TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Video assisted thoracic surgery in advanced stage pleural empyema []
. 2016; 30(3): 133-136 | DOI: 10.5222/JTAPS.2016.133  

Video assisted thoracic surgery in advanced stage pleural empyema

Gökhan Berktuğ Bahadır, Hakan Taşkınlar, Ali Naycı
Mersin University School of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Mersin, Turkey

INTRODUCTION: Assessment of efficacy and safety of video assisted thoracic surgery (VATS) decortication in pediatric advanced stage pleural empyema was aimed.
METHODS: Patients aged 0-18 years and underwent VATS for advanced stage pleural empyema between the years 2010-2015 were included in the study. Early and late complications regarding the procedure were evaluated as well as demographic data. VATS decortication aimed to eliminate all closed areas and residual fluid, and pulmonary expansion.
RESULTS: 22 patients were included in the study. The mean age was 8 (1-17) years. There were 19 males and 3 females. The empyema was on the right side in 12 patients, and on the left side in 10. The etiology was pneumonia in 20 patients and lymphoma and tuberculosis one each. The mean follow up period was 46 (15-126) months.
DISCUSSION AND CONCLUSION: VATS should be considered as the gold standard therapy for thoracic empyema. Our study showed the efficacy and safety of VATS decortication in advanced stage empyema both during infancy and adolescence.

Keywords: Infants, empyema, thoracoscopy, decortication


İleri evre ampiyemlerde video yardımlı torakoskopik dekortikasyon sonuçları

Gökhan Berktuğ Bahadır, Hakan Taşkınlar, Ali Naycı
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Cerrahisi AD, Mersin, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: İleri evre çocuk ampiyem olgularında video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) dekortikasyonun etkinliğini ve güvenirliğini incelemek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2010-2015 yıllarında 0-18 yaş arası VATS uygulanan evre 3 ampiyem hastaları çalışmaya alındı. Çalışmada hastaların demografik özelliklerinin yanı sıra, yöntemin başarısı, erken ve geç dönemde komplikasyonlar değerlendirildi. VATS dekortikasyonda plevra aralığında hiçbir kapalı alanın ve sıvının kalmaması ve işlem sonunda akciğerin ekspansiyonu amaçlandı.
BULGULAR: Toplam 22 çocuk hasta çalışmaya alındı. Ortanca yaş 8 (1-17); 3’ü kız, 19’u erkek idi. Ampiyem, 12’si sağda, 10’u solda; 20 hastada pnömoni, birer hastada lenfoma ve tüberküloz idi. Hastalar 46 ay (15-126) takip edildiler.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocuk ve ergenlerde ampiyem olgularında VATS dekortikasyon altın standart olarak düşünülmelidir. VATS dekortikasyon ileri evre ampiyem olgularında etkin ve güvenlidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, ampiyem, torakoskopi, dekortikasyon


Gökhan Berktuğ Bahadır, Hakan Taşkınlar, Ali Naycı. Video assisted thoracic surgery in advanced stage pleural empyema. . 2016; 30(3): 133-136

Corresponding Author: Ali Naycı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (23 accesses)
 (824 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale