TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Meckel’s diverticulum in children: 30 years experience []
. 2016; 30(3): 128-132 | DOI: 10.5222/JTAPS.2016.128  

Meckel’s diverticulum in children: 30 years experience

Süleyman Çelebi, Seyithan Özaydın, Cemile Başdaş, Birgül Karaaslan, Ünal Güvenç, Elmas Reyhan Alim, Serdar Sander
Kanuni Sultan Suleyman Education and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery, Istanbul

INTRODUCTION: The objective of this study was a retrospective evaluation of cases of Meckel’s diverticulum (MD) that were diagnosed in our clinic.


METHODS: Patients who underwent MD resection for primary MD (symptomatic) or secondary (incidental) reasons at a single institution, Kanuni Sultan Süleyman Education and Research Hospital, Istanbul, Turkey, from 1987–2015, were retrospectively analyzed in terms of age, sex, clinical features, perioperative findings, type of surgery, histopathologic findings, and postoperative follow-up and complications.
RESULTS: One hundred and thirty-seven patients (107 males and 30 females; a ratio of 3.5: 1.0) were enrolled in this study. The median age of the patients was 3.8 years. One hundred and ten patients were symptomatic and 19% (n = 27) were diagnosed incidentally. Presenting symptoms, in order of frequency, were diverticulitis (n = 31, 28%), intestinal obstruction (n = 19, 16%), gastrointestinal bleeding (n = 30, 27%), intussusception (n = 22, 20%), and volvulus (n = 3). Twenty-seven of the cases were incidentally discovered. Forty-five patients underwent partial small bowel resection and anastomosis. A further 65 patients underwent wedge resection. Ectopic gastric mucosa was detected in 24 (22%) of the patients and focal heterotopic pancreatic tissue was identified in 1 ( %) patient. Three patients who underwent surgery died due to multiple organ failure and cardiopulmonary arrest. Another two had to undergo laparotomy due to secondary intestinal obstruction. One of the patients with rectal bleeding underwent surgery aged 11 years and another received surgery three years after the initial identification of an intussusception.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Emergency surgery and a diagnosis of an acute abdomen is often required in symptomatic MD. Delayed diagnosis can lead to fatal complications. There should be high clinical suspicion of a diagnosis of MD, especially in the event of differential diagnosis in patients with associated complications in whom a definitive diagnosis has not been made preoperatively.

Keywords: Meckel Diverticula, Child, Ectopic gastric tissue, Acute abdomen


Çocukluk çağında Meckel Divertikülü: 30 yıllık deneyim

Süleyman Çelebi, Seyithan Özaydın, Cemile Başdaş, Birgül Karaaslan, Ünal Güvenç, Elmas Reyhan Alim, Serdar Sander
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Kliniğimizde Meckel divertikülü (MD) tanısı almış olguların tedavi ve takiplerinin geriye dönük değerlendirilmesi ve literatür eşliğinde tartışılmasıdır.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 1987-Ocak 2016 yılları arasında İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği’nde semptomatik veya rastlantısal olarak saptanan MD olguların dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Yaş, cinsiyet, klinik bulgular, uygulanan tedavi yöntemleri, ameliyat bulguları, komplikasyonlar, spesmenlerin histopatolojik incelemeleri ile hastaların takip sürecindeki sonuçları irdelendi.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 137 olgunun 110’u semptomatik bulgularla başvurup ameliyat edilirken 27’si rastlantısal olarak saptanmış olup ameliyat edilmeden takibe alındı. Tüm olguların 107’si erkek, 30’u kız ve yaş ortalamaları 3,8 yıl (1 gün-13 yıl) olarak belirlendi. Semptomatik olanlarda %28 divertikülit, %16 barsak tıkanması, %27 kanama, %20 invajinasyon ve %3 volvulus saptandı. Rastlantısal 27 olgu; umbilikal kord prolapsusu, gastroşizis, duodenum atrezisi, ileal atrezi, malrotasyon, anal atrezi, diyafragma fıtığı ve sıkışmış kasık fıtığı ameliyatları esnasında saptandı. 110 semtomatik olgunun 65’inde divertikül kama şeklinde, 45’inde ise çepeçevre bir bölüm barsak ile birlikte çıkarıldı.

Histopatolojik incelemelerde çoğunlukla mukozal konjesyon, ödem, kanama ve iskemik değişiklikler bildirildi. Ektopik doku olarak; 26 olguda (%22) mide mukozası, 1 olguda ise pankreas dokusu varlığı belirlendi. Ameliyat sonrasında olguların 2’si barsak yapışıklığı nedeniyle yeniden ameliyat edildi. 3 olgu yaygın/gecikmiş peritonite bağlı çoklu organ yetersizliği tablosuyla kaybedildi. Rastlantısal saptanıp takibe alınan iki hasta semptomatik hale geldi; 1’i rektal kanama, 1’i invajinasyon nedeniyle opere edildi.


TARTIŞMA ve SONUÇ: Semptomatik olgularda sıklıkla akut karın tablosu ön planda olup tanıda gecikmeler ölümcül komplikasyonlara neden olabilmektedir. Tanıda zorluk yaşanan olgularda MD’ne bağlı komplikasyonların akılda tutulması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Meckel divertikülü, çocuk, ektopik mide mukozası, akut karın


Süleyman Çelebi, Seyithan Özaydın, Cemile Başdaş, Birgül Karaaslan, Ünal Güvenç, Elmas Reyhan Alim, Serdar Sander. Meckel’s diverticulum in children: 30 years experience. . 2016; 30(3): 128-132

Corresponding Author: Süleyman Çelebi, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (51 accesses)
 (3696 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale