TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Diyarbakır’da Yaşayan Suriyeli ve Türkiyeli Çocuklarda Fonksiyonel Gündüz İnkontinans Sıklığının Karşılaştırılması []
. 2021; 35(2): 49-55 | DOI: 10.5222/JTAPS.2021.27870  

Diyarbakır’da Yaşayan Suriyeli ve Türkiyeli Çocuklarda Fonksiyonel Gündüz İnkontinans Sıklığının Karşılaştırılması

Muhammet Asena1, Tülin Öztaş2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı,diyarbakır
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahi Ana Bilim Dalı,Diyarbakır.

Amaç: Fonksiyonel gündüz inkontinans çocuklarda sık görülen ürolojik sorunlardan biridir. Etiyolojisi
multifaktoriyel olup, çevresel faktörler ve duygusal olaylar inkontinans sıklığını artırmaktadır. Bu çalışmanın
amacı, stresli yaşam olaylarına maruz kalmış Suriyeli göçmen ve Türkiyeli ilkokul çocuklarında
fonksiyonel gündüz inkontinans sıklığını karşılaştırmaktır.
Yöntem: Çalışmada Eylül 2017-Ağustos 2019 tarihleri arasında hastanemizin çocuk cerrahisi ve çocuk
sağlığı polikliniğine başvuran 6-10 yaş aralığındaki çocukların sosyodemografik verileri incelendi.
Çalışmaya 332 Suriyeli ve 341 Türkiyeli çocuk dahil edildi. Üç bölümden oluşan veri toplama formları
oluşturuldu. İlk bölümde yaş, cinsiyet, boy, kilo, anne eğitim düzeyi,fonksiyonel kabızlık değerlendirildi.
İkinci bölümde çocukların psikolojik durumunu değerlendirmek için depresyon ölçeği kullanıldı. Üçüncü
bölümde alt üriner sistem semptomları ve ailede inkontinans varlığı sorgulandı. Veri toplama formları
çalışmadan bağımsız biri çevirmen iki hemşire tarafından ailelere telefonla ulaşılarak dolduruldu.
Bulgular: Fonksiyonel gündüz üriner inkontinans sıklığı mülteci çocuklarda %6,6, Türkiyeli çocuklarda
%5,2 idi. Mülteci ve Türkiyeli çocuklar arasında fonksiyonel gündüz inkontinans sıklığı açısından istatistiksel
anlamlı farklılık yoktu (p>0,05). Cinsiyet, çocuklar için depresyon ölçeği skoru, vücut kitle indeksi, anne
eğitim düzeyi ve fonksiyonel gündüz inkontinans arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı
(p>0,05). Pozitif aile öyküsü, enürezis nokturna, fonksiyonel kabızlık ve fonksiyonel gündüz inkontinans
arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı (p<0,05).
Sonuç: Suriyeli göçmen ve Türkiyeli ilkokul çağındaki çocuklarda fonksiyonel gündüz inkontinans sıklığı
açısından farklılık yoktur.

Anahtar Kelimeler: Alt üriner sistem semptomları, fonksiyonel gündüz inkontinans, gündüz inkontinans etiyolojisi.


Diyarbakır’da Yaşayan Suriyeli ve Türkiyeli Çocuklarda Fonksiyonel Gündüz İnkontinans Sıklığının Karşılaştırılması

Muhammet Asena1, Tülin Öztaş2
1Department Of Pediatric, University Of Health Sciences Gazi Yaşargil Training And Research Hospital, Diyarbakır/Turkey
2Department Of Pediatric Surgery, University Of Health Sciences Gazi Yaşargil Training And Research Hospital, Diyarbakır/Turkey

Objective: Functional daytime incontinence is one of the common urological problems in children. Its
etiology is multifactorial and environmental factors and emotional events increase the frequency of
incontinence.The objective of this study is to compare the frequency of functional daytime incontinence
among Syrian children who were exposed to stressful experiences and Turkish pirmary school children.
Method: In study, the sociodemographic data of children between the ages of 6 and 10 who came to
pediatric surgery and child health clinics of our hospital between September 2017 and August 2019 were
analyzed. A total of 332 Syrian and 341 Turkish children were included in the study. Data collection forms
consisting of three sections were created. In the first section, age, gender, height, weight, maternal
education level, functional constipation were evaluated. In the second section the depression scale for
children was used to evaluate the psychological state of children. In the third section, lower urinary tract
symptoms and presence of incontinence in the family were questioned. Families were contacted by phone
by two nurses, and one translator independent of the study and data collection forms were filled.
Results: The frequency of functional daytime incontinence in Syrian and Turkish children were 6.6% and
5.2% respectively. There were no statistically significant differences between the Syrian and Turkish
children in terms of functinal daytime incontinence (p>0.05). Statistically significant differences were
not detected among daytime incontinence gender, scores of depression scale for children, body mass
index, maternal education level (p>0.05). Statistically significant differences were found among
functional daytime incontinence and positive family hisftory, enuresis nocturna, and functional
constipation (p<0.05).
Conclusion: Syrian migrant and Turkish children showed no differences in terms of the frequency of
functional daytime incontinence.

Keywords: Lower urinary tract symptoms, functional daytime incontinence, etiology of daytime incontinence.


Muhammet Asena, Tülin Öztaş. Diyarbakır’da Yaşayan Suriyeli ve Türkiyeli Çocuklarda Fonksiyonel Gündüz İnkontinans Sıklığının Karşılaştırılması. . 2021; 35(2): 49-55

Sorumlu Yazar: Tülin Öztaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (27 kere görüntülendi)
 (52 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale