TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
The effects of treatment with Saccharomyces boulardii on bacterial translocation in rats with obstructive jaundice []
. 2006; 20(1): 6-10

The effects of treatment with Saccharomyces boulardii on bacterial translocation in rats with obstructive jaundice

Özkan Herek, Mustafa Yılmaz, İlknur Kaleli, Nural Cevahir
Pamukkale University Faculty of Medicine, Pediatric Surgery, Gastroenterology and Microbiology Departments, Denizli

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the effects of the treatment with Saccharomyces boluardii which is widely used as a probiotic on bacterial translocation (BT) in biliary obstruction.
METHODS: For this purpose, thirty male albino rats were divided in 3 groups: Group 1. Sham-operated (n=10), Group 2. Common bile duct (CBD)-ligated (n=10), Group 3. Common bile duct-ligated and treated
with Saccharomyces boluardii (n=10). In group 3, rats were treated with Saccharomyces boluardii (1mg/g body weight/day) that was given by orogastric feeding tube for five days after CBD ligation. In Group 1 and Group 2, rats were given same amounts of sterile saline as placebo. After 6 days of surgery, all rats were sacrificed. Cultures of the mesenteric lymph nodes (MLNs), liver, spleen, blood
and cecal contents were obtained.
RESULTS: The incidence of bacterial translocation was found as 10 % in Group 1, 70 % in Group 2 and, 30 % in Group 3. Increase in the incidence of bacterial translocation was statistically significant in Group 2 compared with Group 1 (p<0.05). Although the incidence of bacterial traslocation in Group 3 was not statistically significant compared with Group 2 (p>0.05), a significant increase was not found compared with Group 1. On the other hand, total bacterial count of cecal flora was found as significantly
increased in Group 2 when compared with Group 1 (p<0.01), while there was no statistically significant increase in the total bacterial count of cecal content in group 3 when compared with Group 1 (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: These data suggested that biliary obstruction promotes and enhances the BT. Saccharomyces boulardii
relatively protected the intestinal ecological equilibrium. The administration of S. boulardii may decrease the incidence of BT in obstructive jaundice.

Keywords: Bacterial translocation, probiotic, Saccharomyces boulardii, obstructive jaundice, biliary obstruction


Saccharomyces boulardii ile tedavinin tıkanma sarılıklı sıçanlardaki bakteriyel translokasyon üzerine etkileri

Özkan Herek, Mustafa Yılmaz, İlknur Kaleli, Nural Cevahir
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi, Gastroenteroloji ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalları, Denizli

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, bir probiyotik olarak kullanılan Sacchromyces boulardii ile tedavinin safra yolları tkanıklığındaki bakteriyel translokasyon üzerine etkilerini araştırmaktı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu amaçla, 30 adet erkek albino sıçan 3 gruba ayrıldı: Grup 1) Sham operasyon grubu (n=10),
Grup 2) Koledok bağlanan grup (n=10), Grup 3)Koledok bağlanan+Saccharomyces boulardii verilen grup (n=10). Grup 3'deki sıçanlar koledokları bağlandıktan sonra 5 gün süreyle oro-gastrik besleme tüpü ile verilen Saccharomyces boulardii (1 mgr/gr vücud ağırlığı/gün) ile tedavi edildi. Grup 1 ve 2'deki sıçanlara aynı miktarda serum fizyolojik plasebo olarak verildi. Altı gün sonra tüm ratlar öldürüldü. Mezenter lenf düğümleri, karaciğer, dalak, kan ve çekal içeriklerinden kültürler yapıldı.

BULGULAR: Bakteriyel translokasyon insidansı Grup 1'de %10 (1/10), Grup 2'de % 70 (7/10), ve Grup 3'de % 30 (3/10) olarak bulundu. Grup 2'deki bakteriyel translokasyon insidansındaki artış grup 1 ile karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı idi (p<0.05). Her ne kadar, grup 3'deki bakteriyel translokasyon insidansı grup 2 ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı değilse de, grup 1 ile
karşılaştırıldığında da anlamlı bir artış bulunmadı (p>0.05). Diğer taraftan Grup 3'de çekal içerikteki total bakteri sayısında grup 1 ile karşılaştırıldığında belirgin artış saptanmazken (p>0.05), grup 2'de çekal floradaki total bakteri sayısında grup 1 ile karşılaştırıldığında belirgin artış bulundu (p<0.01).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçları göstermiştir ki safra yolları tıkanıklığı bakteriyel translokasyon oluşumuna yardımcı olmakta ve arttırmaktadır. Saccharomyces boulardii intestinal ekolojik dengeyi nispeten korumuştur. Saccharomyces boulardii uygulaması tıkayıcı sarılıktaki bakteriyel translokasyon insidansını azaltabilir sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bakteriyel translokasyon, probiyotik, Saccharomyces boulardii, tıkayıcı sarılık, safra yolları tıkanıklığı


Özkan Herek, Mustafa Yılmaz, İlknur Kaleli, Nural Cevahir. The effects of treatment with Saccharomyces boulardii on bacterial translocation in rats with obstructive jaundice. . 2006; 20(1): 6-10

Corresponding Author: Özkan Herek, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (719 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale