TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Martius Repair in urethrovaginal fistulas []
. 2003; 17(1): 41-44

Martius Repair in urethrovaginal fistulas

Didem Baskın1, Soner Tatlıdede2, Semra Hacıkerim Karşıdağ2
1Şişli Etfal Training and Research Hospital, Children's Surgery Clinic, Istanbul
2Şişli Etfal Training and Research Hospital, Plastic and Reconstructive Surgery Clinic, Istanbul

INTRODUCTION: To repair a urethrovaginal defect in childhood is a challenge for a pediatric surgeon and treatment options are limited. Martius flap is a labial fat pad flap with a pudental vascular supply. Interposition of this flap between urethra and vagina provides a supportive tissue with a good blood supply. Here we report two girls who had Martius repair for their urethrovaginal defects.
METHODS: Patients used used topical estriol and asiaticoside perineally for 3 weeks to reinforce the tissues. Martius repair was done using one sided labial fat pad flap. Urethral and bladder catheters were inserted. Urethral catheter was removed on postoperative 14th day and bladder catheter on 21st day after controlling residual urine. Oxybutinin HCl was begun on postoperative 14th day.
RESULTS: First patient, 6 year old girl had lipomeningocele repair at the age of 18 months and had an iatrogenic urethrovaginal fistula due to catheter insertion. She developed urinary incontinence and three primary repair attempts were unsuccessful. Second patient was a 5 year old girl who had pouch colon with persistant cloacal malformation and had posterior anorectovaginourethroplasty. The urethrovaginal septum remained open. One attempt of primary repair was unsuccessful. Both patients were incontinent.
Martius repair was done to both patients.
Physical examination and cystoscopy on postoperative 3rd month revealed complete healing of the urethrovaginal defect. Urodynamic studies showed functional recovery in both patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Martius fat pad flap repair is successful in repairing urethrovaginal fistulas in girls, it does not cause a donor area deformity, and it is easily prepared. The dimensions of the graft are suitable to repair wide fistulas.

Keywords: Martius repair, urethrovaginal fistula, persistant cloaca


Üretrovaginal fistüllerde Martius onarımı

Didem Baskın1, Soner Tatlıdede2, Semra Hacıkerim Karşıdağ2
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Üretrovajinal fistüller özellikle çocukluk çağında onarımı güç olan bozukluklardır ve tedavi seçenekleri sınırlıdır. Martius flebi, labia majorların altından iç pudental arter sapı ile beslenen labial yağ yastığı flebidir. Bu flebin üretra ve vagina arasına getirilmesi ile, kanlanması iyi olan bir destek doku sağlanmaktadır. Aşağıda bu onarım yönteminin kullanıldığı iki çocuk olgu sunulmuştur.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastalar, ameliyat öncesinde üç hafta dokuları güçlendirmek için topikal östriol ve astiakozid kullandılar. Martius onarımı tek taraflı Martius flebi kullanılarak yapıldı. Üretra ve mesane kateterleri takıldı. Üretral kateter ameliyat sonrası 14. günde, mesane kateteri 21. günde çekildi. Ameliyat sonrası 14. günde oksibütinin HCl başlandı.

BULGULAR: Altı yaşındaki birinci olgumuzda, 18 aylıkken geçirdiği lipomeningosel onarımı sırasında takılan üret-ral katetere bağlı mesane boynuna kadar uzanan üretro-vaginal fistül vardı ve önceki üç onarım girişimi başarısız olmuştu.
Beş yaşındaki ikinci olgumuzda ise, persistan kloaka nedeniyle posterosagittal anorektovaginoüretroplasti yapılmış, ancak üretrovaginal fistül gelişmişti. Her iki hastada da üriner inkontinans vardı.
Ameliyattan üç ay sonra yapılan muayene ve sistoskopide her iki hastada üretrovaginal fistülün tamamen kapandığı görüldü. Ürodinamik çalışmalarda işlevsel iyileşme saptandı.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Martius onarımı, hastalarımızın üretrovaginal fistüllerini onarmakta başarılı olmuş, kolay uygulanmış, verici bölgede şekil bozukluğuna neden olmamıştır. Hazırlanan flebin boyutları fistüllerin geniş olmalarına karşın onarılmalarını sağlayabilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Martius onarımı, üretrovaginal fistül, persistan kloaka


Didem Baskın, Soner Tatlıdede, Semra Hacıkerim Karşıdağ. Martius Repair in urethrovaginal fistulas. . 2003; 17(1): 41-44

Corresponding Author: Didem Baskın, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (1048 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale