TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Nissen Fundoplikasyon sonrası nüks oluşum mekanizmalarının yeniden değerlendirilmesi []
. 2019; 33(3): 105-111 | DOI: 10.5222/JTAPS.2019.45403  

Nissen Fundoplikasyon sonrası nüks oluşum mekanizmalarının yeniden değerlendirilmesi

Mehmet Ali Özen1, Selçuk Uzuner2, Selim Gökçe3, Mehmet Tekin4, Egemen Eroğlu1, Gökhan Gündoğdu5
1Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Ana Bilim Dalı, İstanbul
4Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Ana Bilim Dalı, İstanbul
5Harvard Tıp Fakültesi, Boston Çocuk Hastanesi, Üroloji Bölümü, Boston

GİRİŞ ve AMAÇ: Nissen fundoplikasyon, gastroözefageal reflü hastalığı (GÖRH) tedavisinde en sık uygulanan cerrahi yöntem olmakla birlikte özellikle nörolojik engelli hastalarda nüks gelişimi sıktır. Manşonun anatomik olarak bozulması klasik tanımlanan şeklidir. Nüks oluşumu için öngörülen risk faktörleri olguların birçoğunda var olmakla birlikte başarısızlığın patolojisini net olarak açıklayamamaktadır. Çalışmamızda fundoplikasyon sonrası başarısızlık mekanizmalarını analiz etmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya, Ocak 2011 ile Şubat 2014 arasında fundoplikasyon yapılan GÖRH'li çocuklar dahil edildi. Ameliyat sonrası devam eden reflü semptomları, nüks gastroözofageal reflü hastalığı (nGÖRH) olarak kabul edildi. Cinsiyet, yaş, gelişme geriliği, nörolojik durum, hiatus hernisi, skolyoz, ameliyat yöntemleri, gastrostomi ve orofaringeal semptomlar ile nüks oluşumu arasındaki ilişki araştırıldı. Değişkenler lojistik regresyon analizi ile incelendi.
BULGULAR: Çalışmaya 67 çocuk (erkek 40, kız 27) dahil edildi. Ortalama ameliyat yaşı 57.10 ± 52.22 ay, takip süresi 19.64 ± 7.75 ay idi. 16 (% 23,8) çocukta nüks reflü saptandı. Nüks olguların baryumlu calışmalarında sadece 1 olguda (%6.2) fundoplikasyon manşonu bozulmuş idi. Manşonu sağlam olan 15 hastadan 10’una endoskopik inceleme yapılabildi. Nüks nedeni olarak, 7 olguda gevşek manşon, 3 olguda aralıklı manşon gevşemesi aktiviteleri gözlendi. Gevşek manşon ve aralıklı gevşemenin, sırasıyla ciddi yutma bozukluğu ve öğürme gibi orofarengeal semptomlar ile ilişkili oldugu saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Nörolojik engeli olan bir kısım hastada anatomik olarak sağlam fundoplikasyon yapıya rağmen alt özofagus sfinkter relaksasyonlarının devam etmesinin veya gevşek manşon yapısının, hastalarda nüks nedeni olabilecegini varsaymaktayız. Ayrıca bu endoskopik bulguların farklı orofarengeal semptomlar ile ilişkisi altta yatan baska bir kompleks nüks mekanizmasını düşündürmektedir. Orofarengeal semptomlar ameliyat öncesinde nüks gelişim riskini öngörmede yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Fundoplikasyon, gastroözofageal reflü, nörolojik bozukluk, nüks, orofaringeal semptomlar.


Reevaluation of recurrence mechanisms after Nissen fundoplication

Mehmet Ali Özen1, Selçuk Uzuner2, Selim Gökçe3, Mehmet Tekin4, Egemen Eroğlu1, Gökhan Gündoğdu5
1Department Of Pediatric Surgery, Koç University, İstanbul, Turkey
2Department Of Pediatrics, Bezmialem Vakif University, İstanbul, Turkey
3Department Of Pediatrics, Biruni University, İstanbul, Turkey
4Department Of Pediatrics, Adıyaman University, Adıyaman, Turkey
5Boston Children Hospital, Urology Department, Harvard Medical School, Boston, USA

INTRODUCTION: Nissen fundoplication is the most performed surgery for the gastroesophageal reflux disease (GERD), however recurrence is frequent in neurologically impaired patients. Anatomic deformation of the fundoplication wrap is the classical defined presentation. The putative risk factors exist in most of cases and unable to define the failure pathogenesis. We aimed to analyze failure mechanisms after fundoplication.
METHODS: Children with GERD who had undergone to fundoplication between January 2011 and February 2014 were included. Recurrence of gastroesophageal reflux disease (rGERD) was considered as ongoing reflux symptoms after surgery. Gender, age, failure to thrive, neurological status, hiatus hernia, scoliosis, operation methods, gastrostomy and oropharyngeal symptoms were correlated with outcomes. Variables were studied by logistic regression analysis. P <0.05 was considered statistically significant.
RESULTS: Sixty-seven children (male 40, female 27) were included in the study. Mean age was 57.10±52.22 months and follow up time was 19.64±7.75 months. Reflux recurrence was detected in 16 (23.8%) children. In barium contrast studies, fundoplication wrap was deformed in only one (6.2%) of patients. In endoscopic examination loose wrap adherence (n=7) and intermittent wrap relaxation (n=3) activities were observed as the recurrence mechanisms and they were correlated with severe swallowing dysfunction and gagging, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We assume that despite a intact fundoplication, persistence lower esophageal sphincter relaxations and loose wrap configurations might be recurrence mechanism in some of neurologically impaired patients. Also the relationship of these fundoplication findings with some oropharyngeal symptoms implies a complex failure mechanism. Oropharyngeal symptoms might indicate failure preoperatively.

Keywords: Fundoplication, gastroesophageal reflux, neurologically impairment, recurrence, oropharyngeal symptoms.


Mehmet Ali Özen, Selçuk Uzuner, Selim Gökçe, Mehmet Tekin, Egemen Eroğlu, Gökhan Gündoğdu. Reevaluation of recurrence mechanisms after Nissen fundoplication. . 2019; 33(3): 105-111

Sorumlu Yazar: Gökhan Gündoğdu, United States


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (35 kere görüntülendi)
 (754 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale