TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 3  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Calcitonin gene-related peptide (CGRP) ve kremaster kasının inmemiş testis etiyolojisindeki rolü []
. 2020; 34(1): 24-29 | DOI: doi: 10.5222/JTAPS.2020.86086  

Calcitonin gene-related peptide (CGRP) ve kremaster kasının inmemiş testis etiyolojisindeki rolü

Mehmet Ali Özen1, Hüseyin Murat Mutuş2, Ebru Zemheri3, Hamit Okur4, Çiğdem Ulukaya Durakbaşa2
1Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Medeniyet Üniversitesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul
3SBÜ Ümraniye Eiğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
4Medical Park Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Testisin iniş mekanizması ve inmemiş testisin nedenleri konusunda farklı teoriler ileri sürülmekle birlikte etyopatogenezi net olarak açıklanamamıştır. En popüler teorilerden biri çoğunlukla hayvan deneylerine dayanan genitofemoral sinir, calcitonin gene-related peptide (CGRP) ve kremaster kası içeren hipotezdir. Bu hipotezin insana uyarlanabilirliliği tartışmalıdır. Çalışmamızda inmemiş testisi olan ve olmayan çocukların kremaster kasında CGRP reseptör varlığını analiz ederek CGRP’nin inmemiş testisteki olası rolünü değerlendirmeyi amaçladık.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu klinik prospektif çalışmaya inmemiş testisi olan 15 erkek, inguinal hernisi olan 15 kız ve 15 erkek çocuk dahil edildi. Operasyonlar esnasında kremaster kas örnekleri alındı. CGRP reseptör varlığı, CGRP antikoru kullanılarak gösterildi.
BULGULAR: Gruplara göre yaş dağılımı açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. Her bir erkek çocuk grubunda CGRP reseptörü saptanırken, kız çocuk grubunda ise saptanmadı. İnmemiş testis grubunda, testisi inmiş gruba göre daha yüksek oranda reseptör saptandı (sırasıyla; %64,7 ve %35,3), iki grup arasında istatistiklsel fark ise anlamlılık sınırındaydı (p=0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kremaster kasında CGRP reseptörlerinin kız çoçuklarında bulunmayıp sadece erkek çocuklarında bulunması CGRP’nin testis inişinde rolü olabileceğini düşündürmüştür. Ancak hem inmemiş testis, hem de inmiş testisi olan gruplarda, reseptör bulunan ve bulunmayan olguların birlikte olması bu konuda net bir çıkarım yapmayı kısıtlamıştır. Kremaster kası ve CGRP ile birlikte androjenlerin etkilerini ve gubernakülumu da içerecek şekilde yapılacak kombine çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: İnmemiş testis, calcitonin gene-related peptide (CGRP), kremaster kası, çocuk


The role of calcitonin gene-related peptide (CGRP) and cremaster muscle in the etiology of undescended testis

Mehmet Ali Özen1, Hüseyin Murat Mutuş2, Ebru Zemheri3, Hamit Okur4, Çiğdem Ulukaya Durakbaşa2
1Department Of Pediatric Surgery, Koç University, İstanbul
2Department Of Pediatric Surgery, Medeniyet University, İstanbul
3SBU Ümraniye Training and Research Hospital, Department of Medical Pathology, İstanbul
4Medical Park Hospital, Department Of Pediatric Surgery, İstanbul

INTRODUCTION: Although different theories have been proposed about the descending mechanism of the testis and the causes of undescended testis (UDT), its etiopathogenesis has not been clearly explained. One of the most popular theories is the hypothesis that includes the genitofemoral nerve, CGRP and cremaster muscle (CM), which are mostly based on animal experiments. The adaptability of this hypothesis to human is controversial. In this study, we aimed to evaluate the possible role of CGRP in UDT by analyzing the CGRP receptor in the CM of children with and without UDT.
METHODS: This clinical prospective study included 15 boys with UDT, 15 girls with inguinal hernia (IH) and 15 boys with IH. CM samples were taken during the operations. The CGRP receptors were demonstrated using the CGRP antibody.
RESULTS: No statistically significant difference was found between the groups in terms of age distribution. While CGRP receptor was detected in each boy group, it was not detected in the girl group. In the UDT group, there was a higher rate of receptors than the children with normal testis (64.7% and 35.3%, respectively), statistical difference between the groups was within the limit of significance (p=0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: CGRP receptors in the CM were not found in girls but only in boys, suggesting that CGRP may play a role in testicular descent. However, the fact that both the UDT and the descended testis group consisted of patients with and without receptors, restricted making a clear conclusion about this matter. We think that combined studies, including the effects of androgens and gubernaculum together with CM and CGRP are needed.

Keywords: Undescended testis, calcitonin gene-related peptide (CGRP), cremaster muscle, childeren


Mehmet Ali Özen, Hüseyin Murat Mutuş, Ebru Zemheri, Hamit Okur, Çiğdem Ulukaya Durakbaşa. The role of calcitonin gene-related peptide (CGRP) and cremaster muscle in the etiology of undescended testis. . 2020; 34(1): 24-29

Sorumlu Yazar: Mehmet Ali Özen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (33 kere görüntülendi)
 (231 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale