TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Kapalı sualtı drenajı uygulanan pnömotorakslı yenidoğanlarda morbidite ve mortalite üzerine etkili faktörlerin değerlendirilmesi []
. 2001; 15(3): 125-129

Kapalı sualtı drenajı uygulanan pnömotorakslı yenidoğanlarda morbidite ve mortalite üzerine etkili faktörlerin değerlendirilmesi

Mustafa Çelik1, Güngör Karagüzel1, Cem Boneval1, Adnan Aslan2, Yelda Mumcu2, Nihal Oygür2, Mustafa Melikoğlu1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya

GİRİŞ ve AMAÇ: Pnömotoraks (PNT) yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde sık karşılaşılan ve acil girişim gerektiren bir cerrahi sorundur. Bu çalışmada, kapalı sualtı drenajı (KSAD) uygulanan PNT’li yenidoğanlara ait değişik karakteristikleri inceleyerek morbidite ve mortalite açısından risk oluşturan faktörleri belirlemeyi amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: 1997 ile 2000 yılları arasında, PNT tanısı koyulan ve KSAD uygulanan 39 yenidoğan çalışma kapsamına alındı. Bu hastalarda PNT’nin görülme zamanı, derecesi, uygulanan solunum desteğinin tipi ve eşlik eden akciğer hastalıklarının morbidite (KSAD süresi ve komplikasyonlar) ve mortalite üzerine etkileri incelendi.

BULGULAR: Serimizde ortalama KSAD süresi 3.8±2.3 gün, komplikasyon ve mortalite oranları ise sırasıyla % 17 ve % 23 olarak bulundu. PNT tanısı hastaların 20’sinde (% 51) yaşamın ilk günü koyuldu. Tanı sırasında 14 hasta (% 36) iki günlük ve geri kalan beş hasta (% 13) iki günlükten daha büyük yaşta idi. Mortalite oranı birinci gün tanı koyulanlarda en yüksekti (% 30). Hafif, orta ve ciddi derecede PNT’si olan hastalar arasında KSAD süreleri açısından anlamlı bir fark yokken (p>0.05), ciddi derecede PNT’si olan hastaların mortalitesi anlamlı olarak yüksekti (p<0.05). Ayrıca solunum desteği olarak oksijen, CPAP ve mekanik ventilasyon (MV) uygulanan hastalarda komplikasyon oranının arttığı ve bunlar arasında en yüksek mortalitenin MV uygulanan hastalarda olduğu saptandı (% 40). Eşlik eden akciğer hastalıklarının, KSAD süreleri ve komplikasyon oranları üzerine anlamlı bir etkisinin olmadığı
görüldü (p>0.05). Ancak solunum güçlüğü sendromu (SGS)’nin eşlik etmesi durumunda mortalite anlamlı olarak yükseldi (% 46, p<0.05).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu bulgular, PNT’nin ortaya çıkması açısından en riskli dönemin yaşamın ilk 48 saati olduğunu gösterdi. Ayrıca, ciddi derecede PNT, MV ve SGS’nin morbiditede belirgin bir artışa neden olmaksızın mortaliteyi anlamlı olarak yükselttiği saptandı.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, pnömotoraks, morbidite, mortalite


Evaluation of the factors affecting morbidity and mortality in neonatal pneumothorax treated with closed intercostal tube dranaige

Mustafa Çelik1, Güngör Karagüzel1, Cem Boneval1, Adnan Aslan2, Yelda Mumcu2, Nihal Oygür2, Mustafa Melikoğlu1
1Akdeniz University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Antalya
2Akdeniz University Faculty of Medicine, Department of Child Health and Diseases, Antalya

INTRODUCTION: In neonatal intensive care units, pneumothorax (PNT) is a frequently encountered surgical problem requiring urgent intervention. In this study, considering various characteristics of the patients, we aimed to determine the risk factors affecting morbidity and mortality in neonatal PNT treated with closed intercostal tube dranaige (CITD).
METHODS: Between February 1997 and January 2000, data of 39 newborns diagnosed as having PNT and who had undergone CITD were analyzed. The effects of PNT occurrence time, PNT severity, type of respiratory support used and accompanying pulmonary disorders on morbidity (duration of CITD and complications) and mortality were examined.
RESULTS: In our series, mean CITD duration was 3.8±2.3 days. Complication and mortality rates were 17 % and 23 %, respectively. PNT was diagnosed at the first day of life in 20 patients (51 %). At the time of diagnosis, 14 patients (36 %) were two days old and the remaining five patients (13 %) were older. Mortality rate was highest in the patients diagnosed at the first day of life (30 %). While
there was no significant difference between CITD durations of the patients with mild, mode-rate or severe PNT (p>0.05), mortality of the patients with severe PNT was significantly higher (p(0.05). Furthermore, it was found that complication rate increased with the use of oxygen, CPAP and mechanical ventilation (MV). Among these patients, mechanically ventilated patients had the highest mortality (40 %). Accompanying lung disorders did not cause a significant effect on CTID duration and complications
(p>0.05). However, mortality rate significantly increased in case of accompanying RDS (46 %, p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: These findings indicated that first 48 hours of life is the most risky period for PNT occurrence. In addition, it was found that severe PNT, MV and accompanying RDS significantly increased mortality without causing a considerable increase in morbidity.

Keywords: Newborn, pneumothorax, morbidity, mortality


Mustafa Çelik, Güngör Karagüzel, Cem Boneval, Adnan Aslan, Yelda Mumcu, Nihal Oygür, Mustafa Melikoğlu. Evaluation of the factors affecting morbidity and mortality in neonatal pneumothorax treated with closed intercostal tube dranaige. . 2001; 15(3): 125-129

Sorumlu Yazar: Güngör Karagüzel, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (601 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale