TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Nöropatik olmayan mesane disfonksiyonları ve tedavi yaklaşımları []
. 2016; 30(6): 583-592 | DOI: 10.5222/JTAPS.2016.583  

Nöropatik olmayan mesane disfonksiyonları ve tedavi yaklaşımları

Halil Tuğtepe
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, İstanbul

Nörojen olmayan mesane disfonksiyonları çocuk ürolojisi
poliklinik başvurularının yaklaşık %30-40’ını oluşturmaktadır.
Nörolojik olarak normal çocuklarda alt üriner
sistemin disfonksiyonu dolum veya boşaltım fazına göre
ayrılır. Aşırı aktif mesane sendromu, fonksiyonel idrar kaçırma
ve kıkırdama idrar kaçırması dolum fazıyla; disfonkisyonel
işeme, az aktif işeme, Hinman sendromu ve işeme
sonrası damlatma ise boşaltım fazıyla ilişkili alt üriner
sistem disfonksiyonlarıdır. İstemsiz detrüsör kontraksiyonlarının
yol açtığı aşırı aktif mesane, en sık görülen üriner
sistem disfonksiyonudur. Özelliği, sıkışma hissinin olmasıdır.
Fonksiyonel idrar kaçırmada sfinkter mekanizması
ile normal kontinans sağlanamaz. Kıkırdama inkontinansı
genellikle tamamen kızlarda görülmekte ve kıkırdama ya
da gülme sırasında istemsiz idrar kaçırma ile karakterizedir.
Edinilmiş olduğu kabul edilen disfonksiyonel işemede
mesane-sfinkter disfonksiyonu mevcut olup, işeme
sırasında sfinkter mekanizması anormal şekilde kasılır.
Az aktif ya da tembel mesanede detrüsör aktivite kaybı
mevcuttur ve işeme için valsalva manevrasına gereksinim
vardır. Hinman sendromu gizli nöropatik mesane olarak
isimlendirilir ve işeme mekanizması tamamen dekompanse
olur. İşeme sonrası damlatmada inkontinans işemeden
hemen sonra görülür. Alt üriner sistem disfonksiyonunun
tedavisinde birkaç seçenek bulunmaktadır. Üroterapi her
hastada ilk basamak tedavi seçeneğidir ve iyi bir tuvalet
eğitimi sağlanmasını amaçlar. Antikolinerjik ilaçlar inhibe
edilmemiş detrüsör kasılmalarını azaltır veya önler.
Alfa adrenerjik antagonistler detrüsör düz kası ve sfinkter
gevşemesini sağlayarak mesane çıkış direncini azaltırlar.
Yinelenen İYE geçiren hastalarda profilaktik antibiyotik
kullanımı yararı kanıtlanmıştır. Botilunum toksin A geri
dönüşebilen bir gevşek kas paralizisine yol açarak etki
eder. Biofeedback AAM, Dİ gibi detrüsör-sfinkter koordinasyon
bozukluklarında, hastanın pelvik taban kaslarını
doğru ve etkin kullanmasını öğrenmesini amaçlayan bir
modalitedir. Sakral sinir, perkütan tibial sinir stimülasyonu
nöral yolların modülasyonunu sağlayarak etki eder.
Nöropatik veya dekompanse olmuş mesanelerde veya işeme
sonrası ciddi rezidü kalan hastalarda temiz aralıklı
kateterizasyon da tedavi seçeneklerinden birisidir

Anahtar Kelimeler: Nöropatik olmayan, mesane sfinkter disfonksiyonu, mesane


Non-neuropathic bladder dysfunctions, and treatment approaches

Halil Tuğtepe
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, İstanbul

Non neurogenic bladder dysfunctions make up around
30-40% of pediatric urology outpatient cases. In neurologically
normal children, lower urinary tract dysfunction
is divided into pathologies involving the filling or
emptying phase. Overactive bladder, functional urinary
incontinence and giggle incontinence involve the filling
phase while dysfunctional voiding, lazy bladder, Hinman
syndrome and dribbling after voiding involve the
emptying phase of the lower urinary tract dysfunctions..
The most frequently seen urinary system dysfunction is
overactive bladder which is caused by involuntary detrusor
contractions. It is characterised by urgency. In
functional incontinence, normal continence can not be
maintained by the sphincter mechanism. Giggle incontinence
is almost always seen in girls and is characterised
by involuntary incontinence seen during laughing
or giggling. Dysfunctional voiding where the sphinter
mechanism abnormally contracts during emptying due
to a bladder-sphincter dysfunction, is generally accepted
as being an acquired disorder. In lazy or hypoactive
bladder, there is complete loss of detrusor activity
and voiding requires application of Valsalva maneuver.
Complete decompensation of the voiding mechanism
is observed in Hinman syndrome which is also
called hidden neuropathic bladder. There are several
treatment options for lower urinary system dysfunctions.
Urotherapy is the first- line treatment option in
all patients and aims for good toilet training. Anticholinergic
medications decrease or prevent uninhibited
detrusor contractions. Alpha- adrenergic antagonists
relax the detrusor smooth muscle and sphincter leading
to decreased bladder outlet resistance. The benefit of
prophylactic antibiotics has been proven in patients
with recurrent UTI. Botulinum toxin A acts by leading
to a reversible flaccid paralysis of muscles. In detrusor-
sphincter coordination disorders such as OAB and
DV, biofeedback is a modality that aims to teach the
patient correct and effective use of pelvic floor muscles
during voiding. Sacral nerve or percutaneous tibial
nerve stimulation exerts its effect through modulation
of neural pathways. Clean intermittent catheterisation
is a treatment option in patients with neuropathic or
decompensated bladders or where significant residual
urine is left after voiding.

Keywords: Non-neuropathic, bladder-sphincter dysfunction, bladder-sphincter


Halil Tuğtepe. Non-neuropathic bladder dysfunctions, and treatment approaches. . 2016; 30(6): 583-592

Sorumlu Yazar: Halil Tuğtepe, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (8721 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale