TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Preadölesan ve adölesan erkeklerde laparoskopik varikosel ligasyonu ile mikroskopik varikoselektominin karşılaştırılması []
. 2017; 31(3): 113-117 | DOI: 10.5222/JTAPS.2017.113  

Preadölesan ve adölesan erkeklerde laparoskopik varikosel ligasyonu ile mikroskopik varikoselektominin karşılaştırılması

Ahsen Karagözlü Akgül, Murat Uçar, Nizamettin Kılıç, Emin Balkan
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, Bursa Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Prepubertal hastalarda varikosel tedavisi tartışmalıdır. Açık cerrahi (mikroskopi yardımlı veya değil) veya laparoskopik teknikler tedavide kullanılan cerrahi yöntemlerdir. Bu çalışmada mikroskopik ve laparoskopik varikoseletominin sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2003-2015 yılları arasında varikosel tedavisi yapılmış olan hastalar geriye dönük olarak iki grupta değerlendirildi. Laparoskopik varikosel ligasyonu (LVL) yapılan hastalar grup 1’e, mikroskopik varikoselektomi(MV) yapılan hastalar grup 2’ye alındı. Operasyon süresi, başarı oranı ve komplikasyonlar açısından iki grup karşılaştırıldı. Fisher’s exact test, Mann-Whitney U test ve bağımsız örneklem T testi istatistik analiz için kullanıldı.
BULGULAR: Grup 1’de 30 hasta, grup 2’de 13 hasta olmak üzere 43 hasta çalışmaya alındı. Yaş ortalaması 13,2 yıl idi. 40 hastada sol tarafta, 3 hastada sağ tarafta saptandı. Gruplar arasında yaş, taraf ve varikosel derecesi açısından anlamlı fark yoktu. Ortanca operasyon süresi grup 1’de 55 dakika ( 35-70dk), grup 2’de 50 dakika (40-80dk) saptandı. Hidrosel, LVL grubundaki 3 hastada görüldü. Skrotal hematom MV grubundaki bir hastada görüldü. Postoperatif testis volüm kaybı grup 1’de 3 hastada, grup 2’de 1 hastada, toplam 4 hastada görüldü. Postoperatif yara yeri enfeksiyonu veya nüks hiçbir hastada görülmedi. Gruplar arasında sonuçlar veya komplikasyonlar açısından anlamlı bir fark bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopik varikosel ligasyonu grubunda daha uzun operasyon süresi, daha fazla postoperatif hidrosel ve testis volüm kaybı görülse bile gruplar arasında istatistik olarak anlamlı fark yoktu. Sonuçlar preadölesan ve adölesan hastalarda her iki yöntemin de etkin seçenekler olduğunu göstermiştir.


Anahtar Kelimeler: Varikosel, adölesan, mikroskobik, laparoskopik


Comparison the outcomes of laparoscopic varicocele ligation and microscopic varicocelectomy in preadolescent and adolescent boys

Ahsen Karagözlü Akgül, Murat Uçar, Nizamettin Kılıç, Emin Balkan
Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology, Uludag University, Bursa, Turkey

INTRODUCTION: Surgical treatment of varicocele is controversial in prepubertal boys: Open approach (microscopy assisted or not) and laparoscopic techniques are using for treatment. The aim of the study is to compare the outcomes of microscopic and laparoscopic varicocelectomy.
METHODS: We compared two groups of prepubertal and pubertal patients who underwent surgical treatment for varicocele in our department between 2003 and 2015, retrospectively. Group 1 included boys who underwent laparoscopic unilateral varicocele ligation (LVL) and group 2 included patients who underwent unilateral microscopic varicocelectomy (MV). We compared the operative time, outcomes and complications between groups. Fisher’s exact test, Mann-Whitney U test and independent samples t test were used for statistical analysis.
RESULTS: We identified a total of 43 patient (mean age was 13.2 years), 30 in group 1 and 13 patients in group 2. Varicocele were detected on the left side in 40 patients and right in 3 cases. There was no difference between groups in terms of age, side and grade of varicocele at presentation. Median operative time in group 1 and 2 were 55 min (35-70 min) and 50 min (40-80 min), respectively. Scrotal hematoma was seen in one cases in MV group, and hydrocele were detected in 3 cases in LVL group. Postoperative impairment in testicular volume were detected in four cases, 3 in group 1 and 1 in group 2. There was no postoperative wound infection or recurrence in both groups. There was no statistically significant difference between groups in terms of outcomes and complications.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although there were longer operative time, higher hydrocele ratio and more cases with postoperatively decreased testicular volume in LVL group, there was no statistically significant difference between groups. The findings of our study demonstrated that both procedures were effective options in correction of preadolescent and adolescent varicocele.

Keywords: Varicocele, adolescent, microscopic, laparoscopic


Ahsen Karagözlü Akgül, Murat Uçar, Nizamettin Kılıç, Emin Balkan. Comparison the outcomes of laparoscopic varicocele ligation and microscopic varicocelectomy in preadolescent and adolescent boys. . 2017; 31(3): 113-117

Sorumlu Yazar: Ahsen Karagözlü Akgül, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (17 kere görüntülendi)
 (664 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale