TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Üreteropelvik Bileşke Obstrüksiyonunda Açık Minimal İnvaziv Cerrahi: Anterolateral Mini Lombotomi İnsizyonu ile Ekstraperitoneal Yaklaşım []
. 2019; 33(3): 118-125 | DOI: 10.5222/JTAPS.2019.95914  

Üreteropelvik Bileşke Obstrüksiyonunda Açık Minimal İnvaziv Cerrahi: Anterolateral Mini Lombotomi İnsizyonu ile Ekstraperitoneal Yaklaşım

Sabri Cansaran1, Ayşenur Celayir2, Serdar Moralıoğlu2
1Tokat Devlet Hastanesi
2İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

GİRİŞ ve AMAÇ: Üreteropelvik bileşke obstrüksiyonlarında, hangi yoldan girişim yapılırsa yapılsın, pelvik redüksiyonlu veya redüksiyonsuz pyeloplasti altın standart tedavi yöntemidir. Açık, laparoskopik ve robotik cerrahi yöntemleriyle pyeloplasti yapılabilmektedir. Bu çalışmada anterolateral mini lombotomi insizyonu ile opere edilen olgularımızdaki cerrahi sonuçlarımız değerlendirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Nisan 2004-2019 tarihleri arasında, kliniğimizde üreteropelvik bileşke obstrüksiyonu nedeniyle opere edilmiş 153 olgudan anterolateral mini lombotomi insizyonu ile girişim yapılan bir yaş altındaki çocuklar (n: 97) çalışmaya dahil edildi. Hastaların kayıtları ameliyat süresi, insizyon büyütme ihtiyacı olup olmadığı, drenaj yapılıp yapılmadığı, double-J kateter veya pyelostomi kateteri uygulaması, postoperatif yatış süresi, komplikasyonlar ve sonuçları açısından değerlendirilerek bulgular analiz edildi.
BULGULAR: 15 yıllık sürede Çocuk Cerrahisi Kliniği’nde opere edilen 97 olgunun 16’sı (%16) kız, 81’si (%84) erkekti. Ortalama ameliyat yaşı yenidoğanlarda 18 gün (7 gün-28 gün), infantlarda 4,2 ay (29 gün-11,9 ay) olup hastaların 23’ünde (%24) sağ, 65’sında (%67) sol, 9’unda (%9) bilateral üreteropelvik bileşke obstrüksiyonu mevcuttu. 106 böbrek ünitesinde 2,5-3 cm’lik anterolateral mini lombotomi insizyonu ile Anderson-Hynes pyeloplasti gerçekleştirildi. Hemen tümünde, pelvik redüksiyon sonrası 6/0 veya 7/0 PDS sütürler ile su geçirmez şekilde üreteropelvik anastomoz tamamlandı. Ortalama ameliyat süresi 88 dakikaydı (60 dakika-120 dakika). Hastalar postoperatif dördüncü saat beslendi. Loja dren konulanlarda, drenler postoperatif ikinci gün alındı; hastalar aynı gün veya üçüncü gün taburcu edildi. 8 böbrekte (%8) kullanılan pyelostomi kateterleri ortalama 10. gün (7-15. gün) çıkarılırken, 92 böbrekte (%87) kullanılan double-J kateterler ortalama beşinci haftada (4-6 hafta) sistoskopi ile çıkarıldı ve 80 erkekte sirkümsizyon işlemi de gerçekleştirildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Üreteropelvik bileşke obstrüksiyonu cerrahisinde, açık minimal invaziv bir cerrahi yöntem olan anterolateral mini lombotomi insizyonu ile yapılan pyeloplasti kısa ameliyat süresi, düşük komplikasyon oranları, iyi kozmetik sonuçları, kısa hospitalizasyon süresi nedeniyle diğer tüm yöntemlerden üstün ve daha az invazivdir.

Anahtar Kelimeler: Üreteropelvik bileşke obstrüksiyonu, pyeloplasti, minimal invaziv cerrahi, laparoskopik pyeloplasti


Open Minimally Invasive Surgery in Ureteropelvic Junction Obstruction: Extraperitoneal Approach with Anterolateral Mini Lombotomy Incision

Sabri Cansaran1, Ayşenur Celayir2, Serdar Moralıoğlu2
1Tokat State Hospital
2Istanbul Zeynep Kamil Maternity and Children

INTRODUCTION: In ureteropelvic junction obstruction, regardless of the procedure, pyeloplasty with or without pelvic reduction is the gold standard treatment method. Pyeloplasty can be performed by open, laparoscopic and robotic surgical methods. Our surgical results were evaluated in the patients operated with anterolateral mini lombotomy incision.
METHODS: Between April 2004-2019, children under one year of age with anterolateral mini lombotomy incision (n: 97) were included in the study between 153 patients who were operated due to ureteropelvic junction obstruction in our clinic. The records of the patients were evaluated and analyzed in terms of duration of the operation, need for enlargement of the incision, drainage and double-J/pyelostomy catheter usage, postoperative length of stay, complications and its results.
RESULTS: 16 (16%) were female and 81 (84%) were male of the 97 patients operated in the Pediatric Surgery Clinic in 15 years. The mean operative age was 18 days (7 days-28 days) in newborns, 4,2 months in infants (29 days-11,9 months), and 23 of the patients (24%) had right, 65 (67%) had left and 9 (9%) had bilateral ureteropelvic junction obstruction. Anderson-Hynes pyeloplasty was performed with anterolateral mini lombotomy incision in total of 106 kidney units. Ureteropelvic anastomosis was completed with 6/0 or 7/0 PDS sutures. The mean operative time was 88 minutes (60 min-120 min). The pyelostomy catheters used in 8 kidneys (8%) were removed after average of 10 days (7-15 days), and the double-J catheters used in 92 kidneys (87%) were removed by cystoscopy after average of 5 weeks (4-6 weeks). 80 males were also circumcised.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In ureteropelvic junction obstruction surgery, pyeloplasty with anterolateral mini lombotomy incision which is an open minimally invasive surgical method is superior than all other methods due to short operation time, low complication rates, good cosmetic results and short hospitalization period and is less invasive.

Keywords: Ureteropelvic junction obstruction, pyeloplasty, minimally invasive surgery, laparoscopic pyeloplasty


Sabri Cansaran, Ayşenur Celayir, Serdar Moralıoğlu. Open Minimally Invasive Surgery in Ureteropelvic Junction Obstruction: Extraperitoneal Approach with Anterolateral Mini Lombotomy Incision. . 2019; 33(3): 118-125

Sorumlu Yazar: Sabri Cansaran, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (36 kere görüntülendi)
 (427 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale