TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Is it necessary to perform sequential urodynamics in children? []
. 2006; 20(1): 39-42

Is it necessary to perform sequential urodynamics in children?

Nizamettin Kılıç, Emin Balkan, Semra Akgöz, Hasan Doğruyol
Uludağ University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology and Department of Biostatistics, Bursa

INTRODUCTION: International Children's Continence Society (ICCS) recommends performing at least 2 sequential urodynamics in children to get reliable data. The aim of this study is to compare the results of 2 sequential urodynamics, performed during a single session in the same child and to question
the necessity of the second procedure.
METHODS: The results were obtained from 100 children who underwent 2 sequential urodynamics. There
were 46 boys and 54 girls. Urodynamics performed for the diagnosis of enuresis diurna and urge incontinence (38), meningomyelocele (22), VUR (17), anal atresia (8), PUV (6), and others (9). During cystometry; capacity, rise in bladder pressure (ÆP), compliance and the presence of
detrusor instability (DI) were investigated. During flow; leak point pressure, maximal flow rate, maximal voiding pressure, intravesical pressure at maximal flow, EMG and residual urine were investigated.
RESULTS: There was statistically significant difference in capacity, ÆP, compliance and leak point pressure between two sequential urodynamics. Of the 65 children who exhibited DI on first study, 45 (69.2 %) also showed DI on second study and 20 (30.8 %) did not. Of the 36 children who had no DI on first study, all but one patient had no DI on second study. Of the 17 children who exhibited detrusor
sphincter dyssynergia (DSD) on first study, 13 (76.5 %) also showed DSD on second study and 4 (23.5 %) did not.
DISCUSSION AND CONCLUSION: DI and DSD are more frequent on the first urodynamics. In the presence of normocontractile detrusor
and synergic sphincter, we recommend that second urodynamics is unnecessary.

Keywords: Sequential urodynamics, children


Çocuklarda ardışık ürodinamik inceleme gerekli midir?

Nizamettin Kılıç, Emin Balkan, Semra Akgöz, Hasan Doğruyol
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı ve Bioistatistik Anabilim Dalı, Bursa

GİRİŞ ve AMAÇ: Uluslararası çocuk kontinans grubu çocuklarda daha doğru ve güvenli verilere ulaşmak için ardışık iki ürodinamik inceleme yapmayı önermektedir. Bu çalışmanın amacı çocuklarda aynı seansta ve pozisyonda ardışık olarak yapılan ürodinamik incelemeleri karşılaştırmak ve ikinci incelemenin gerekliliğini sorgulamaktır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: 100 hastanın ürodinamik kayıtları geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Olguların 46 sı erkek,
54 ü kızdır. 38 olguya enürezis diurna ve sıkışma inkontinansı, 22 olguya meningomiyelosel, 17 olguya VUR, 8 olguya anal atrezi, 6 olguya PUV ve 9 olguya diğer gerekçelerle ürodinamik inceleme yapılmıştır.

BULGULAR: Sistometri esnasında; kapasite, başlangıç ve bitiş basınçları farkı (ÆP), komplians ve detrusor instabilitesi (DI) varlığı araştırılmıştır. Akım fazında ise; kaçırma basıncı, maksimal akım hızı, maksimal işeme basıncı, maksimal akım hızı esnasındaki intravezikal basınç değeri,
EMG ve rezidüel idrar varlığı araştırılmıştır. Kapasite, başlangıç ve bitiş basınçları arasındaki fark (ÆP), komplians ve kaçırma basıncı değerleri açısından iki inceleme arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede düzelme saptanmıştır. İlk incelemede DI saptanan 65 hastanın 45 inde (% 69.2) aynı bulgu ikinci incelemede de saptanırken, 20 olguda (% 30.8) DI gözlenmemiştir. Normokontraktil
detrusor gözlenen 36 olgunun sadece birinde ikinci incelemede DI gözlenmiştir. İlk incelemede detrusor sfinkter dissinerjisi (DSD) saptanan 17 hastanın 13'ünde (% 76.5) aynı bulgu ikinci incelemede de saptanırken, 4 olguda (% 23.5) DSD gözlenmemiştir.

TARTIŞMA ve SONUÇ: DI ve DSD ilk ürodinamik incelemede daha sık olarak görülmektedir. Normokontraktil detrusor ve sinerjik EMG varlığında ikinci incelemeye gerek yoktur.

Anahtar Kelimeler: Ardışık ürodinami, çocuklar


Nizamettin Kılıç, Emin Balkan, Semra Akgöz, Hasan Doğruyol. Is it necessary to perform sequential urodynamics in children?. . 2006; 20(1): 39-42

Corresponding Author: Nizamettin Kılıç, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (507 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale