TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Çocukluk çağı kostik özofagus darlıklarının tedavisinde özofagus rekonstrüksiyonları []
. 2001; 15(3): 115-119

Çocukluk çağı kostik özofagus darlıklarının tedavisinde özofagus rekonstrüksiyonları

Abdülkadir Genç1, Zeliha Ural2, Cahit Güçlü1, Teoman Şen2, Murat Yılmaz2, Oktay Mutaf1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa

GİRİŞ ve AMAÇ: Türkiye’de, kostik madde içimine bağlı özofagus darlıkları sıklığı azalmış olmakla birlikte varlığını korumaktadır. Tedaviye yanıt vermeyen ileri derecede darlığı olan olgularda özofagusu düzeltmek için değişik cerrahi girişimler gerekli olmaktadır. Bu çalışmadaki amacımız uygulanan bu cerrahi girişimlerle ilgili deneyimimizi ve teknik yaklaşıma ilişkin detayları özetlemektir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Kostik özofagus yanığı nedeniyle 1975-1999 yılları arasında Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’na başvuran 1277 olgudan 123 olguya özofagusu düzeltici cerrahi yöntemler uygulanmıştır. Bu yöntemlerin sonuçları, komplikasyonları, komplikasyonların yöntemle olan ilişkileri, komplikasyonlara uygulanan tedaviler, morbiditeleri, hasta dosyalarından geriye dönük olarak değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Toplam 102 olguya koloözofagoplasti yapılmıştır. On olguda sağ torasik retro hilar, 92 olguda retrosternal yol ile kolon interpozisyonu uygulanmıştır. Bunların ikisinde (% 2) transplantın tümünde, üçünde (% 3) transplantın servikal ucunda nekroz meydana gelmiştir. Servikal anastomozun birinci seansta veya ikinci seansta yapılmasına göre olgular karşılaştırıldığında tek
aşamada yapılan toplam on iki olgunun altısında (% 50) anastomoz darlığı izlenirken, servikal anastomozun ikinci seansa ertelendiği 80 olgunun yalnızca sekizinde (% 10) servikal anastomozda darlık gelişmiştir. Servikal anastomozun iki seansta yapılmasının daha az darlık oluşturduğu görülmüştür. Sağ torasik retrohilar kolon interpozisyonu yapılan on olgunun yedisinde greftin genişlediği ve uzadığı görülmüştür. Transplantın retrosternal olarak yerleştirildiği olgularda greftin genişlemesi ve uzaması daha az sayıda olguda sorun yaratmıştır. Üç olguya jejunoözofagoplasti uygulanmış ve bir olguda terminal nekroz, iki olguda ise total nekroz meydana gelmiştir. Seride geriye kalan 18 olguya intratorasik özofagus darlığının rezeksiyonu ve uç uca anastomoz uygulanmıştır. Bu seride dört olgu (% 3.25) kaybedilmiştir.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Sunulan çalışmada saptanan bulgulara göre, kostik özofagus darlıklarının cerrahi tedavisinde mümkün olan bütün durumlarda öncelikle striktür rezeksiyonu ve primer anastomoz yönteminin uygulanmasının uygun olacağı, bunun yapılamadığı durumlarda sol kolon ile retro sternal yoldan ve iki seanslı olarak uygulanan koloözofagoplastinin daha az komplikasyona yol açtığı ve daha iyi
sonuç verdiği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kostik madde, kolon transplantasyonu, özofagus çocuk


Esophageal reconstruction in the treatment of caustic esophageal strictures in children

Abdülkadir Genç1, Zeliha Ural2, Cahit Güçlü1, Teoman Şen2, Murat Yılmaz2, Oktay Mutaf1
1Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, İzmir
2Celal Bayar University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Manisa

INTRODUCTION: The incidence of esophageal strictures in children due to caustic ingestion shows a descending trend but still keeps its importance. In severe cases, who are resistant to medical treatment, several surgical interventions are proposed in repair of the constricted esophagus. The aim in the present study is to summarize the experiences in the technical approach.
METHODS: In 1277 patients who were admitted to Pediatric Surgery Department of Faculty of Medicine of Ege University between the years 1975-1999 only 123 underwent corrective surgical treatment of the esophagus. Results of the different surgical approaches, complications, relations of the complications with the treatment applied, treatment applied for complications and morbidity were retrospectively reviewed.
RESULTS: In a total of 102 cases coloesophagoplasty was applied, in 10. through right thoracic retrohilar path and in 92 by retrosternal colon interposition. In 2 cases (2 %) necrosis was seen whole transplant and in 3 cases only at the cervical end of the transplant. When cases were evaluated according to the application of anastomosis in the first or second sequences, anastomosal stricture was seen in 6 of 12 cases (50 %) in the former, but in only 8 of 80 cases (10 %) in the latter. It was clearly seen that correction
in the second sequence leads to less strictures. Grafts were widened and elongated in 7 of 10 cases with right thoracic retrohilar colon interposition, however in cases whom the transplants were placed retrosternally the graft widening and elongation were of lesser problem. To three cases jejunoesophagoplasty was applied and in one case terminal necrosis and in 2 cases total necrosis were seen. In the remaining 18 cases in the present series, the intra thoracic esophageal stricture resection and end to end anastomosis were applied. Total overall mortality rate was 3.25 % (4 of 123).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the surgical treatment of esophageal strictures, if possible, a stricture resection and primary anastomosis should be undertaken. Otherwise a coloesophagoplasty with left colon through retrosternal path in two sequence seems more appropriate and has good outcome with low complication rate.

Keywords: Caustics, colon transplantation, esophagus child


Abdülkadir Genç, Zeliha Ural, Cahit Güçlü, Teoman Şen, Murat Yılmaz, Oktay Mutaf. Esophageal reconstruction in the treatment of caustic esophageal strictures in children. . 2001; 15(3): 115-119

Sorumlu Yazar: Abdülkadir Genç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (700 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale