TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article




 
Urinary system injuries after blunt trauma and our early clinical management []
. 2006; 20(1): 52-57

Urinary system injuries after blunt trauma and our early clinical management

Çetin Ali Karadağ, Didem Baskın, Mehmet Yalçın, Burak Tander, Muazez Çevik
Şişli Etfal Training and Research Hospital, Children's Surgery Clinic, Istanbul

INTRODUCTION: Urinary system injury is present in 10-20 % of injured children. The most frequently injured urinary organ is kidney and the most frequently cause is blunt injury. Here we present our cases with blunt injury, our management protocol and the types of urinary injuries present.
METHODS: One hundred fifty one patients with blunt abdominal trauma that were treated between
Jan. 1997 and Aug. 2003 were evaluated retrospectively. Urinary system injury was suspected in 45 patients. Hematuria (n=43), unable to void (n=5), abdominal pain with lumbar tenderness (n=6) were the presenting signs and symptoms. One patient had an emergency operation. Radiological and systoscopic evaluations were done in 44 patients. According to the organ injury scale 23 patient had
grade 1, 5 had grade 2, 4 had grade 3, 5 had grade 4 and 1 had grade 5 renal injury. Three patients had bladder perforations and 4 had urethral injuries. Overall urinary injury was present in 30 % of the patients. Emergency nephrectomy (n=1), delayed partial nephrectomy (n=3), exploration
and drainage (n=1), primary bladder repair (n=2) and late urethral anastomosis (n=1) were done in 8 patients. Rest of the patients had conservative treatment. There was no mortality in the series.
RESULTS:
DISCUSSION AND CONCLUSION: Hematuria is a frequent finding after blunt abdominal trauma and should be carefully investigated.
Careful follow-up of blunt renal injuries with appropriate imaging techniques and, although controversial, delayed surgery gave good results in our series of patients.

Keywords: Trauma, kidney, urinary system, hematuria


Künt travmalar sonrasında oluşan üriner sistem yaralanmaları ve erken klinik yaklaşımımız

Çetin Ali Karadağ, Didem Baskın, Mehmet Yalçın, Burak Tander, Muazez Çevik
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Genel beden travmalı çocukların % 10-20 kadarında üriner sistem yaralanması meydana gelir. Çocukluk çağı yaralanmalarının çoğunluğundan sorumlu olan künt karın travmalarında en sık yaralanan üriner sistem organı böbreklerdir. Bu tür yaralanmalarda ortaya çıkan en önemli bulgulardan birisi hematüridir. Bu çalışmamızda kliniğimizde yatırılarak tedavi gören künt karın travmalı hastalarımızda saptadığımız üriner sistem yaralanmalarını ve bunlara yaklaşımımızı sunduk.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 1997-Ağustos 2003 tarihleri arasında kliniğimizde künt karın travması nedeniyle yatırılarak
takip edilen 151 hasta geriye dönük olarak değerlendirildi. Üriner sistem yaralanması düşünülen 45 hasta vardı. Bu hastalarda saptadığımız bulgular; hematüri (43), idrar yapamama (5) ve karın ağrısı ile birlikte lomber hassasiyet (6) idi. Bir hasta acilen ameliyata alındı. 44 olguya radyolojik ve sistoskopik incelemeler yapıldı. Organ yaralanma skalasına göre, yirmi üç olguda 1, beş olguda 2, dört olguda 3, beş olguda 4 ve bir olguda 5'inci evre böbrek yaralanması saptandı. Üç olguda mesane ve dört olguda üretra yaralanması vardı. Yatırılarak takibe alınan 151 künt karın travma olgusunda ürolojik yaralanma oranı % 30 olarak bulundu. Bir acil nefrektomi, üç gecikmiş parsiyel
nefrektomi, bir eksplorasyon ve drenaj, iki primer mesane onarımı, bir gecikmiş üretra anastomozu yapıldı. Diğer hastalar konservatif olarak izlendiler. Seride ölüm olmadı.

BULGULAR:

TARTIŞMA ve SONUÇ: Travma sonrası hematüri beklenenden daha sık karşılaşılan bir bulgu olup, dikkatle araştırılması gerekir. Yaklaşımın tartışmalı olduğu künt böbrek travmalı hastalarda, uygun görüntüleme teknikleri ile dikkatli izlem ve geciktirilmiş cerrahiyle serimizde iyi sonuçlar elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Travma, böbrek, üriner sistem, hematüri


Çetin Ali Karadağ, Didem Baskın, Mehmet Yalçın, Burak Tander, Muazez Çevik. Urinary system injuries after blunt trauma and our early clinical management. . 2006; 20(1): 52-57

Corresponding Author: Çetin Ali Karadağ, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (578 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale