TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Çocukluk çağı periferal cilt ve yumuşak doku apseleri []
. 2012; 26(2): 47-50 | DOI: 10.5222/JTAPS.2012.047  

Çocukluk çağı periferal cilt ve yumuşak doku apseleri

Çağatay Evrim Afşarlar1, Ayşe Karaman1, Gönül Tanır2, İbrahim Karaman1, Engin Yılmaz1, Derya Erdoğan1, Haşim Ata Maden1, Yusuf Hakan Çavuşoğlu1, İsmet Faruk Özgüner1
1Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Ankara
2Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Ankara

AMAÇ: Toplumsal kaynaklı periferal cilt ve yumuşak doku apselerinde etken mikroorganizma tipleri ile metisilin rezistan Staphylococcus aureus (MRSA) sıklığı değişken ve tedavi seçenekleri halen tartışmalıdır. Bu nedenle büyük bir popülasyona hizmet veren kliniğimize toplumsal kaynaklı periferal cilt ve yumuşak doku apsesiyle başvuran hastaların demografik özellikleri, apse lokalizasyonları, etken mikroorganizmalar, tedavi şekilleri ve kullanılan antimikrobiyal ajanların etkinliklerinin araştırılması planlandı.
YÖNTEMLER: Ocak 2005-Temmuz 2010 tarihleri arasında kliniğimize periferal yerleşimli apse nedeniyle başvuran hastalar retrospektif olarak incelendi. Apseler yerleşimlerine göre; baş-boyun, gövde ve ekstremite apseleri olarak üç sınıfa ayrıldı. Hastaların demografik özellikleri, apse özellikleri ve tedavi yöntemleri araştırıldı.
BULGULAR: 5 yıllık dönemde ortanca yaşları 2,55 olan toplam 90 olgu (49 erkek, 41 kız) kliniğimize başvurdu. Baş-boyun apseleri kızlarda (%65,4), ekstremite apseleri erkek çocuklarında (%68,4) sıktı. En çok baş-boyun ve gövde apselerinin hastaneye yatırılarak tedavi olduğu görüldü. Kültürlerde en sık Staphylococcus aureus ve Streptococus suşları (%69,2) saptandı. Kültürlerde üreyen mikroorganizma türü ile apse boyutu, yerleşimi ve hastaneye yatış arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05), ancak apse boyutları yatan hastalarda daha büyüktü (p=0.001). Tedavide antimikrobiyal ajan olarak en sık amoksisilin/klavulonik asit ve sulbaktam/ampisilin (%76,6) kullanıldığı saptandı. Yatarak tedavi edilen hastaların tedavi sürelerinin ayaktan tedavi edilenlere göre istatistiksel olarak anlamlı oranda daha uzun olduğu bulundu (p=0,001).
SONUÇ: Toplumsal kaynaklı cilt ve yumuşak doku apselerinin primer tedavisi cerrahi drenajdır. Son yıllarda özellikle batı toplumlarında toplumsal kaynaklı cilt ve yumuşak doku apselerinde suşları artan sıklıkta izole edilmesine karşın çalışmamızda apse kültürlerinin hiçbirisinde MRSA üremedi. Antibiyotik tedavisi halen tartışma konusu olsa da özellikle çocukluk çağı toplumsal kaynaklı cilt ve yumuşak doku apselerinde ampirik tedavi seçiminde sulbaktam/ampisilin ve amoksisilin/klavulonik asit preperatlarının etkin olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Apse, çocuk, yumuşak doku, cilt


Childhood peripheral skin and soft tissue abscesses

Çağatay Evrim Afşarlar1, Ayşe Karaman1, Gönül Tanır2, İbrahim Karaman1, Engin Yılmaz1, Derya Erdoğan1, Haşim Ata Maden1, Yusuf Hakan Çavuşoğlu1, İsmet Faruk Özgüner1
1Dr. Sami Ulus Maternity And Children's Health and Diseases Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery, Ankara, Turkey
2Dr. Sami Ulus Maternity and Children's Health and Training and Research Hospital, Department of Pediatric Infectious Diseases, Ankara,Turkey

OBJECTIVE: The types of microorganisms lie behind the community associated peripheral skin and soft tissue abscesses and methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) incidence are variable, as well as, treatment options are still controversial. Thus, we aimed to investigate the demographic features, abscess localizations, causative microorganisms, treatment modalities, and efficiency of the administrated antimicrobiological agents of the patients with peripheral skin and soft tissue abscess who have referred to our department serving a large population.
METHODS: In a period of January 2005 to July 2010 patients reffered to our department complaining of peripheral localized abscess were investigated retrospectively. Abscesses were classified into three groups as head&neck, body, and extremity abscesses according to the localizations. Demographic features of the patients, abscess characteristics and treatment modalities were investigated.
RESULTS: For a period of 5 years, 90 cases (49 male, 41 female) with a median age of 2.55 years referred to our department. While the head&neck abscess were common in girls (65.4%), extremity abscesses were common in boys (68.4%). Commonly head&neck and body abscesses were hospitalized. The most frequent microorganisms isolated from the cultures were Staphylococcus aureus and Streptococcus strains (69.2%). There was no statistically significance between the type of microorganism and abscess size, localization and hospitalization (p>0.05), but abscess size was larger among hospitalized patients (p=0.001). Frequently used antibiotics were amoxicillin/clavulanate and sulbactam/ampicillin (76.6%). Duration of treatment was significantly longer among inpatients in comparison with outpatients (p=0.001).
CONCLUSION: Primary treatment of the community associated peripheral abscesses is surgical drainage. The MRSA stains have an increasing isolation in the cultures of community-associated skin and soft tissue abscesses in the western populations for the last years, but any MRSA strain was isolated in the cultures of our study group. Although the antibiotic treatment is controversial, we suppose that the choice of sulbactam/ampicillin and amoxicillin/clavulanate preparations is effective in empiric treatment of childhood community associated skin and soft tissue abscesses.

Keywords: Abscess, child, soft tissue, skin


Çağatay Evrim Afşarlar, Ayşe Karaman, Gönül Tanır, İbrahim Karaman, Engin Yılmaz, Derya Erdoğan, Haşim Ata Maden, Yusuf Hakan Çavuşoğlu, İsmet Faruk Özgüner. Childhood peripheral skin and soft tissue abscesses. . 2012; 26(2): 47-50

Sorumlu Yazar: Çağatay Evrim Afşarlar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (37 kere görüntülendi)
 (1090 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale