TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 3  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Kızlarda inguinal herni kesesinin laparoskopik koterizasyonu: Burnia tekniği []
. 2020; 34(3): 97-100 | DOI: 10.5222/JTAPS.2020.77598  

Kızlarda inguinal herni kesesinin laparoskopik koterizasyonu: Burnia tekniği

Sabriye Dayı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: İnguinal herni onarımı Çocuk Cerrahisinde en sık yapılan cerrahi işlemlerden birisidir. Tıp alanındaki ilerlemelere paralel olarak inguinal herni onarımında da çok çeşitli laparoskopik teknikler geliştirilmiştir. Burnia tekniği; yayınlanmış son tekniklerden biri olup, kız çocuklarında sütür kullanmadan laparoskopik olarak inguinal herni kesesinin koterizasyonudur. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’den henüz kullanımıyla ilgili bir yayına rastlanmayan Burnia tekniğinin pratikte kullanımının ve postoperatif sonuçlarının incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif olarak Burnia tekniği ile tek merkezde, tek cerrah tarafından ameliyat edilmiş 41 kız çocuğunun demografik özellikleri, preoperatif, peroperatif, postoperatif ve takip sonuçları, komplikasyonları sunuldu. Laparoskopik birinci olarak umbilikal 30 derece Hasson tekniği ile yerleştirilmiş kamera ve ikinci olarak da herni kesesinin koterizasyonu için tek port kullanılmıştır. Herni kesesi karın içine doğru çekilerek koterize edilmiştir.
BULGULAR: Burnia tekniği 41 kız çocuğundaki 62 inguinal herni kesesine uygulandı. Yaşları 1,5 ay-16 yaş (ortanca 36 ay), ağırlıkları 3,5 kg-40 kg (ortanca 12 kg) aralığında idi. Preoperatif 15 hasta sağ inguinal herni (%37), 19 hasta sol inguinal herni (%46), 7 hasta bilateral inguinal herni (%17) idi. Ameliyat esnasında tek taraflı inguinal hernilerin 14’ünde karşı tarafında da fıtık kesesi olduğu görülmüş, çift taraflı fıtık oranı %51’e yükselmiştir. Bir hastada overin inguinal kanalda olduğu gözlenmiş, redükte edildikten sonra ameliyatı yapılmıştır. Bir hastada beklenmedik şekilde sağ over torsiyonu saptanmış, detorsiyone edilip aynı seansta fıtık ameliyatı yapılmıştır. Ameliyat süresi tek taraflı fıtık için 5-35 dk. (ortanca 15 dakika), çift taraflı fıtıklarda 8-45 dk. (ortanca 20 dakika) idi. Bu hastaların hiçbirinde peroperatif ve postoperatif komplikasyon gelişmedi. Takip süresi minimum 10 ay, maksimum 3 sene idi. Rekürrens saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Burnia tekniği effektif ve emniyetli olmakla birlikte bu teknik ile karşı taraf ve intraabdominal diğer patolojiler saptanmaktadır. Kozmetik görünüm bir diğer avantajıdır. İşlem olarak sadece herni kesesinin koterizasyonu olması nedeniyle ameliyat süresi olarak oldukça kısadır. Bu teknik ile diğer laparoskopik tekniklerin karşılaştırılması ileriki çalışmada planlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopi, inguinal herni onarımı, kız çocuk, minimal invaziv girişim


Laparoscopic cauterization of hernia sac in girls; the Burnia technique

Sabriye Dayı
Health Sciences University Bursa Higher Specialization Training and Research Hospital

INTRODUCTION: Inguinal hernia repair is one of the most common surgical procedures in pediatric surgery. In parallel with the advances in the field of medicine, various laparoscopic techniques have been developed in inguinal hernia repair. The Burnia technique is one of the latest published techniques and it is the cauterization of the inguinal hernia sac laparoscopically without using sutures in girls. The aim of this study is the investigation of the use of Burnia technique in clinical practice, and its postoperative outcomes. Any article concerning the use of this technique in Turkey has not been encountered.
METHODS: The demographic features of patients, preoperative, peroperative, postoperative and follow-up results of 41 patients who had been operated with Burnia technique by a single surgeon within 2 years were reviewed retrospectively. Laparoscopically, the camera was first placed at an inclination of 30 degrees to the umbilical region using Hasson technique, and then, a single port was used for cauterization of the hernia sac. The Hernia sac was pulled into the abdominal cavity and cauterized.
RESULTS: Burnia technique was applied to 62 inguinal hernia sacs in 41 girls. Their ages ranged from 1.5 to 16 years (median 36 months) with body weights ranging between 3.5 kg-40 kg (median 12 kg). Preoperatively 15 patients had right (37%), 19 patients left (46%), 7 patients bilateral inguinal hernias (17%). During surgery, 14 of the unilateral inguinal hernias were found to have a hernia sac on the contralateral side, and the rate of bilateral hernia increased to 51 percent. In one patient ovary was in the inguinal canal, and after its reduction, we proceeded with the operation Unexpectedly. in one patient, right ovarian torsion was detected which was detorsioned, and hernia surgery was performed in the same session. The duration of the operation was 5-35 min (median 15 min) for unilateral and 8-45 min (median 20 minutes) for bilateral hernias. None of these patients developed peroperative and postoperative complications. Follow-up time was minimum 10 months, and maximum 3 years. Recurrence was not detected.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Burnia technique seems to be effective and safe. The contralateral side and other intra-abdominal pathologies are explored. The cosmetic appearance is its another advantage. The operation time is very short due to the fact that only the hernia sac is cauterized. Comparison of this technique with other laparoscopic techniques is planned in the future study.

Keywords: Laparoscopy, inguinal hernia repair, girl, minimally invasive procedure


Sabriye Dayı. Laparoscopic cauterization of hernia sac in girls; the Burnia technique. . 2020; 34(3): 97-100

Sorumlu Yazar: Sabriye Dayı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (25 kere görüntülendi)
 (29 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale