TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Prosefessional perception of Turkish pediatric surgeons on Turkish language []
. 2007; 21(1): 5-10

Prosefessional perception of Turkish pediatric surgeons on Turkish language

Mustafa İnan, Hatice Gül, Uğur Koltuksuz, İlhami Sürer, Münevver Hoşgör, Serdar İskit, İbrahim Karnak, Güngör Karagüzel
Turkish Pediatric Surgery Ass., Trakya Unv. Medical Faculty, Edirne

OBJECTIVE: To investigate the perception of Turkish pediatric surgeons on the studies of conservation and improvement of Turkish language under the protection of the Turkish Association of Pediatric Surgeons (TAPS) and their professional opinion about Turkish language.
METHODS: This was a cross-sectional and descriptive study. The constructed questionnaire, designed by the members of the Language Committee of the TAPS (LCTAPS), was distributed among 250 Turkish pediatric surgeons in the annual meeting which was held in Gaziantep in 2005. The obtained data were analyzed with descriptive statistics and X2 test.
RESULTS: In the study, 72.4 % of the questionnaires were returned. The participants were 79.1 % male and 20.9 % female. The rate of Turkish pediatric surgeons who had communication difficulty with their patients due to abundance of the foreign originated terms was 66.5 %. It was found that the participants supported to constitute a “language section” in the official journal of TAPS (72.9 %), to find Turkish terms instead of the foreign originated (83.1 %) and to write a Turkish pediatric surgery terms dictionary (86.5 %). There was statistically significant difference between professors (86.4 %) and assistant professors (% 68.4) who supported the study of using correct and good Turkish language. It was found a statistically significant difference between pediatric surgery fellows (76.7 %) and university lecturers (28.1 %) who thought as “I could better perform my job if there were more Turkish literature”.
CONCLUSION: Turkish pediatric surgeons are quite sensible on the effective usage of Turkish language. This sensibility is parallel to age and title. There is inadequate Turkish literature in pediatric surgery in our country and it has negative effects on our colleagues. The members of TAPS mostly support the efforts on speaking and writing the same language and studies of LCTAPS on Turkish language.

Keywords: Turkish language, The Language Committee of the Turkish Association of Pediatric Surgeons, pediatric surgeon, professional perception of language, questionnaire


Çocuk cerrahlarının uğraşları yönünden Türkçe’ye bakışı

Mustafa İnan, Hatice Gül, Uğur Koltuksuz, İlhami Sürer, Münevver Hoşgör, Serdar İskit, İbrahim Karnak, Güngör Karagüzel
Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Dil Kurulu, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ad, Edirne

AMAÇ: Çocuk cerrahlarının uğraşları yönünden Türkçe'ye bakışını, Türkçe'yi bilim dili olarak kullanma eğilimlerini ve Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği'nde (TÇCD) yapılan dil çalışmalarını algılayışını araştırmak.
YÖNTEMLER: Çalışma kesitsel ve tanımlayıcı anket uygulaması olarak yapıldı. TÇCD Dil Kurulu üyeleri tarafından hazırlanan yapılandırılmış bir anket formu, 2005 yılında Gaziantep'te yapılan ulusal kongrede çocuk cerrahisi uzmanlık alanında çalışan 250 hekime dağıtıldı. Elde edilen veriler tanımlayıcı istatistiksel yöntemler ve X2 testi kullanılarak değerlendirildi.
BULGULAR: Anketlerin % 72.4'i geri toplandı. Katılımcılardan % 79.1'i erkek, % 20.9'sı kadındı. Yabancı kökenli terimlerin çokluğu nedeniyle hastalarıyla iletişim kurmakta güçlük çeken çocuk cerrahlarının oranı % 66.5 olarak bulundu. Katılımcılar Çocuk Cerrahisi Dergisi'nde bir dil köşesi oluşturulmasını % 72.9, yabancı kökenli terimlere Türkçe karşılık bulunması çalışmalarını % 83.1 ve çocuk cerrahisi terimler sözlüğü çalışmalarını da % 86.5 oranında desteklemekteydi. Türkçe'nin doğru ve güzel kullanımı konusundaki çalışmaları tamamen destekleyen profesörler (% 86.4) ile yardımcı doçentler (% 68.4) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı. Yeterli Türkçe kaynak olsaydı mesleğimi daha iyi uygulardım diye düşünen araştırma görevlileriyle (% 76.7) öğretim üyeleri (% 28.1) arasında belirgin bir fark bulundu (p<0.05).
SONUÇ: Türk çocuk cerrahları günlük yaşamlarında Türkçe'nin etkin kullanımı konusunda oldukça duyarlıdır. Bu duyarlılık yaş ve unvandaki yükseliş ile giderek artmaktadır. Ülkemizde çocuk cerrahisi alanında Türkçe kaynak yetersizliği vardır ve bu durum başta araştırma görevlileri olmak üzere bütün meslek üyelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Meslektaşlarımız aynı dili konuşabilme ve yazabilme konusundaki çabalara önemli oranda destek vermektedir. Ayrıca TÇCD Dil Kurulu çalışmaları meslek üyelerince yakından izlenmekte ve önemsenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türkçe, Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Dil Kurulu, çocuk cerrahı, dil algılayışı, anket


Mustafa İnan, Hatice Gül, Uğur Koltuksuz, İlhami Sürer, Münevver Hoşgör, Serdar İskit, İbrahim Karnak, Güngör Karagüzel. Prosefessional perception of Turkish pediatric surgeons on Turkish language. . 2007; 21(1): 5-10

Corresponding Author: Mustafa İnan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (1179 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale