TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Doğumsal Duodenal Tıkanıklık: 68 Olgunun Değerlendirilmesi []
. 2021; 35(2): 71-77 | DOI: 10.5222/JTAPS.2021.70846  

Doğumsal Duodenal Tıkanıklık: 68 Olgunun Değerlendirilmesi

Emel Çolak1, Ayşenur Celayir2
1İstanbul Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Yenidoğanlarda intestinal tıkanıklıkların en sık nedenlerinden birisi olan doğumsal duodenal tıkanıklıklar, eşlik eden anomaliler açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada; kliniğimizde opere edilen konjenital duodenal tıkanıklık olgularının sonuçları değerlendirilerek bu hastalardaki deneyimimizin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2004-2017 tarihleri arasında kliniğimizde doğumsal duodenal tıkanıklık tanısı ile ameliyat edilen hastaların tüm hastane kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Hastalar demografik özellikler, klinik bulgular, eşlik eden anomaliler, tedaviler ve sonuçlar açısından değerlendirildi.
BULGULAR: On üç yıllık sürede; 36 (%53) erkek, 32 (%47) kız olmak üzere doğumal duodenal tıkanıklık tanılı 68 yenidoğan ameliyat edildi. Ortalama doğum haftası 35.7±3.1 hafta (28-44 hafta), ortalama doğum ağırlığı 2477±651.5 gram (1100–4100 gram) olup 46’sı (%67.7) prematüre idi. Ek anomali olguların 37’sinde (%54.4) mevcut olup bunların 16’sında (%23.5) doğumsal kalp hastalığı, 13’ünde (%19.1) ise Down sendromu mevcuttu. Ek anomalili olgularda ortalama postoperatif enteral beslenmeye geçiş zamanı 9.5±5.8 gün (4-37 gün), ortalama hastane yatış süresi 25.6±26.2 gün (9-140 gün) idi; ek anomalisi olmayanlarda ise bu süreler sırasıyla 7.6±3.2 gün (4-20 gün) ve 17.5±13.7 gün (8-80 gün) olarak saptandı. Sepsis, ileus, beslenme intoleransı gibi postoperatif komplikasyonlar gelişen 17 olgunun (%25) 3’ünde (%4.4) abdominal ikincil ameliyat gerekti. Altmış üç olgu (%92.6) ortalama 21.4±22 gün (8-140 gün) taburcu edilirken, 5 olgu (%7.4) ameliyat sonrası ortalama 27.2±14.1 gün (11-43 gün) eşlik eden ağır doğumsal kardiak malformasyonlar ve sepsis nedeniyle kaybedildi. Kaybedilen hastaların sepsis oranı taburcu olan olgulara göre istatistiksel olarak anlamlı yüksekti (p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Doğumal duodenal tıkanıklık tanılı olgularda ek anomali varlığı, mortalite ve morbidite riskini arttırmaktadır. Ağır kardiak malformasyonlar ve sepsis prognozu kötü yönde etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Doğumsal duodenal tıkanıklık, Duodenal atrezi, Down sendromu.


Congenital Duodenal Obstruction: Evaluation of 68 Cases

Emel Çolak1, Ayşenur Celayir2
1İstanbul Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Tascıoğlu City Hospital Pediatric Surgery Clinic
2Health Sciences University, Istanbul Zeynep Kamil Gynecology And Pediatrics Health Practice And Research Center, Department Of Pediatric Surgery

INTRODUCTION: Congenital duodenal obstruction, which is one of the most common causes of intestinal obstruction in neonates, gain importance in terms of associated anomalies. In this study, we aimed to review our experience with congenital duodenal obstruction cases operated in our clinic while evaluating the results of these patients.
METHODS: All hospital records of neonates with congenital duodenal obstruction which had operated in our department between 2004 and 2017 were reviewed retrospectively. Patients were evaluated according to their demographic features, clinical presentations, associated anomalies, treatments and outcomes.
RESULTS: During 13 years, 68 newborns (36 males, 32 females) with congenital duodenal obstruction were operated. The mean gestational age was 35.7±3.1weeks (28-44weeks), the mean birth weight was 2477±651.5 gram (1100–4100 gram) and 46 (67.7%) of them were premature. Associated abnormalities were detected in 37 neonates (54.4%); 16 of them (23.5%) had congenital cardiac malformations, and 13 of them (19.1%) had Down Syndrome. In neonates with associated abnormalities; the avarage period to start enteral feeding was 9.5±5.8 days (4-37days) and the mean hospitalization period was 25.6±26.2days (9-140days). These values were found 7.6±3.2 days (4-20days) and 17.5±13.7days (8-80days) respectively for the patients having no associated anomalies. Postoperative complications such as ileus, septicemia and nutritional intolerance were seen in 17 patients (25%); 3 of them (4.4%) need re-operation. While 63 patients (92.6%) were discharged on average 21.4±22 days (8-140 days); due to septicemia and severe congenital cardiac malformations 5 patients (7.4%) were died in 27.2±14.1 days (11-43days) postoperatively. The rate of septicemia was statistically significantly higher in patients with excitus than the ones who were discharged (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The presence of associated abnormalities in patients with congenital duodenal obstruction increases the risk of morbidity and mortality. Septicemia and severe congenital cardiac malformations adversely affect prognosis.

Keywords: Congenital duodenal obstruction, Duodenal atresia, Down syndrome


Emel Çolak, Ayşenur Celayir. Congenital Duodenal Obstruction: Evaluation of 68 Cases. . 2021; 35(2): 71-77

Sorumlu Yazar: Emel Çolak, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (58 kere görüntülendi)
 (50 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale