TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 3  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Çocuk cerrahisi uzmanlık tezleri []
. 2010; 24(2): 67-70

Çocuk cerrahisi uzmanlık tezleri

Emrah Aydın, Senol Emre, Sinan Celayir
Iü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

AMAÇ: Bu çalışmada..... Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim dalında yapılmış tezlerin geriye dönük olarak araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Çocuk Cerrahisi kaynaklı tezlerin yazarlarına bir anket gönderilerek yapılan ön değerlendirme sonrası tüm tezler, klinik ve fakülte kütüphanelerinden temin edilerek değerlendirmeye alınmıştır. Tezlerin konusu, araştırma tipi, çalışma süresi, teze destek alınıp alınmadığı ve sunum ve/veya yayın olup olmaması açısından incelemeye alınmıştır.
BULGULAR: 1978-2010 yılları arasında...... Çocuk Cerrahisinde yapılan 47 adet tez değerlendirmeye alınmıştır. Tezlerin 31 tanesi Gastrointestinal (GI) 16 tanesi Uroloji (URO) ana başlığı altında yapılmıştır. 24 (8 URO, 16 GI) tez deneysel, 23 (8 URO, 15 GI) tez klinik çalışma şeklinde yapılmıştır. Uroloji kökenli tezlerde, mesane ve hipospadi konuları (n: 5), GI ile ilgili tezlerde ise Hirschsprung, GER ve Anal Atrezi (n: 3) en sık çalışılan tez konuları olmuşlardır. 2 tez çalışmasında maddi destek sağlanmıştır. Tezler ortalama 3,7 yılda verilmiştir. En sık ortak çalışılan bilim dalı patolojidir (n=10). Tez çalışmalarında genel olarak asistanlık iş yoğunluğu en sık karşılaşılan zorluk olarak bildirilmiştir. 14 tez (%29.7) ulusal kongrede, 12 tez (%25.5) uluslararası kongrelerde sunulmuş, 4 tez (%8.5) ulusal dergide, 10 (%21.2) tez uluslararası dergilerde yayınlanmıştır.
SONUÇ: Tez çalışmalarının kalitelerinin yükseltilmeleri ve tıp bilimine olan katkılarının daha da artırılmaları için, uzmanlık öğrencilerine eğitimlerinin erken dönemlerinde verilmesi, maddi destek sağlanması, multidisipliner çalışma koşullarının düzeltilmesi gerekli gözükmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tez, çocuk cerrahisi, tibbi yayın, deneysel çalışma


Dissertation Studies in Pediatric Surgery

Emrah Aydın, Senol Emre, Sinan Celayir
Iü Cerrahpaşa Medical Faculty, Department Of Pediatric Surgery

OBJECTIVE: This study is conducted to evaluate the Pediatric Surgical Residency Program Thesis retrospectively, which were done in the Pediatric Surgical Department of... Medical Faculty.
METHODS: A Questionnaire is send to the writers and a preliminary study is done. All the thesis were obtained from the department and faculty library and investigated in regard to thesis subject, type of investigation, duration, support and if they are presented or published.
RESULTS: 47 of the total 49 thesis, which were done between 1978-2010 at the Department of Pediatric Surgery of........ Medical Faculty were evaluated retrospectively. 31 thesis subjects were Gastrointestinal (GI) and 16 Urology (URO) subjects. 24 thesis (8 URO, 16 GI) were experimental, 23 (8 URO, 15 GI) were clinical. In URO thesis, bladder and hypospadias (n: 5), in GI thesis Hirschsprung, GER ve Anal Atresia (n: 3) most common subjects. Only 2 thesis could be financially supported. The thesis were given at the 3,7 year of residency. Pathology was the most common co-working department (n=10). During the thesis the work load of resideny program was the most common difficuly reported. 14 thesis (%29.7) were presented at national, 12 thesis (%25.5) were presented at international congres, 4 thesis were published (%8.5) at national, 10 (%21.2) thesis were published at international journals.
CONCLUSION: The thesis should be given ealier in residency program, should be financially supported, the conditions for a multidisiplinary work should be corrected to to increase the quality of the thesis and to improve their contribution to medical science.

Keywords: Dissertation, pediatric surgery, medical publication, experimental study


Emrah Aydın, Senol Emre, Sinan Celayir. Dissertation Studies in Pediatric Surgery. . 2010; 24(2): 67-70

Sorumlu Yazar: Sinan Celayir, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (15 kere görüntülendi)
 (1805 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale