TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 3  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
İlkokul çağındaki çocuklarda enürezis ve enürezise etkisi olan faktörler []
. 2020; 34(3): 85-90 | DOI: 10.5222/JTAPS.2020.93357  

İlkokul çağındaki çocuklarda enürezis ve enürezise etkisi olan faktörler

Mehmet Göksu1, Ş. Kerem Özel2, Mustafa Koç3, Ahmet Kazez4
1Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye.
2Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye.
3Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
4Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma ile Elazığ ilinde 7-12 yaş arası okul çocuklarında monosemptomatik enürezis (MSE) sıklığı ve MSE’e etkisi olan faktörlerin ortaya konulması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza basit rastgele örnekleme yöntemi ile 7-12 yaş arası 945 erkek, 943 kız olmak üzere toplam 1888 öğrenci alındı. Çalışmamızda MSE etkileyebilecek faktörleri içeren bir anket formu kullanıldı. Tüm vakaların öyküleri alındı, fizik muayeneleri, ultrasonografileri ve laboratuar incelemeleri yapıldı. Bulgular ki-kare testi ile değerlendirildi.
BULGULAR: MSE, 1888 öğrencinin 352’sinde (%18,6) tespit edildi. Erkek çocuklarında MSE sıklığı %20,8 (n=197), kızlarda ise %16,4 (n=155) idi (P=0,044). MSE oranı, ailelerinde epilepsi hikayesi olan çocuklarda (%6,8), ailelerinde epilepsi hikayesi olmayanlara (%3,4) göre daha yüksekti (P=0,013). Enüretik çocukların ailelerinin aylık gelir düzeyi, %53,1 (n=186)’de asgari ücretin altında, %34,9 (n=122)’da asgari ücret ile iki katı arasında, %12,0 (n=42)’unda asgari ücretin iki katından fazla idi (P=0,027). Sünnetli çocukların %18,8’i, sünnetli olmayan çocukların %27,2’sinde MSE vardı. Kardiyak üfürüm Enürezis olanlarda %4,3, olmayanlarda %0,3 olarak tespit edildi (P=0,001). İnguinal herni enürezis olanlarda %0,6, olmayanlarda %0,2 (P=0,001) ve inmemiş testis enürezis olanlarda %1,7, olmayanlarda %0,1 (P=0,001) tespit edildi. Enüretik çocuklarda sakral bölgede kıllanma, dermal sinüs, hiperpigmentasyon gibi bulguların oranı %11,7 (P=0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: MSE sıklığının literatüre göre Elazığ ilinde yüksek olduğu anlaşılmıştır. Sünnet olanlarda enürezis sıklığı azalırken, gelir düzeyi ile enürezis arasında ters ilişkinin olduğu tespit edildi. Enürezisin okul başarısını azalttığı belirlendi. Ayrıca enürezis, ailede epilepsi öyküsü, kardiyak üfürüm, inguinal herni, inmemiş testis, sakral bölgede kıllanma, dermal sinüs ve hiperpigmentasyon gibi patolojilerle daha fazla sıklıkla bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Enürezis, etiyoloji, sıklık, ek patolojiler.


Enuresis in children of primary school age and factors affecting enuresis

Mehmet Göksu1, Ş. Kerem Özel2, Mustafa Koç3, Ahmet Kazez4
1Adiyaman University, Faculty of Medicine, Department of Surgery, Pediatric Surgery Department, Adiyaman, Turkey.
2Civilization University, Faculty Of Medicine, Department Of Surgery, Pediatric Surgery Department, Istanbul, Turkey.
3Firat University, Faculty Of Medicine, Department Of Radiology, Elazığ
4Firat University, Faculty Of Medicine, Department Of Surgery, Pediatric Surgery Department, Elazig, Turkey

INTRODUCTION: With this study, it was aimed to reveal the frequency of monosymptomatic enuresis (MSE) and factors affecting MSE in school children aged 7-12 years in Elazığ city.

METHODS: In our study, a total of 1888 students, including 945 boys and 943 girls aged between 7-12, were included with the simple random sampling method. In our study, a questionnaire containing factors that might affect enuresis was used. Detailed histories of all cases were taken, physical examinations and laboratory examinations were performed. The findings were evaluated by the chi-square test.
RESULTS: MSE was detected in 352 (18.6%) of 1888 students. The frequency of MSE in boys was 20.8% (n=197) and 16.4% (n=155) in girls (P=0.044). The rate of MSE was higher in children with a family history of epilepsy (6.8%) compared to those without (3.4%) (P=0.013). The monthly income level of families of enuretic children is below the minimum wage in 53.1% (n=186), between the minimum wage and twice its amount in 34.9% (n=122), and more than twice the minimum wage in 12.0% (n=42) of the families. (P=0.027). MSE was present in 18.8% of circumcised and 27.2% of non-circumcised children. Cardiac murmur was found in 4.3% of enuretic and 0.3% of nonenuretic patients (P=0.001). Inguinal hernia enuresis was detected in 0.6%, of enuretic, and in 0.2% (P=0.001) of nonenuretic, patients. While undescended testicular was found in 1.7% of enuretic, and in 0.1% of nonenuretic patients (P=0.001). Sacral hair growth, dermal sinus, and hyperpigmentation was encountered in 11.7% of enuretic children (P=0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It has been understood that the incidence of MSE is higher in Elazig Province, according to the literature. While the frequency of enuresis decreased in circumcised patients, an inverse relationship was detected between income level and enuresis. It was determined that enuresis decreased school success. In addition, enuresis is more common with pathologies such as family history of epilepsy, cardiac murmur, inguinal hernia, undescended testicle, sacral hair growth, dermal sinus and hyperpigmentation.

Keywords: Enuresis, etiology, frequency, additional pathologies.


Mehmet Göksu, Ş. Kerem Özel, Mustafa Koç, Ahmet Kazez. Enuresis in children of primary school age and factors affecting enuresis. . 2020; 34(3): 85-90

Sorumlu Yazar: Mehmet Göksu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (40 kere görüntülendi)
 (35 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale