TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 35   Sayı: 2  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Geç dönem over torsiyonlarında konservatif tedavi: İkinci basamak deneysel immunhistokimyasal çalışma []
. 2010; 24(1): 24-29

Geç dönem over torsiyonlarında konservatif tedavi: İkinci basamak deneysel immunhistokimyasal çalışma

Ahmet Kazez1, Nusret Akpolat2, Mehmet Göksu1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ

AMAÇ: Deneysel gecikmiş tek taraflı over torsiyonunun detorsiyonu
sonrası, erken ve geç dönemde her iki overdeki iskemik değişikliklerin immünhistokimyasal yöntem ile incelenmesi.

YÖNTEMLER: Çalışma her biri altı Wistar-albino sıçan bulunan dört grupta gerçekleştirildi. Sol over çalışma overi oldu. Grup (G) 1 (Kontrol grubu): sol over fiksasyonu, 48 saat sonra bilateral ooferektomi. G2 (Torsiyon grubu): Sol over torsiyonu ve fiksasyonu, 48 saat sonra bilateral ooferektomi.
G3 (Detorsiyon sonrası erken dönemde inceleme): Sol over torsiyonu takiben 48 saatin ardından detorsiyon ve detrosiyondan 48 saat sonra bilateral ooferektomi. G4 (Detorsiyon
sonrası geç dönemde inceleme): Sol over torsiyonu
takiben 48 saatin ardından detorsiyon ve sonrasında 21. gün bilateral ooferektomi uygulandı. Overlerdeki iskemik değişiklikleri göstermek için anti-Hsp-70 antikoru kullanılarak
immünhistokimyasal boyamaya çift-kör yöntemi ile bakıldı. Her bir pozitif boyanma bir immunhistokimyasal boyanma skoru (İHBS) olarak değerlendirildi. İstatistiksel analiz için one-way ANOVA ve post hoc LSD testleri kullanıldı.

BULGULAR: İHBS; G1’de 1, G2’de 27, G3’te 17 ve G4’te ise 19 idi. G2’deki 27 İHBS’den, 23’ü çalışma, 4 puanı karşı overe aitti. G4’te ise 11 puan karşı overde iken, 8 puan çalışma
overinde idi. G2 ve G4’ün çalışma overlerinin İHBS değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05).
Tartışma: Deneysel olarak, over torsiyonunda 48 saat sonra
detorsiyon yapıldığında bile canlı over dokusunun varlığı
immunhistokimyasal yöntemle gösterilmiştir. Detorsiyon
sonrası geç dönemde aynı tarafta iskemiye bağlı doku hasarı anlamlı olarak azalmaktadır. Buna karşın, karşı taraf overde de olasılıkla iskemi/reperfüzyon sonucu hasar oluştuğu gözlendi. Bu çalışma sonuçlarına göre, çocukluk çağında geç başvuran over torsiyonunda detorsiyon yapılması
önerilebilir.
SONUÇ: Deneysel olarak, over torsiyonunda 48 saat sonra
detorsiyon yapıldığında bile canlı over dokusunun varlığı
immunhistokimyasal yöntemle gösterilmiştir. Detorsiyon
sonrası geç dönemde aynı tarafta iskemiye bağlı doku hasarı anlamlı olarak azalmaktadır. Buna karşın, karşı taraf overde de olasılıkla iskemi/reperfüzyon sonucu hasar oluştuğu gözlendi. Bu çalışma sonuçlarına göre, çocukluk çağında geç başvuran over torsiyonunda detorsiyon yapılması
önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Over torsiyonu, detorsiyon, immunhistokimya, tedavi, deneysel


Conservative treatment in late term ovarian torsion: A Phase II experimental immunohistochemical study

Ahmet Kazez1, Nusret Akpolat2, Mehmet Göksu1
1Fırat University Faculty Of Medicine, Department Of Pediatric Surgery, Elazığ
2Fırat University Faculty Of Medicine, Department Of Medical Pathology, Elazığ

OBJECTIVE: To investigate the ischemic changes in both ovaries by immunohistochemical method in the early and late postoperative
periods after detorsion of the experimental delayed unilateral ovarian torsion.

METHODS: The study was performed in 4 groups
with 6 Wistar-albino rats in each. group.Left ovary was considered as the study group. The other groups were as follows: Group (G) 1 (Control group): left ovarian fixation
was performed initially and bilateral oopherectomy was applied after 48 hours. G2 (Torsion group): left ovarian torsion and fixation, followed by oopherectomy 48 hours later. G3 (Evaluation in the early period after detorsion): detorsion at 48th hours following the torsion and bilateral oopherectomy after 48 hours of detorsion. G4 (Evaluation in the late period after detorsion): detorsion at 48th hours following the torsion and then bilateral oopherectomy performed
after 21 days. Immunohistochemical staining was performed with double-blind technique using anti-Hsp-70 antibody to show the ischemic changes of the ovaries. Each positive staining was considered as one immunohistochemical
staining score (IHSS). One-way ANOVA and post- hoc LSD tests were used for statistical analysis.

RESULTS: IHS scores indicated in parentheses were as follows:
G1 (1), G2 (27), G3 (17) and G4 (19). Of the 27 IHSscores
in G2, 23 points belonged to the study groups, while 4 points were related to contralateral ovaries. In G4, 11 points were calculated for contralateral and 8 points for the study group ovaries. There was statistically significant difference
between Groups 2 and 4 with regard to IHS scores of the ovaries in the study groups (p<0.05).

CONCLUSION: Immunohistochemical methods have shown that viable ovarian tissue can be detected when detorsion was performed even after 48 hours of experimental ovarian torsion. Tissue injury due to ischemia significantly decreases
ipsilaterally during the late postdetorsion period On the contrary, it was observed that tissue injury occurred at the contralateral ovary most probably as a consequence of ischemia/reperfusion. The results of the present study suggested
that detorsion may be recommended for pediatric cases with delayed referrals after ovarian torsion.

Keywords: Ovarian torsion, detorsion, immunohistochemistry, management, experimental


Ahmet Kazez, Nusret Akpolat, Mehmet Göksu. Conservative treatment in late term ovarian torsion: A Phase II experimental immunohistochemical study. . 2010; 24(1): 24-29

Sorumlu Yazar: Ahmet Kazez, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (28 kere görüntülendi)
 (2209 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale