TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Propolisin Cerrahi Yara Enfeksiyonunu Engelleyerek Anastomoz İyileşmesine Katkısı []
. Baskıdaki Makaleler: CCD-48295 | DOI: 10.5222/JTAPS.2021.48295  

Propolisin Cerrahi Yara Enfeksiyonunu Engelleyerek Anastomoz İyileşmesine Katkısı

Murat Kaya1, Recep Eroz2, Murat Kabaklioğlu1
1Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Düzce.
2Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Düzce.

Amaç: Yara yeri infeksiyonunu engelleyerek iyi bir yara iyileşmesinin sağlanması önemli bir cerrahi sorundur. Geçmişten günümüze kadar pek çok çeşit bitkisel ve hayvansal ürünler birçok hastalık ve yaraların tedavisinde tıbbi amaçlarla kullanılagelmiştir. Bunlardan birisi de propolistir. NORs (Nucleolus Organizer Regions=Çekirdekçik Oluşturan Bölgeler) hücrenin canlılık, metabolik aktivite ve proliferasyonun iyi bir göstergesidir. Bu çalışmada, deneysel olarak oluşturulan cerrahi yara modelinde proliferasyon indeksinin bir göstergesi olarak da kullanılabilen NOR proteinlerinden nukleolin, nukleofosmin ve UBTF gen ekspresyon düzeyleri ve propolisin yara yeri infeksiyonunu önleme ve anastomoz iyileşmesine katkısını değerlendirerek literatüre katkıda bulunmayı amaçladık.
Yöntem: Bu deneysel çalışma; cerrahi yaralar sınıflamasına göre temiz ve temiz-kontamine yaralar oluşturularak planlandı. Sıçanlar Kontrol, Anastomoz, Fusidik asit+Anastomoz ve Propolis+Anastomoz olarak dört ana gruba ayrıldı. Toplam 4 hayvan grubu, her bir grupta sekizer adet ve toplamda 32 hayvan kullanıldı. Hayvanlarda yara yeri infeksiyon belirteç olarak hemogram ve anastomoz dokusunda NCL, NPM1 ve UBTF gen ekspresyon düzeyleri çalışılarak karşılaştırıldı.
Bulgular: Tüm gruplar dikkate alındığında, NCL (p=0,038), NPM1 (p=0,001) ve UBTF (p=0.000) gen ekspresyon düzeyleri için gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı. Tüm gruplar dikkate alındığında, cerrahi yara infeksiyonuna bağlı olarak, kan parametreleri açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit belirlendi (p<0.05).
Sonuç: NCL, NPM1 ve UBTF gibi nükleolar proteinler; hücre homeostazının sürdürülmesi için önemli işlevlere sahiptir ve cerrahi yaralarda infeksiyonu engelleyerek anastomoz iyileşmesinin sağlanması için belirteç olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Propolis, nukleolin, nukleofosmin, UBTF


Propolis ‘Contribution to the Healing of Anastomosis by Preventing Surgical Wound Infection

Murat Kaya1, Recep Eroz2, Murat Kabaklioğlu1
1Department of Pediatric Surgery, Duzce University, Medical Faculty, Duzce.
2Department of Medical Genetics, Duzce University, Medical Faculty, Duzce.

Objective: Providing good wound healing by preventing wound infection is an important surgical problem. From past to present, many kinds of herbal and animal products have been used for in the treatment of many diseases and wounds. One of them is propolis. NORs (Nucleolus Organizer Regions) is a good indicator of cell vitality, metabolic activity and proliferation. We aimed to detect Nucleolin, Nucleophosmin and Upstream Binding Transcription Factor gene expressions from NOR proteins, which can also be used as an indicator of proliferation index in the experimentally surgical wound model and contribution of propolis to anastomotic healing by preventing wound infection, thus we can contribute to the literature.
Method: This experimental study was planned by creating clean and clean-contaminated wounds according to the surgical wounds classification. Rats were divided into four main groups as Control, Anastomosis, Fusidic acid + Anastomosis and Propolis + Anastomosis. A total of 4 groups of animals, eight in each group, and a total of 32 animals were used. NCL, NPM1 and UBTF gene expression levels at anastomosis tissue and hemogram were studied and compared in as the markers of wound infection in animals.
Results: It was observed that there were statistically significant differences between the all groups in terms of NCL (p=0.038), NPM1 (p=0.001) and UBTF (p=0.001) gene expression levels and hemogram parameters. Considering all groups, a statistically significant differences were found between the groups in terms of blood parameters, depending on surgical wound infection (p <0.05).
Conclusion: Nucleolar proteins such as NCL, NPM1 and UBTF have important functions in maintaining cell homeostasis and can be used as a marker to prevent infection in surgical wounds and to ensure anastomotic healing.

Keywords: Propolis, nucleolin, nucleophosmin, UBTF
Sorumlu Yazar: Murat Kaya, Türkiye


ARAÇLAR
Düzeltilmemiş Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (45 kere görüntülendi)
 (1 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale