TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Effects of iloprost, a stable prostacyclin analog on experimental neonatal necrotizing enterocolitis model []
. 2009; 23(2): 52-57

Effects of iloprost, a stable prostacyclin analog on experimental neonatal necrotizing enterocolitis model

Abdülkerim Temiz, Tansu Salman, Yersu Kapran, Nezahat Gürler, Hüseyin Özbey, Alaattin Çelik
Istanbul University Pediatry, Patology And Microbiology Clinic

OBJECTIVE: Necrotizing enterocolitis (NEC) is a common clinical emergency of gastrointestinal system in the neonatal period. Pathological findings are characterized by inflammation and coagulation necrosis. It is well known that ilioprost, a stabile prostacyclin analogue, has vasodilator, anticoagulant and cyto-protective effects. We aimed to evaluate the effects of iloprost on experimental neonatal NEC.
METHODS: 30 Wistar Albino rat pups aged 1-8 hours were separated into three groups. Group I (control group) was not stressed with any factor. Group II was stressed with hypoxia by breathing of 100 % CO2 for 5 minutes and with exposure to cold at +4°C for 10 minutes. This protocol was performed twice daily for 4 days. Iloprost was used (2 µgr/kg, intraperitoneally) in group III at the end of the each hypoxic and cold stress. Samples from the blood, hepatic and splenic tissue for microbiological study and terminal ileum biopsy for histopathological evaluation were obtained at the end of the 4th day.
RESULTS: No bacterial growth was detected in the blood, hepatic and splenic tissue cultures in the control group. Bacterial reproduction was detected in all rats in group II and in 5 rats in group III. Most of the isolated microorganisms were gram negative bacteria. Terminal ileum biopsies were normal in the control group. In group II, histopathologic findings were normal in three rats while grade-2 and grade-3 injury was detected in five and two rats respectively. In group III, seven rats had normal histopathological findings while grade-1 and grade-2 injury were detected in 2 and 1 rats respectively. There were statistically significant difference betweengroup I and group II and between group II and group III.

CONCLUSION: Iloprost reduced the severity of the intestinal damage which occurred secondary to hypoxia and hypothermia causing NEC. We suggest that iloprost and its analogues may be effective with their vasodilating, antitrombotic, tissue and cytoprotective effects against causes of NEC.

Keywords: Newborn, necrotizing enterocolitis, iloprost


Deneysel yenidoğan nekrotizan enterokolit modelinde stabil prostasiklin analoğu olan iloprost’un etkisi

Abdülkerim Temiz, Tansu Salman, Yersu Kapran, Nezahat Gürler, Hüseyin Özbey, Alaattin Çelik
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi, Patoloji Ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalları

AMAÇ: Nekrotizan enterokolit (NEK) yenidoğan döneminde en sık karşılaşılan gastrointestinal sistem acillerinden biridir. Patolojik bulgular inflamasyon ve koagulasyon nekrozu ile karakterizedir. Stabil bir prostasiklin analoğu olan iloprostun, vazodilatatör, antikoagülan ve hücre koruyucu etkileri olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada yenidoğan sıçanlarda oluşturulan NEK modelinde iloprostun etkilerinin araştırılması planlanmıştır.


YÖNTEMLER: Çalışmamızda ile 30 adet Wistar Albino cinsi yenidoğan sıçan üç gruba ayrılarak kullanılmıştır. Birinci grup, kontrol grubu olarak alındı ve herhangi bir strese maruz bırakılmadı. İkinci grup, % 100 CO2 içeren ortamda ortalama 5 dk. ve +4°C’de 10 dk. bekletildiler. Bu işlemler günde iki defa, 4 gün boyunca uygulandı. Üçüncü gruba her hipoksik ve soğuk stresten sonra iloprost (2 µgr/kg, intraperitoneal) verildi. 4. günün sonunda deneklerden alınan kan, karaciğer ve dalak doku kültürlerinde mikrobiyolojik, terminal ileum biyopsilerinde histopatolojik bulgular değerlendirildi.


BULGULAR: Kontrol grubundan alınan doku kültürlerinde hiçbir üreme tespit edilmedi. İkinci gruptaki deneklerin hepsinde üreme tespit edildi. 3. grupta deneklerin beş tanesinin doku kültürlerinde üreme tespit edildi. Üretilen mikroorganizmaların büyük çoğunluğunu gram negatif bakteriler oluşturdu. Birinci gruptaki deneklerin tamamında terminal ileum biyopsileri normal değerlendirildi. İkinci gruptaki deneklerden alınan patoloji örneklerinin incelemesinde, üçünde patolojik değişiklik görülmezken, beşinde evre-2, ikisinde evre-3 değişiklikler tespit edildi. Üçüncü grubta, 7 denekte patolojik bulguya rastlanmazken, ikisinde evre-1, birinde evre-2 değişiklikler saptandı. Sonuçlar değerlendirildiğinde birinci grup ile ikinci grup ve ikinci grup ile üçüncü grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur.


SONUÇ: İloprost NEK’in etiyopatogenezinde etkili olduğu düşünülen hipoksi ve hipoterminin neden olduğu intestinal bulguları hafifletmiştir. iloprostun ve analoglarının, dokulardaki kan akımını arttırmaları, antitrombotik etkileri, hücre ve doku koruyucu etkileri nedeni ile NEK’e neden olabilecek stres faktörlerine karşı etkili olabileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, nekrotizan enterokolit, iloprost


Abdülkerim Temiz, Tansu Salman, Yersu Kapran, Nezahat Gürler, Hüseyin Özbey, Alaattin Çelik. Effects of iloprost, a stable prostacyclin analog on experimental neonatal necrotizing enterocolitis model. . 2009; 23(2): 52-57

Corresponding Author: Abdülkerim Temiz


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (1899 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale