TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Analysis of the permanent renal injury risk factors in congenital neuropathic bladder []
. 2010; 24(3): 121-125 | DOI: 10.5222/JTAPS.2010.121  

Analysis of the permanent renal injury risk factors in congenital neuropathic bladder

Gökhan Gündoğdu1, Hakan Taşkınlar2, Dinçer Avlan2, Ali Delibaş3, Bahar Taşdelen4, Ali Naycı2
1Bezmialem Private University, Faculty Of Medicine, Department Of Pediatric Urology, Division Of Pediatric Urology
2Mersin University, Faculty Of Medicine, Department Of Pediatric Surgery
3Mersin University, Faculty Of Medicine, Department Of Pediatrics, Division Of Nephrology
4Mersin University, Faculty Of Medicine, Department Of Biostatistics

Aim: Renal function is the most important factor determining the life time in children born with congenital spinal dysraphism (SD). In the present study, we aimed to investigate factors associated with renal parenchymal injury in children with SD.
Patients and Methods: Renal parenchymal injury was investigated by DMSA scintigraphy in 80 children with SD. Age, gender, vesicoureteral reflux (VUR), recurrent urinary tract infections (UTI), detrusor leak point pressure (DLPP), neurogenic bladder treatment and its onset time were questioned parameters with the renal injury.
Results: Records of 38 male, 42 female children were investigated retrospectively. Mean age was 66.7±28.2 months (2-204 m). Mean follow up time was 20.5±9.4 months. The diagnoses were myelomeningocele, tethered chord syndrome, diastometamyelia, sacral agenesia, syringomyelia; retrospectively. Renal injury was detected at 18 (22.5 %) children. VUR, UTI, neurogenic bladder treatment and age of treatment onset had statistically significance with the renal injury. (p values were; <0.001, 0.001, 0.016, 0.013 retrospectively)
DLPP over 40 cmH2O had increased injury risk 1.952 times but statistically significance was not found. (p=0,213) Onset time of treatment had increased the risk of injury 1.013 times with every one month.
Conclusion: VUR, recurrent UTI and delay of neurogenic bladder treatment in the risk group children are factors associated with the renal injury in neuropathic bladder children.

Keywords: spinal dysraphism, neurogenic bladder, kidney, urodynamics


Doğumsal nöropatik mesaneli olgularda kalıcı böbrek hasarına neden olan faktörlerin analizi

Gökhan Gündoğdu1, Hakan Taşkınlar2, Dinçer Avlan2, Ali Delibaş3, Bahar Taşdelen4, Ali Naycı2
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Ad, Çocuk Ürolojisi Bd
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ad
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Ad, Nefrolojisi Bd
4Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Ad

Amaç: Doğumsal spinal disrafizm (SD) olgularında böbrek fonksiyonları uzun dönem hayat süresini belirleyen en önemli faktördür. Çalışmamızda SD çocuklarda böbrek parankim hasarına yol açan etkenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Hastalar ve Yöntemler: SD tanılı 80 çocukta böbrek parankim hasarı varlığı DMSA sintigrafi ile değerlendirildi. Yaş, cinsiyet, vezikoureteral reflü (VUR), tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu (İYE), detrusor kaçırma noktası basıncı (DKNB) ve nörojen mesane tedavisinin ve tedaviye başlangıç yaşının böbrek hasar gelişimi ile ilişkisi sorgulandı.
Bulgular: 38 erkek, 42 kız çocuk hastanın dosya bulguları geriye dönük olarak incelendi. Yaş ortalaması 66.7±28.2 ay olarak saptandı (2 - 204 ay). Ortalama takip süresi 20.5±9.4 ay olarak bulundu. Çocuklarda SD tanıları sırasıyla myelomeningosel, gergin omurilik sendromu, diastometamyeli, sakral agenezi, siringomyeli idi. Böbrek hasarı 18 (% 22.5) çocukta saptandı. Böbrek hasarıyla VUR varlığı, İYE atakları ve nörojen mesane tedavisi ve tedaviye başlangıç yaşı ile istatiksel ilişkisi bulundu. (p değerleri sırasıyla; <0.001, 0.001, 0.016, 0.013)
Artmış DKNB (>40 cmH2O) hasar gelişme riskini 1.952 artırsa da istatiksel anlamlılık bulunamadı. (p=0,213) Tedaviye başlangıç yaşı her 1 ay artıkça hasar gelişme riski 1.013 kat arttığı saptandı.
Sonuç: Nöropatik mesane tanılı çocuklarda VUR, tekrarlayan İYE ve riskli grupta nöropatik mesane tedavisinde gecikmenin böbrek hasarı gelişimi için risk faktörlerdir.

Anahtar Kelimeler: spinal disrafizm, nörojen mesane, böbrek, ürodinami


Gökhan Gündoğdu, Hakan Taşkınlar, Dinçer Avlan, Ali Delibaş, Bahar Taşdelen, Ali Naycı. Analysis of the permanent renal injury risk factors in congenital neuropathic bladder. . 2010; 24(3): 121-125

Corresponding Author: Gökhan Gündoğdu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (14 accesses)
 (1313 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale