TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Çocuklarda Pilonidal Sinüs Hastalığı Tedavisinde Kristalize Fenol Uygulaması Sonuçları Tek Merkez Deneyimlerimiz []
. 2021; 35(2): 65-70 | DOI: 10.5222/JTAPS.2021.96636  

Çocuklarda Pilonidal Sinüs Hastalığı Tedavisinde Kristalize Fenol Uygulaması Sonuçları Tek Merkez Deneyimlerimiz

Yusuf Atakan Baltrak, Seniha Esin Söğüt, Onursal Varlıklı
SBÜ Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği

Amaç: Pilonidal Sinüs Hastalığının (PSH) etiyolojisi hakkındaki tartışma, hastalığın doğuştan mı yoksa edinilmiş mi olduğu üzerine devam etmektedir. Etiyolojik nedenlerin belirlenmesinden sonra yeni pilonidal sinüs tedavi yöntemleri gelişmiştir.
Yöntem: Mart 2020-Agustos 2020 tarihleri arasında çocuk cerrahi kliniğinde PSH tanısı ile kristalize fenol (KF) tedavisi uygulanan hastaların 6 aylık takip sonuçları retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların yaş, boy, kilo, cinsiyet, beden kitle indeksi, sinüs ağzı sayısı, sinüs ağzı genişliği, sakral çukurluk mesafesi ve görüntüleme yöntemi ile kist çapı ile pilonidal sinüs alanı ölçümü ile değerlendirme yapıldı. Üç hafta ardışık KF uygulamasından sonra iki hafta ara verildi. Her üç haftalık tedavi bir kür olarak kabul edildi. Üç kür sonunda pilonidal sinus boşluğu kapanmayan ve akıntı yakınması devam eden hastalar için KF tedavisi başarısız olarak değerlendirildi.
Bulgular: Çalışma dönemi tarihleri arasında kliniğimizde PSH ve en fazla üç sinüs ağzı olan toplam 21 hastaya KF tedavisi uygulandı. KF tedavisi uygulanan hastaların 15’i (%71,4) erkek 6’sı (%18,6) kız idi. Hastaların yaş ortancası 16 (14-17,5) yaş idi. Üç kür tedavi uygulanan iki hastada (%9,5) akıntı yakınmalari devam etmesi nedeniyle tedavi KF tedavisi başarısızlığı olarak değerlendirilerek hastaya cerrahi tedavi planlandı. Hastaların takipleri sonucu elde edilen bulgularda üç hastada (14,2%) uygulanan fenole bağlı ciltte ağrısız geçici dermatit olduğu görüldü.
Sonuç: Çocuk yaş grubunda PSH tedavisinde KF uygulaması, kısa hastanede kalış süresi, poliklinik şartlarında lokal anestezi altında uygulanabilir olması, işlem sonrası düşük komplikasyon ve yüksek başarı oranları ve düşük maliyetli ile her cerrah tarafından kolayca uygulanabilecek kabul edilebilir bir yöntem olarak değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Pilonidal Sinüs Hastalığı, Kristalize Fenol, Çocuk


Results of Crystalized Phenol Application in the Treatment of Pilonidal Sinus Disease in Children: Our Single Center Experience

Yusuf Atakan Baltrak, Seniha Esin Söğüt, Onursal Varlıklı
SBU Kocaeli Derince Education and Research Hospital Department of Pediatric Surgery

Objective: The debate about the etiology of Pilonidal Sinus Disease (PSD) continues over whether the disease is congenital or acquired. After determining the etiologic factora, new pilonidal sinus treatment methods have been developed.
Method: The 6-month follow-up results of patients who were treated with crystallized phenol (CF) application with the diagnosis of PSD between March 2020 and August 2020 in the Pediatric Surgery Clinic were retrospectively analyzed. The patients were evaluated by age, height, weight, gender, body mass index, number of sinus mouths, sinus mouth width, sacral cupping distance and cyst diameter by imaging method and pilonidal sinus area measurement. After three consecutive weeks of CF administration, a two-week break was given. Every three weeks of treatment was considered as one treatment cycle. CF treatment was considered unsuccessful for patients whose pilonidal sinus cavity was not closed at the end of three cycles and the complaint of discharge persisted.
Results: During the study period, 21 patients with PSH and a maximum of three sinus orifices were treated with CF in our clinic. Including 15 (71.4%) male and 6 (18.6%) female cases. The median age of the patients was 16 (14-17.5) years. In two patients (9.5%) who received three cycles of treatment, the treatment was considered as CF treatment failure because of the persistence of discharge complaints, and surgical treatment was planned for the patient. In the findings obtained as a result of the follow-up of the patients, it was observed that three patients (14.2%) had temporary painless transient dermatitis during follow-up due to phenol applied.
Conclusion: The application of CF in the PSD treatment in pediatric age group should be considered as an acceptable method that can be easily applied by any surgeon with its short hospital stay, its applicability under local anesthesia in outpatient clinic conditions, low postoperative complications, high success rates, and low cost.

Keywords: Pilonidal Sinus Disease, Crystallized Phenol, Child


Yusuf Atakan Baltrak, Seniha Esin Söğüt, Onursal Varlıklı. Results of Crystalized Phenol Application in the Treatment of Pilonidal Sinus Disease in Children: Our Single Center Experience. . 2021; 35(2): 65-70

Sorumlu Yazar: Yusuf Atakan Baltrak, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (49 kere görüntülendi)
 (63 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale