TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Gallstones in children: Evaluation of clinical and surgical results []
. 2016; 30(3): 119-127 | DOI: 10.5222/JTAPS.2016.119  

Gallstones in children: Evaluation of clinical and surgical results

Çetin Aydın, İrfan Kırıştıoğlu, Hasan Doğruyol
Uludag University, Medical Faculty, Department of Pediatric Surgery, Bursa, Turkey

INTRODUCTION: Although there are significant increase in incidence of gallstone disease in children, there are still limited amount of studies which lack management algorythms. Therefore, we aimed to contribute our experience to define risk factors that influences management of gallstone disease in children.
METHODS: The medical records of children who underwent cholecystectomy for gallstone disease were reviewed retrospectively. Demographic features, medical history, results of radiologic examination and laboratory tests, operative and clinical findings were recorded. The symptoms were classified due to their severity according to symptom scoring system and the differences between patients about the symptom scores.
RESULTS: In our study, there were 147 patients, including 75 boys and 72 girls. The incidence of gallstone disease was higher in todlers in boys and in adolesents girls. The gallstone incidence, body mass index and syptom score averages (SSA) were higher in older girls.There were 35 (23,8%) asymptomatic, 112 (76,2%) symptomatic patients in our series. 54,4% of our patients had a risk factor and the most common risk factor was presence of an associated hematologic disease. Asymptomatic patients had more risk factors than symptomatic patients. The SSA were significantly higher in patients with idiopathic gallstones.,SSA and the risk of pancreatitis were higher in patients with millimetric stones. A significant increase in cholecystectomy rates has been observed in our study.
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to our experience, female sex, age and excess weight are important risk factors for gallstone disease during adolesance. SSA showed that female sex, advanced age, excess weight, unknown etiology, multiple and milimetric stones are major risk factors for clinical severity in pediatric gallstone disease.

Keywords: Childhood, Gallstone, Laparoscopy, Cholecystectomy, Symptom Score, Risk factor


Çocuklarda safra kesesi taşı: Klinik ve cerrahi bulguların değerlendirilmesi

Çetin Aydın, İrfan Kırıştıoğlu, Hasan Doğruyol
Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Bursa

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocuklarda safra taşı hastalığının insidansı belirgin bir artış göstermesine rağmen bu konudaki çalışmalar kısıtlı ve klavuz oluşturacak düzeye ulaşmamıştır. Bu çalışmada, çocukluk çağı safra taşları ile ilgili risk faktörlerini ortaya koymak, semptomlar üzerine etkili faktörleri belirlemek ve çocuklarda safra kesesi taşı yönetimiyle ilgili deneyimlerimizi aktarmak amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Safra kesesi taşı nedeniyle kolesistektomi yapılan hastaların; demografik özellikleri, anamnez bilgileri, görüntüleme bulguları, laboratuar sonuçları, cerrahi ve klinik bulguları geriye dönük olarak tarandı. Safra kesesi taşı ile ilgili semptomlar puanlanarak her hasta için semptom skoru belirlendi ve oluşturulan gruplar arasında farklılıklar karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmamızda 72’si kız 75’i erkek olmak üzere 147 hasta vardı. Erken çocuklukta erkek, adölesan dönemde ise kız hastaların daha fazla olduğu saptandı. Kızlarda ve ileri yaşta; Vücut Kitle İndeksi (VKİ), safra taşı insidansı ve semptom skor ortalaması (SSO) daha yüksek bulundu. Serimizde 35 (%23,8) asemptomatik, 112 (%76,2) semptomatik hasta vardı. Asemptomatik hastalarda risk faktörleri daha fazla oranda bulundu. Hastalarımızın %54,4’ünde risk faktörleri mevcuttu ve hemolitik hastalık en sık görülen risk faktörü idi. Risk faktörü olmayan (idiyopatik) hastalarda SSO daha yüksek saptandı. Milimetrik taşlı hastalarda (%14,28) SSO ve pankreatit riski daha yüksek bulundu. Çalışmamızda; safra kesesi taşı nedeniyle yapılan kolesistektomi sayısında son yıllarda belirgin artış olduğu görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda; adölesan dönemde; kız cinsiyet, yaş ve aşırı kilonun safra taşı için daha belirgin bir risk oluşturduğu görülmüştür. Semptom skorlaması sonuçlarımıza göre; kız cinsiyet, ileri yaş, aşırı kilo, idiyopatik hasta, multiple veya milimetrik taş gibi faktörleri içeren safra kesesi taşlarında klinik tablonun daha şiddetli seyretiği sonucu çıkarılabilir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Safra Kesesi Taşı, Laparoskopi, Kolesistektomi, Semptom skoru, Risk Faktörü


Çetin Aydın, İrfan Kırıştıoğlu, Hasan Doğruyol. Gallstones in children: Evaluation of clinical and surgical results. . 2016; 30(3): 119-127

Corresponding Author: Çetin Aydın, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (21 accesses)
 (6267 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale