TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 3  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
İntestinal iskemi-reperfüzyon modelinde plazma homosistein, vitamin B6, B12 ve folik asit düzeyleri []
. 2005; 19(3): 101-105

İntestinal iskemi-reperfüzyon modelinde plazma homosistein, vitamin B6, B12 ve folik asit düzeyleri

Mehmet Ergün Parmaksız1, Ahmet Kazez1, Mehmet Ferit Gürsu2, Funda Gülcü2, Ş. Kerem Özel1, Ayşe Aysel Köseoğulları1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ

GİRİŞ ve AMAÇ: İskemi/reperfüzyon (İ/R) sürecinde glutatyon miktarı artar ve birçok etki gösterir. Bu etkilerden birini de hücrelerde homosistein oluşumunda yer alan sisteini etkileyerek gösterir. Bu deneysel çalışmada intestinal İ/R sırasında, homosistein düzeyleri ve metabolize edilmesinde rol oynayan vitaminlerin durumu araştırıldı.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Ağırlıkları 90-120 gr. arasında değişen, toplam 40 erkek Wistar-albino cinsi prepubertal rat 4 gruba ayrıldı. Grup 1 (kontrol, n=10) kontrol olarak alındı. Bunlara herhangi bir işlem uygulanmadan kan örnekleri alındı. Grup 2 (sham, n=10)’de karın açıldı, superior mezenterik arter (SMA) disseke edilip karın kapatıldı. Grup 3 (iskemi, n=10) SMA kan akımı üç saat süre ile durduruldu. Grup 4 (‹/R, n=10) üç saat durdurulan SMA kan akımı tekrar başlatıldı ve 3 saatlik reperfüzyonun ardından kan örnekleri alındı. Tüm örneklerde plazma homosistein, vitamin B6 ve B12, folik asit düzeylerine bakıldı. Sonuçlar tek yönlü ANOVA, Scheffe ve Tukey HSD testleriyle değerlendirildi.
BULGULAR: İskemi ve İ/R gruplarında homosistein düzeyleri kontrol ve sham gruplarından anlamlı oranda yüksek bulundu (p<0.05). Ancak, iskemi ve İ/R gruplarının sonuçları arasında istatistiksel anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). Vitamin düzeyleri arasındaki farklılık da istatistiksel olarak anlamsız bulundu (p>0.05).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Homosistein düzeyi iskemi periyodunda artmaktadır. Homosisteinin metabolizmasında rol oynayan vitaminlerin düzeyleri erken dönemde değişmemektedir. ‹ntestinal iskemik süreçlerde elde edilecek eşik değerler ile klinikte iskeminin derinliğinin belirlenmesi mümkün olabilir.

Anahtar Kelimeler: Homosistein, intestinal iskemi/reperfüzyon, Vitamin B6, Vitamin B12, folik asit


Serum homocysteine, vitamin B6, B12 and folic acid levels in a rat model of intestinal ischemia-reperfusion

Mehmet Ergün Parmaksız1, Ahmet Kazez1, Mehmet Ferit Gürsu2, Funda Gülcü2, Ş. Kerem Özel1, Ayşe Aysel Köseoğulları1
1Fırat University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Elazığ
2Fırat University Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Elazığ

INTRODUCTION: Glutathione increases during ischemia-reperfusion (I/R) and shows many effects in the pathogenesis of this process. One of its effects is to modulate cysteine, which has an important role in the production of homocysteine in the cells. In this experimental study, the levels of homocysteine during intestinal I/R and the vitamins that play a role in its metabolism were investigated.
METHODS: Forty male Wistar-albino prepubertal rats weighing between 90 and 120 gr. were divided into 4 groups. Group 1 (control, n=10) was taken as control. Blood samples were taken without any applied procedure. In group 2 (sham, n=10) abdomen was opened, superior mesenteric artery (SMA) was dissected and then closed. In Group 3 (ischemia, n=10) SMA blood flow was stopped for three hours. In Group 4 (I/R, n=10) the blood flow was maintained again after cessation for 3 hours and blood samples were taken after 3 hours of reperfusion. In all samples, plasma homocysteine, vitamin B6, B12 and folic acid levels were determined. The results were assessed with One-way ANOVA, Scheffe and Tukey HSD tests.
RESULTS: The increase of homocysteine levels was significant in ischemia and I/R groups when compared to control and sham groups (p<0.05). However the comparison of results between the ischemia and I/R groups was not significant (p>0.05). The difference of the vitamin levels was not significant between the groups, either (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Homocysteine levels increase during ischemia. The levels of vitamins which take part in homocysteine metabolism do not change in the early period. The cutoff levels obtained during intestinal ischemic events can be used to determine the depth of ischemia in clinical practice.

Keywords: Homocysteine, intestinal ischemia/reperfusion, Vitamin B6, Vitamin B12, folic acid


Mehmet Ergün Parmaksız, Ahmet Kazez, Mehmet Ferit Gürsu, Funda Gülcü, Ş. Kerem Özel, Ayşe Aysel Köseoğulları. Serum homocysteine, vitamin B6, B12 and folic acid levels in a rat model of intestinal ischemia-reperfusion. . 2005; 19(3): 101-105

Sorumlu Yazar: Ahmet Kazez, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (648 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale