TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 3  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Diklofenak’ın deneysel testis torsiyonundaki etkileri []
. 2009; 23(1): 4-9

Diklofenak’ın deneysel testis torsiyonundaki etkileri

Zafer Dağlar, Cüneyt Günşar, Nalan Neşe, Aydın Şencan, Ömer Yılmaz, Abdülkadir Genç, Can Taneli, Erol Mir
Antalya Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği Antalya, Celal Bayar Üniversitesi Tııp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ve Patoloji Anabilim Dallarıı, Manisa

AMAÇ: Spermatik kord torsiyonunun geç testiküler etkilerini ve diklofenak’ıın testis hasarıı üzerindeki rolünü deneysel olarak araştıırmaktıır.


YÖNTEMLER: Birinci grup (G1) ratlarda, 4 saatlik sol testis torsiyonu sonrasıı detorsiyon uygulandıı. 2. grup ratlarda (G2), 4 saatlik torsiyon periyodunu takiben detorsiyon ve Diklofenak (2,5 mg/kg İM) uygulandıı. Son grupta ise, (G3) 4 saatlik torsiyonu takiben detorsiyon ve Diklofenak ile birlikte Verapamil (10 mg/kg/İM) uygulandıı. 4 hafta sonra bilateral orkiektomi yapııldıı. Spermatogenik aktivite derecesi ve seminifer tübül çaplarıı değerlendirildi.
BULGULAR: Testis ağıırlııklarıı değerlendirildiğinde en yüksek değerler Diklofenak grubunda saptanıırken, Verapamil grubunun hem ipsilateral ve hem de kontralateral testislerde anlamlıı olarak düşük değerlerde olduğu görüldü. Torsiyone testislerin seminifer tübül çaplarıı açıısıından değerlendirildiğinde, ‘G1 ve G2’ (p: 0,002), ‘G1 ve G3’ (p: 0,04) ve ‘G2 ve G3’ (p: 0,02) gruplarıı arasıında istatistiksel olarak anlamlıı fark bulundu. En fazla çap artıışıı Diklofenak grubunda idi. Karşıı taraf testisler seminifer tübül çaplarıı açıısıından değerlendirildiğinde ise ‘G1 ve G3’ (p: 0,03), ‘G2 ve G3’ (p: 0,003) gruplarıı arasıındaki farklıılııklar anlamlıı idi. Torsiyone testisler spermatogenik aktivite derecesi açıısıından değerlendirildiğinde ‘G1 ve G2’ (p: 0.005), ‘G1 ve G3’ (p: 0.004) ve ‘G2 ve G3’(p: 0.02) gruplarıı arasıında anlamlıı farklıılııklar vardıı. Karşıı taraf testisleri açıısıından bakııldıığıında ise, ‘G1 ve G2’ (p: 0.003) ve ‘G1 ve G3’(p: 0.007) gruplarıı aralarıındaki farklıılııklar anlamlıı bulundu.
SONUÇ: Tek taraflıı torsiyon-detorsiyon ipsilateral testisde kalııcıı hasar oluşturur. Diklofenak bu hasarlarıı kıısmen önlemektedir. Yeterli araştıırmalar sonrasıında testis torsiyonlu hastalarda Diklofenak kullanıımıı yararlıı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Spermatik kord torsiyonu, testis, testiküler torsiyon, diklofenak, verapamil


The effects of diclofenac on experimental testis torsion

Zafer Dağlar, Cüneyt Günşar, Nalan Neşe, Aydın Şencan, Ömer Yılmaz, Abdülkadir Genç, Can Taneli, Erol Mir
Antalya State Hospital, Celal Bayar Medical Faculty Pediatric Surgery And Pathology Dept.

OBJECTIVE: To investigate the late testicular effects of spermatic cord torsion and role of diclofenac on testicular injury.METHODS: In the first group (G1) of rats detorsion followed 4 hours of left testis torsion. For the second group (G2), detorsion followed 4 hours of torsion and diclofenac (2,5 mg/kg IM) administration. For the last group (G3), detorsion was performed after 4 hours of torsion and combined Diclofenac and Verapamil (10 mg/kg/IM) administration. Bilateral orchiectomy was done after 4 weeks. Spermatogenic activity and diameter of seminiferious tubules were evaluated.
RESULTS: When testicular weights were evaluated, the most significant increase was detected in the Diclofenac Group, whereas Verapamile group showed significant decrease both in the ipsilateral and contralateral testes. There were significant differences between ‘G1 and G2’ (p: 0,002), ‘G1 and G3’ (p: 0,04) and ‘G2 and G3’ (p: 0,02) by means of seminiferious tubule diameters of torsioned testes. The most prominent increases in diameters were in the Diclofenac Group. We found significant differences for the seminiferious tubule diameters of the contralateral testes in between ‘G1 and G3’ (p: 0,03) and ‘G2 and G3’ (p: 0,003). Significant differences were found by means of spermatogenic activity of the torsioned testes between ‘G1 and G2’ (p: 0.005), ‘G1 and G3’ (p: 0.004), and ‘G2 and G3’(p: 0.02) groups. For the contralateral testes; the differences between ‘G1 and G2’(p: 0.003) and ‘G1 and G3’ (p: 0.007)were significant.
CONCLUSION: Unilateral testicular torsion-detorsion causes permanent damage in ipsilateral testes. Diclofenac partially prevented this injury. After sufficient investigations, its use in patients with testicular torsion can be beneficial.

Keywords: Spermatic cord torsion, testis, testicular torsion, diclofenac, verapamil


Zafer Dağlar, Cüneyt Günşar, Nalan Neşe, Aydın Şencan, Ömer Yılmaz, Abdülkadir Genç, Can Taneli, Erol Mir. The effects of diclofenac on experimental testis torsion. . 2009; 23(1): 4-9

Sorumlu Yazar: Ömer Yılmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (2 kere görüntülendi)
 (1996 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale