TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Çocuklarda Brankiyal Yarık Anomalileri []
. 2021; 35(1): 1-6 | DOI: 10.5222/JTAPS.2021.27122  

Çocuklarda Brankiyal Yarık Anomalileri

Orkhan Farzaliyev, Ozlem Boybeyi Turer, Tutku Soyer, Feridun Tanyel
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocukluk çağı brankiyal anomalilerin klinik ve radyolojik bulgularını anomalinin alt sınıflarıyla beraber değerlendirmek ve cerrahi sonuçlarını tartışmak amacıyla geriye dönük bir çalışma planlandı.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde 2014-2019 yılları arasında brankiyal yarik anomalisi nedeniyle tedavi edilen olguların medikal kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Olguların demografik özellikleri, klinik ve radyolojik bulguları, cerrahi tedavileri ve klinik seyirleri kaydedildi.
BULGULAR: Çalışmaya 18 olgu dahil edildi. Olguların ortanca yaşı 5 yıl (1-14 yıl) olup, kız/erkek oranı 9: 9’du. Başvuru yakınmaları boyun akıntısı (n=13, %72) ve boyunda şişlik (n=3, %17) olmuştu. BY lezyonu 8 hastada sağ (%44), 9 hastada sol (%50), 1 hastada bilateral (%6) yerleşimliydi. Fizik incelemede, 14 hastada fistül ve sinüs orifisi görüldü ve 4 hastada kistik lezyon ele geldi. Olguların %50’sinde (n=9) ultrason yapıldı ve bunların 3’ünde kist tespit edildi. Tüm olgular opere edildi ve 8 olguda merdiven insizyon yapıldı. Fistül traktı 2 olguda farinks komşuluğunda, 10 olguda pretonsiller fossa komşuluğunda, 5 olguda submandibuler bölgede ve 1 olguda dış kulak yolunda sonlanıyordu. Patoloji incelemelerinde BY anomalisine ek olarak 2 olguda inflamasyon ve fibrozis, 1 olguda kıkırdak doku tespit edildi ve örneklerde çok katlı silyalı kolumnar ve çok katlı yassı epitelyum görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: BY anomalilerin tanısında fizik inceleme bulguları önemli yer tutmaktadır. Tedavisi cerrahi olup, lezyonunun tamamının çıkarılması nüksleri engellemektedir. Cerrahide metilen mavisinin kullanımı lezyonun tamamının çıkarılmasında yol gösterici olmakla beraber cerrahi sonuçlara ve nüks oranlarına etkisi halen tartışmalıdır.

Anahtar Kelimeler: brankiyal yarık kisti, brankiyal yarık fistülü, brankiyal yarık sinüsü, çocukluk çağı


Branchial Cleft Anomalies in Children

Orkhan Farzaliyev, Ozlem Boybeyi Turer, Tutku Soyer, Feridun Tanyel
Hacettepe University Faculty Of Medicine, Department Of Pediatric Surgery, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: A retrospective study was planned to evaluate the clinical and radiological findings of childhood branchial anomalies together with the subclasses of the anomaly and to discuss the surgical results.

METHODS: The medical records of the patients managed for branchial cleft anomaly between 2014 and 2019 were examined. Demographic features, clinical and radiological findings, surgical managements and outcomes were recorded.
RESULTS: Eighteen cases were included in the study. Median age of the cases was 5 years (1-14). Male/female ratio was 9/9. The complaints were discharge from the BC (n=13, 72%) and painless neck mass (n=3, 17%). The BC was at right side in 8 (44%), left side in 9 (%50) and bilateral in 1 case (6%). Physical examination revealed the presence of a fistula, and its orifice in 14 cases and cystic lesion was palpable in 4 cases. Ultrasound was performed in 9 cases (50%) and cyst could be detected in 3 of them. All cases were operated and step-ladder incision was used in 8 cases. The fistula tract was ended near to pharynx in 2, near to pretonsillar fossa in 10, submandibular region in 5, and external auditory tract in 1 case. Histopathological examination revealed inflammation in 2 cases and cartilage in 1 case. Stratified ciliary columnar and stratified squamous cell epithelium was detected in samples.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Physical examination is the most important diagnostic method. The management is surgery and excision of whole lesion is important in preventing recurrences. Although using methylene blue is a guiding technique in surgical excision of tracts, the effect of its use on surgical outcome and recurrence rates is still debatable.

Keywords: branchial cleft fistula, branchial cleft cyst, branchial cleft sinus, childhood


Orkhan Farzaliyev, Ozlem Boybeyi Turer, Tutku Soyer, Feridun Tanyel. Branchial Cleft Anomalies in Children. . 2021; 35(1): 1-6

Sorumlu Yazar: Ozlem Boybeyi Turer, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (27 kere görüntülendi)
 (163 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale