TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
The place of pediatric surgical experimental studies perfomed in our country in international literature []
. 2009; 23(2): 74-77

The place of pediatric surgical experimental studies perfomed in our country in international literature

Özkan Cesur, Tutku Soyer, Murat Çakmak
Kirikkale University Medical Faculty Pediatric Surgery Clinic

OBJECTIVE: A retrospective study was performed to evaluate the place of pediatric surgical experimental studies perfomed in our country in international literature.


METHODS: The experimental studies performed by Turkish pediatric surgeons which were published in Science Citation Index (SCI) / SCI-Expanded indexed journals between 1980-2008 were evuluated for experimental topics and distribution among years and journals.


RESULTS: In the above mentioned time period, pediatric surgeons in our country published 1020 clinical and experimental studies totally in Science Citation Index (SCI) / SCI-Expanded indexed journals. Experimental studies were 264 (% 25.8) of them. When distribution over the years were evaluated, 3 studies were published between 1980-1990, 45 were between 1991-2000 and 219 were between 2001-2008. Among these studies, 76 (% 28.7) of them were published in Journal of Pediatric Surgery, 39 (% 14.7) of them were in Pediatric Surgery International and 33 (% 12.5) of them were in European Journal of Pediatric Surgery and 116 (% 43.9) of them were published in other journals. The most common published experimental models were genitourinary (n: 78, % 29.5), ischemia-reperfusion (n: 61, % 23.1), gastrointestinal (n.58, % 21.9), newborn (n: 28, % 10.6), hepatobiliary (n: 9, % 3.4), trauma and shock (n: 8, % 3.03) and other models (n.22, % 8.3) respectively.

CONCLUSION: The number of experimental studies performed in our country in the field of pediatric surgery and their publication in SCI indexed journals have been improved over the recent years. The publication of these experimental studies performed in our country in different pediatric surgery journals can be considered as an important contribution to international literature.

Keywords: Pediatric surgery, experimental studies, Turkey


Çocuk cerrahisi ile ilgili ülkemizde yapılan deneysel çalışmaların uluslararası literatürdeki yeri

Özkan Cesur, Tutku Soyer, Murat Çakmak
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

AMAÇ: Ülkemizde çocuk cerrahisi alanında yapılan deneysel çalışmaların uluslararası literatürdeki yerini değerlendirmek amacıyla retrospektif bir çalışma yapılmıştır.


YÖNTEMLER: 1980-2008 yılları arasında, ülkemiz çocuk cerrahları tarafından yapılan ve SCI ve SCI-Expanded kapsamında yer alan dergilerde basılan deneysel çalışmaların, yıllara ve dergilere göre dağılımları ile konu içerikleri incelenmiştir.


BULGULAR: Belirtilen süre içinde ülkemizdeki çocuk cerrahları tarafından toplam 1.020 klinik ve deneysel çalışma SCI ve SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde basılmıştır. Bu çalışmaların 264’ünü (% 25.8) deneysel çalışmalar oluşturmaktadır. Yıllara göre dağılıma bakıldığında 1980-1990 yılları arasında 3, 1991-2000 yılları arasında 45 deneysel çalışma yayınlanmışken, 2001-2008 yılları arasında ise 219 deneysel çalışma yayınlanmıştır. Bu çalışmaların 116’sı (% 43.9) çocuk cerrahisi dergileri dışında, 76’sı (% 28.7) Journal of Pediatric Surgery’de, 39’u (% 14.7) Pediatric Surgery International’da, 33’ü (% 12.5) European Journal of Pediatric Surgery’de yayınlanmıştır. En sık yayınlanan deneysel çalışmalar sırasıyla genitoüriner sistem (GÜS) modelleri (n: 78, % 29.5), iskemi reperfüzyon modelleri (n: 61, % 23.1), gastrointestinal sistem (GIS) modelleri (n.58, % 21.9), yenidoğan modelleri (n: 28, % 10.6), karaciğer safra yolları modelleri (n: 9, % 3.4), travma ve şok modelleri (n: 8, % 3.03) ve diğer modellerdir (n.22, % 8.3).


SONUÇ: Ülkemizde çocuk cerrahisi alanında yapılan deneysel çalışmaların yıllar içinde sayısında ve SCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmasında belirgin artış olmuştur. Yapılan deneysel çalışmaların çocuk cerrahisi alanı dışındaki dergilerde yayınlanıyor olması ülkemizdeki deneysel çalışmaların uluslararası literatüre katkısının önemli bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk cerrahisi, deneysel araştırmalar, Türkiye


Özkan Cesur, Tutku Soyer, Murat Çakmak. The place of pediatric surgical experimental studies perfomed in our country in international literature. . 2009; 23(2): 74-77

Corresponding Author: Özkan Cesur


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (3 accesses)
 (1809 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale