TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 1  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Mesane işlev bozukluğu ve vezikoüreteral reflüsü olan çocuklarda cinsiyet hormonu-almaç ilişkisi (Klinik ön bildiri) []
. 2003; 17(3): 120-127

Mesane işlev bozukluğu ve vezikoüreteral reflüsü olan çocuklarda cinsiyet hormonu-almaç ilişkisi (Klinik ön bildiri)

Fatih Akova1, Sinan Celayir1, Sergülen Dervişoğlu3, Haluk Emir2, Yunus Söylet2, Cenk Büyükünal1, Nur Danişmend1
1İstanbul Üniversitesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Çocuk Ürolojisi Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu klinik araştırmada mesane işlev bozukluğu ve vezikoüreteral reflü (VÜR) saptanan çocuklarda, mesanede cinsiyet hormon almaçlarının bulunup bulunmadığı, bulunuyorlarsa hangi yerleşimde olduklarının belirlenmesi ve bu olgulardaki cinsiyet hormonu düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu amaçla temel olarak üç grup ayırt edilmiştir. Grup-I: Nöropatik olmayan mesane-sfinkter işlev bozukluğu olan olgular (n=10). Grup-II: Nöropatik mesane-sfinkter işlev bozukluğu olan olgular (n=6). Grup-III: VÜR primer veya sekonder VÜR saptanan olgular (n=9). Bu olgulardan alınan tam kat ya da mukozal mesane örnekleri ile olgunun kan cinsiyet hormon düzeyleri değerlendirildi. Alınan tüm örnekler sabitlenip histopatolojik inceleme için gerekli işlemlerden geçirildi ve immunohistokimyasal olarak incelendi. Bu örneklerde östrojen, androjen ve progesteron almaçları araştırıldı. Ayrıca tüm olguların kan cinsiyet hormon değerleri ölçülüp yaşlarına göre değerlendirildi.
BULGULAR: 16'sı erkek, 9'u kız, toplam 25 olgudan alınan 44 adet tam kat ya da mukozal mesane örnekleri ile 23 olgunun kan cinsiyet hormon düzeyleri değerlendirildi. Doku örnekleri değişik endikasyonlarla: trigon (n=36) veya mesane kubbesinden (n=8) alınan parçalardı. Tüm olgularda değerlendirildiğinde, almaç pozitifliği östrojende % 6.8: androjende % 40.9 ve progesteronda % 50 olarak bulundu. Araştırılan cinsiyet hormon almaçlarının yalnız mesane iç yüzeyinde geçiş epitelinde bulunduğu saptandı. Cinsiyet hormon düzeyleri açısından tüm gruplar birarada değerlendirildiğinde serum östradiol (E2) düzeyi 8 olguda (% 34.7) yüksek, 4 olguda (% 17.3) düşük ve 11 olguda (% 48) ise normal olarak bulundu. Serum testosteron düzeyi 3 olguda (% 13) yüksek, 6 olguda (% 26) düşük ve 14 olguda (% 61) ise normal olarak bulundu. Serum progesteron düzeyi 17 olguda (% 73) yüksek ve 6 olguda (% 27) ise normal olarak bulundu. Almaç ve hormon değerleri açısından gruplar arasında anlamlı farklılık gözlenmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocuk mesanelerinde cinsiyet hormon almaçları vardır ve bu almaçlar sıklıkla mesane boynunda ve geçiş epitelinde bulunmaktadır. Her iki cinsiyette tüm almaçlar bulunmakta ancak oran ve yoğunlukları farklılıklar göstermektedir. Cinsiyet hormon değerlerinin de farklı gruplar ve cinsiyetlerde farklılıklar gösterdiği gözlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hinman sendromu, mesane, cinsiyet, hormon, almaç


The relation between the sex hormone receptors and hormones in children with bladder dysfunction and VUR: Clinical preliminary report

Fatih Akova1, Sinan Celayir1, Sergülen Dervişoğlu3, Haluk Emir2, Yunus Söylet2, Cenk Büyükünal1, Nur Danişmend1
1Istanbul University, Department of Pediatric Surgery, Istanbul
2Istanbul University, Department of Pediatric Urology, Istanbul
3Istanbul University, Department of Pathology, Istanbul

INTRODUCTION: This study aims to clarify to role of the sex hormone receptors and sex hormones in bladder neck disorders in children. In this study we investigated patients with bladder dysfuntion and VUR in regard to existence and location of sex hormone receptors in bladder and sex hormone levels.
METHODS: The study consists of three groups. Group-I: Patients with non-neuropathic bladder-sphincter disfunction (n=10). Group-II: Patients with neuropathic bladder-sphincter disfunction (n=6). Group-III: Patients with vesicoureteral reflux (n=9). Biopsies were taken during open surgery andlor cystoscopic procedures for various indications from the trigonum and bladder dome. All biopsies were routinely fixed and pocessed for histopathological assessment and investigated immunohistochemically for determination of sex hormone receptors (estrogen, androgen and progesterone) in bladder. All sex hormone levels were evaluated and compared according to age of patients.
RESULTS: This study included 44 bladder biopsies of total 25 children. Male: female ratio was 16: 9. Overall receptor positivity was found 6.8 % in estrogen: 40.9 % in androgen and 50 % in progesterone. Deeper tissues were examined in 26 (59 %) biopsies. The sex hormone receptors were present only in transitional epithelium and there was no receptor expression in deeper tissues of bladder wall. Sex hormone levels in ostradiol (E2) was high in 8 (34.7 %), low in 4 (17.3 %) and normal in 11 (48 %) patients. Testosterane levels were found high in 3 (13 %), low in 6 (26 %) and normal in 14 (61 %) patients. Progesteron levels were found high in 17 (73 %) and normal in 6 (27 %) patients. There was no significant difference between the study groups in regard to receptor and hormone levels.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Sex hormone receptors are present in children. The receptors are present mainly localized at bladder neck and in transitional epithelium of the bladder wall. The sex hormone receptors were found in different density and ratio in both of gender and groups. The sex hormone levels also varied in different gender and groups.

Keywords: Hinman syndrome, bladder, sex, hormones, receptors


Fatih Akova, Sinan Celayir, Sergülen Dervişoğlu, Haluk Emir, Yunus Söylet, Cenk Büyükünal, Nur Danişmend. The relation between the sex hormone receptors and hormones in children with bladder dysfunction and VUR: Clinical preliminary report. . 2003; 17(3): 120-127

Sorumlu Yazar: Sinan Celayir, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (3 kere görüntülendi)
 (488 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale