TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
: 26 (2)
Cilt: 26  Sayı: 2 - 2012
Özetleri Göster | << Geri
DIĞER
1.
Yayın Etiği
Mustafa İnan
doi: 10.5222/JTAPS.2012.001  Sayfalar 1 - 3
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Çocuklarda karaciğer nakli
Pediatric liver transplantation
Orkan Ergün, Murat Sözbilen
doi: 10.5222/JTAPS.2012.004  Sayfalar 4 - 19

ARAŞTıRMA
3.
Bölgemizde anne ve babaların çocuk cerrahisi ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları
Knowledge, behaviour and attitude of parents on pediatric surgical practice in our region
Nergül Çördük, Akıle Sarıoğlu-Büke, Bircan Savran, Özgür Sevinç
doi: 10.5222/JTAPS.2012.020  Sayfalar 20 - 25

4.
Çocukluk çağında koroziv madde içimi: Altı yüz seksen bir olgunun değerlendirilmesi
Corosive ingestion in pediatric age group: Analysis of 681 patients
Emrah Aydın, Rahşan Özcan, Şenol Emre, Mehmet Eliçevik, Çiğdem Tütüncü, Sebuh Kuroğlu, Ergun Erdoğan, Gonca Topuzlu Tekant
doi: 10.5222/JTAPS.2012.026  Sayfalar 26 - 31

5.
Özofagus atrezisi ve trakeoözofageal fistüllü hastalardaki deneyimlerimiz
Experiences in patients with esophageal atresia and tracheoesophageal fistula
Hakan Taşkınlar, İsa Kıllı, Yalçın Çelik, Dinçer Avlan, Ali Naycı
doi: 10.5222/JTAPS.2012.032  Sayfalar 32 - 36

6.
Doğmalık soliter karaciğer kistlerinde tanı ve tedavi yaklaşımı
The diagnostic and therapeutic approach for the congenital solitary liver cysts
Şule Yalçın, İbrahim Karnak, Saniye Ekinci, Mehmet Emin Şenocak, Arbay Özden Çiftçi, Cahit Feridun Tanyel
doi: 10.5222/JTAPS.2012.037  Sayfalar 37 - 43

7.
Sağ arkus aorta ile birlikte olan özofagus atrezisi ve trakeo-özofageal fistüllü olgularda cerrahi yaklaşım
Surgical management of esophageal atresia and tracheo-esophageal fistula associated with right-sided aortic arc
Ali Naycı, Hakan Taşkınlar, Doğakan Yiğit, Yalçın Çevik, Dinçer Avlan, Olgu Hallıoğlu Kılınç
doi: 10.5222/JTAPS.2012.044  Sayfalar 44 - 46

8.
Çocukluk çağı periferal cilt ve yumuşak doku apseleri
Childhood peripheral skin and soft tissue abscesses
Çağatay Evrim Afşarlar, Ayşe Karaman, Gönül Tanır, İbrahim Karaman, Engin Yılmaz, Derya Erdoğan, Haşim Ata Maden, Yusuf Hakan Çavuşoğlu, İsmet Faruk Özgüner
doi: 10.5222/JTAPS.2012.047  Sayfalar 47 - 50

9.
Barsak rotasyon ve fiksasyon anomalilerinde tanı zorluğu
Diagnostic difficulties in anomalies of intestinal rotation and fixation
Cüneyt Turan, Serkan Arslan, Mahmut Güzel, Mustafa Küçükaydın
doi: 10.5222/JTAPS.2012.051  Sayfalar 51 - 54

OLGU SUNUMU
10.
İnfantil hepatik “hemanjiyoendotelyoma”lı bebeğin cerrahi ile başarılı tedavisi
Successful surgical treatment of an infant with infantile hepatic hemangioendothelioma
Öner Özdemir, Meryem Özdemir, İlke Mungan Akın, Asım Yörük, Osman Faruk Şenyüz
doi: 10.5222/JTAPS.2012.055  Sayfalar 55 - 60

11.
Anüs ile ilişkili perineal bölge yarasının tedavisi: Kolostomi veya vakum destekli kapama
Management of perineal wound related to anus: Colostomy or vacuum-assited closure
Süleyman Cüneyt Karakuş, Naim Koku, Mehmet Ergün Parmaksız
doi: 10.5222/JTAPS.2012.061  Sayfalar 61 - 63

ARAŞTıRMA
12.
İki yaş üzeri çocuklarda perianal bölge patolojilerinde klinik deneyimlerimiz
Our experiences in children older than 2 years with perianal pathologies
Emrah Aydın, Rahşan Özcan, Şenol Emre, Gonca Topuzlu Tekant, Ergun Erdoğan, Sinan Celayir
doi: 10.5222/JTAPS.2012.064  Sayfalar 64 - 66

OLGU SUNUMU
13.
Torasik ve spinal kanal komponenti olan nöroenterik kist: Bir yenidoğan olgusu
Neuroenteric cyst with thoracic and spinal canal involvement: A neonatal case report
Hüseyin Selim Asker, Ferda Özlü, Mehmet Satar, Eren Kale Çekinmez, Hacer Yapıcıoğlu, Kurthan Mert, Serdar İskit, Tahsin Erman, Süreyya Soyupak, Cansun Demir, Cansu Abaylı
doi: 10.5222/JTAPS.2012.067  Sayfalar 67 - 70

14.
Steroid tedavisine hızlı yanıt veren akut skrotum: Bir Henoch Schönlein Purpura olgusu
A rapid response to steroid therapy in acute scrotum: A case of Henoch-Schönlein purpura
Ali Kanık, Engin Köse, Kayı Eliaçık, Seda Şirin Köse, Nil Cefa Arslan, Mehmet Helvacı
doi: 10.5222/JTAPS.2012.071  Sayfalar 71 - 74

ARAŞTıRMA
15.
Enürezis tedavisinde kullanılan ilaçların antibakteriyel etkinliğinin araştırılması
Investigation of antibacterial activity of drugs used in enuresis treatment
Özlem Boybeyi, Teoman Apan, Yasemin Dere Günal, Mustafa Kemal Aslan, Tutku Soyer
doi: 10.5222/JTAPS.2012.075  Sayfalar 75 - 79

16.
Çocuk cerrahları yenidoğan sünnetine nasıl yaklaşıyorlar?
How do pediatric surgeons approach to newborn circumcision?
Egemen Eroğlu
doi: 10.5222/JTAPS.2012.080  Sayfalar 80 - 83

OLGU SUNUMU
17.
Epididim anomalileri ile inmemiş testis arasındaki ilişki nedir? Ender bir olgu, yeni bir tedavi yöntemi ve literatür incelemesi
What is the relationship between epididymal anomalies and cryptorchidism? A rare case, new treatment proposal and review of the literature
Tuğba Acer
doi: 10.5222/JTAPS.2012.084  Sayfalar 84 - 88

18.
Sütçocuklarında ender bir testiküler tümör: Juvenil granüloza hücreli tümör
A rare testicular tumor in infacy: Juvenil granulosa cell tumor
Hakan Taşkınlar, Doğakan Yiğit, Ayşe Polat, Dinçer Avlan, Ali Naycı
doi: 10.5222/JTAPS.2012.089  Sayfalar 89 - 91

19.
Parsiyel nefrektomi ile tedavi edilen ailesel kistik nefroma: Olgu sunumu
Familial cystic nephroma treated with partial nephrectomy: Case report
Engin Yılmaz, İbrahim Karaman, Ayşe Karaman, Çağatay Evrim Afşarlar, Nilüfer Arda
doi: 10.5222/JTAPS.2012.092  Sayfalar 92 - 94

20.
Sütçocuğunda mesane boynu dev fibroepitelyal polibi
A huge fibroepithelial polyp of the bladder neck in an infant
Hakan Taşkınlar, Doğakan Yiğit, Dinçer Avlan, Ali Naycı
doi: 10.5222/JTAPS.2012.095  Sayfalar 95 - 97

21.
Mesane disfonksiyonu olan bir çocukta mesane augmentasyonu sonrası böbrek nakli: Olgu sunumu
Kidney transplantation in a child with bladder dysfunction who underwent prior bladder augmentation: A case report
Caner Alparslan, Önder Yavaşcan, Sait Murat Doğan, Cem Tuğmen, Cezmi Karaca, Ali Avanoğlu, İbrahim Ulman, Nejat Aksu
doi: 10.5222/JTAPS.2012.098  Sayfalar 98 - 100

 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale