TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 3  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
İleoçekal valvin korunmasının bağırsak yetmezlikli hastalarda bağırsak uyumuna etkisi []
. 2005; 19(3): 106-110

İleoçekal valvin korunmasının bağırsak yetmezlikli hastalarda bağırsak uyumuna etkisi

Orkan Ergün, Edward Barksdale, Anita Nuccı, Fisun Şenuzun, Jane-ann Yowarski, Faisal Qureshı, David J. Hackam
Pitsburg Çocuk Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Bölümü, Pitsburg, Pensilvanya, Amerika Birleşik Devletleri

GİRİŞ ve AMAÇ: İleoçekal valvin (İÇV) korunmasının bağırsak yetmezliğinde (BY) bağırsak uyum sürecine olan katkısına ilişkin farklı görüşler mevcuttur. Bu çalışmanın amacı İÇV’nin varlığının bağırsak uyumuna olan etkilerinin incelenmesi ve “tam enteral beslenmeye” (TEB) geçişteki etkenlerin belirlenmesidir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: 1996-2004 yılları arasında BY tanısı ile gönderilen hastaların veri tabanındaki kayıtları incelenmiş ve hastalar ‹ÇV varlığına göre iki gruba (İÇV+ ve İVC-) ayrılmıştır. Demografik veriler, klinik sonuç göstergeleri ve TEB’ye etki eden faktörler x2, Student-t, ANOVA, Tukey PostHoc ve regresyon analizleri kullanılarak değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Toplam 190 hastanın, 93’ü (% 49) İÇV+ gruptadır. BY nedeni arasında nekrotizan enterokolit (n=47; % 24.7), gastroşizis (n=41; % 21.6), jejuno-ileal atrezi (n=27; % 14.7), volvulus (n=25; % 13.2) ve diğerleri (n=54; % 28) yer almaktadır. İÇV+ and İÇV- gruplarda
demografik veriler ve ince bağırsak uzunlukları benzerdir. İÇV- grupta ölüm oranı daha yüksek olmakla birlikte, İÇV varlığının santral kateter infeksiyonu sayısı, “total parenteral nutrisyon” (TPN) süresi, TPN kolestazı, ince bağırsak transplantasyonu gereksinimi ve beden kitle indeksinde değişikliğe etkisi olmamıştır. TEB sağlanan hasta sayısının İÇV varlığı ile ilişkisi belirlenememiştir (İÇV+: % 24; İÇV-: % 17, p=0.3). Regresyon analizi sonucu TEB sağlanmasını etkileyen en önemli faktörün kalan ince bağırsağın uzunluğu olduğu saptanmıştır (tam enteral: 63.79±12.50 cm.; enteral+TPN: 34.25±4.40 cm.; TPN:
26.07±3.99 cm.; p=0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Veriler ışığında İÇV’nin varlığının bağırsak uyumuna bir katkısının olmadığı, en fazla uzunlukta ince bağırsağın korunmaya çalışılmasının daha önemli bir etken olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İleoçekal valv, bağırsak yetmezliği, kısa bağırsak sendromu, bağırsak uyumu


The affect of the ileocecal valve on intestinal adaptation in children with intestinal failure

Orkan Ergün, Edward Barksdale, Anita Nuccı, Fisun Şenuzun, Jane-ann Yowarski, Faisal Qureshı, David J. Hackam
Pittsburgh Children's Hospital, Department of Pediatric Surgery, Pittsburgh, Pennsylvania, United States

INTRODUCTION: Controversy exists regarding the preservation of the ileocecal valve (ICV) on improving intestinal adaptation in patients with intestinal failure. The aim of the present study is to examine the affects of the ICV on intestinal adaptation and to determine the factors predictive of attainment of full enteral feeds (AFEF).
METHODS: All patients referred to our institution for management of intestinal failure (1996-2004) were reviewed and divided into those with (ICV+) or without (ICV-) the ICV. Demographic and outcome variables were examined, and a regression analysis was performed to determine factors predictive of AFEF. Statistical analysis was by Chi-square, Student t-test, ANOVA and Tukey Post- Hoc (SPSS 11.0).
RESULTS: Of 190 patients, 93 (49 %) were ICV+. Most common diagnoses were NEC (47; 24.7 %), gastroschisis (41; 21.6 %), jejunoileal atresia (27; 14.7 %) and volvulus (25; 13.2 %). Both ICV+ and ICV- groups had similar demographics and length of small intestine (Table). Although mortality was higher in the ICV- group, ICV did not affect line infections, TPN cholestasis, TPN duration, need for SB transplant or change in body mass index. Strikingly, AFEF was not affected by the presence of ICV (ICV+: 24 % vs.
ICV-: 17 %, p=0.3), and the most predictive factor for AFEF was the length of small bowel remaining (full enteral: 63.79±12.50 cm; enteral and TPN: 34.25±4.40 cm; TPN: 26.07±3.99 cm; p=0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our data indicate that ICV does not influence intestinal adaptation, and supports a strategy of optimizing intestinal length to achieve full enteral feeds in patients with intestinal failure.

Keywords: Ileocecal valve, intestinal failure, short bowel syndrome, intestinal adaptation


Orkan Ergün, Edward Barksdale, Anita Nuccı, Fisun Şenuzun, Jane-ann Yowarski, Faisal Qureshı, David J. Hackam. The affect of the ileocecal valve on intestinal adaptation in children with intestinal failure. . 2005; 19(3): 106-110

Sorumlu Yazar: Orkan Ergün, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (553 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale