TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Hastalarında, Ultrason Eşliğinde 525 Kalıcı Tünelli Kateter Yerleştirilmesi İşleminin Geriye Dönük Değerlendirilmesi []
. Baskıdaki Makaleler: CCD-16023 | DOI: 10.5222/JTAPS.2021.16023  

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Hastalarında, Ultrason Eşliğinde 525 Kalıcı Tünelli Kateter Yerleştirilmesi İşleminin Geriye Dönük Değerlendirilmesi

Mustafa Okumuş1, Utku Alkara2, Hakan Sarbay3, Avni Atay3, Baris Malbora3
1Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
2Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı,Girişimsel Radyoloji Bölümü, İstanbul
3Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakil Ünitesi, İstanbul

Amaç: Uzun süreli tedavi gerektiren kronik hastalıklarda hem tedavi devamını sağlamak hem de günlük kan örneği alımını kolaylaştırmak için kalıcı tünelli santral venöz kateterlere (KTK) ihtiyaç duyulur. Bu çalışmanın amacı çocuklarda ultrasonografi (USG) eşliğinde kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi işlemi ile ilgili olarak sonuçlarımızı değerlendirmek ve deneyimimizi aktarmaktır.
Yöntem: Kliniğimizde 2015 ve 2020 yılları arasında USG-eşliğinde kalıcı tünelli kateter yerleştirilen hastaların dosyaları geriye dönük olarak tarandı. Hastaların demografik özellikleri gelişen kateter komplikasyonları ve kateter kalış süreleri değerlendirildi.
Bulgular: Toplam 461 hasta çalışmaya dahil edildi. 296 (%57,7) erkek ve 195 (%42,3) kız hastadan oluşan grubun yaş ortalaması 10,6±4,04 olarak bulundu. Çalışma süresi içinde 409 hastaya bir kez, 41 hastaya 2 kez, 10 hastaya 3 kez ve 1 hastaya 4 kez olmak üzere 525 KTK takılmıştır. Gelişen komplikasyonlar nedeniyle toplam 56 kateter revizyonu yapıldı ve 8 hastaya da relaps nedeniyle tekrar kateter takıldı. Kateter revizyonlarının en önemli sebebini kateter enfeksiyonları oluşturuyordu (%55,3 n=31). Kateter kalış süreleri 1-489 gün arasında değişirken ortalama süre 204±119 gün olarak bulundu. Toplam kateter gün sayısı ise 107,165 kateter/gün olarak saptandı. Bu süre içinde kateter ilişkili toplam 360 enfeksiyon saptandı (3,35/1000 kateter/gün). En sık gram (+) kok enfeksiyonları saptanırken, Stafilococcus aureus (n=104) en sık izole edilen mikroorganizma idi.
Sonuç: USG-eşliğinde kalıcı tünelli kateter takılması işleminin perioperatif komplikasyon oranları önemli ölçüde düşüktür. Yaş sınırı olmaksızın tüm çocuk hastalarda güvenle kullanılabilir. Kateter enfeksiyonları eğitimli personel ile en aza indirilebilir. İnternal juguler ven kateterizasyonunda giriş yeri olarak servikal bölgede klavikulanın hemen üzeri tercih edilirse katlanma ile ilgili sorunlar daha aza indirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Ultrasonografi, Perkütan santral venöz kateterizasyon, Hickman kateter, Çocuk hastalıkları, Hematolojik ve onkolojik hastalıklar.


Retrospective Evaluation of Ultrasound Guided 525 Permanent Tunneled Catheter Placement Procedure in Pediatric Hematology and Oncology Patients

Mustafa Okumuş1, Utku Alkara2, Hakan Sarbay3, Avni Atay3, Baris Malbora3
1Yeni Yüzyıl University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, İstanbul
2Yeni Yüzyıl University, Faculty of Medicine, Department of Radiology, Division of Interventional Radiology, İstanbul
3Yeni Yüzyıl University, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Hematology Oncology and Bone Marrow Transplantation Unit, İstanbul

Objective: Permanent tunneled central venous catheters are required for long-term treatment, of the chronic diseases facility in the daily blood sampling. The aim of this study is to evaluate our results regarding the placement via ultrasonography (USG) of permanent tunneled catheter in children and to convey our experience.
Method: The files of patients who were placed with USG-guided permanent tunneled catheters in our clinic between 2015 and 2020 years were retrospectively reviewed. The demographic characteristics of the patients, catheter complications and catheter length of stay were evaluated.
Results: A total of 461 patients were included in the study. The mean age of the group was 10.6 ± 4.04 years. During the study period, 525 catheters had been inserted. A total of 56 catheter revisions were performed due to complications, and 8 catheters were reinserted due to relapse. Catheter infections were the common cause of catheter revisions (55.3% n = 31). While the catheter longevity ranged from 1 to 489 days, the average longevity was found 204 ± 119 days. The total catheter days was found 107,165 days. A total of 360 catheter-related infections were detected. Staphylococcus aureus (n = 104) was the most frequently isolated microorganism.
Conclusion: Perioperative complication rates of USG-guided catheterization are significantly lower. It can be used safely in all pediatric patients without age limit. Catheter infections can be minimized with trained staff. Problems related to catheter bending can be reduced if just the preferred insertion side is used at the cervical region just above the clavicle.

Keywords: Ultrasonography, Percutaneous central venous catheterization, Hickman catheters, Pediatrics, Hematology and oncology.
Sorumlu Yazar: Mustafa Okumuş, Türkiye


ARAÇLAR
Düzeltilmemiş Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (24 kere görüntülendi)
 (1 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale