TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Incidence and etiology of undescended testis in children with cerebral palsy []
. 2014; 28(3): 90-94 | DOI: 10.5222/JTAPS.2014.081  

Incidence and etiology of undescended testis in children with cerebral palsy

Fuad Huseynov1, Zafer Dökümcü1, Emre Divarcı1, Gül Serdaroğlu2, Samim Özen3, Ferda Özgönül4, Ahmet Çelik1
1Ege University Faculty Of Medicine, Department Of Pediatric Surgery
2Ege University Faculty Of Medicine, Department Of Pediatrics, Division Of Pediatric Neurology
3Ege University Faculty Of Medicine, Department Of Pediatrics, Division Of Pediatric Endocrinology
4Tepecik Training And Research Hospital, Clinic Of Pediatric Neurology

INTRODUCTION: Cerebral palsy (CP) is the most common cause in neurologically impaired children. Very few data on their testicular problems can be found in the literatüre. We aimed to present the incidence and etiology of undescended testis (UT) in these patients.
METHODS: Patients with cerebral palsy (1-15 years) treated in outpatient clinics of the pediatric surgery and pediatric neurology in a four month’s period were enrolled in this study. All patients were examined neurologically and urogenitally; blood samples were collected for determination of hormon levels as follicule stimulating hormone, luteinizing hormone, free and total testosterone. Patients were divided into 2 groups according to co-existence of UT (Group 1 pts without UT, Group 2 pts with UT). Results were statistically compared.
RESULTS: Sixty patients (Group 1 n=36, Group 2 n=24) were included in this study; mean age was 6.1 years. Majority of patients (37, 61.6%) had tetraparesia; and diparesia, hemiparesia, triparesia or dyschinesia were present in 12 (20%), 5 (8.3%), 4 (6.7%) and 2 (3.3%) patients, respectively. Five (6.9%) scrotal testicles in 3 patients were atrophic in Group 1, and there were 11 unilateral and 13 bilateral UT in Group 2. Twenty-one (56.8%) of 37 UT located in inguinal canale and 7 (18.9%) of them was located in high scrotal regions; there were 9 non-palpable testis (18.9%) in five patients in this group. Comparisons of groups’ hormone levels, testis localizations and volumes were statistically insignificant.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This cross-sectional study indicates that undescended testis is very common among patients with cerebral palsy as 40%. Hormonal anomalies are insufficient to clarify the etiology of undescended testis. Due to high rate of spasticity, other neurological causes such as increased muscular tonus may play primary role in the etiology of undescended testis in these patients. Further studies are needed to specify this pathology.

Keywords: Cerebral palsy, undescended testis, child


Serebral palsili çocuklarda inmemiş testis sıklığı ve etiyolojisi

Fuad Huseynov1, Zafer Dökümcü1, Emre Divarcı1, Gül Serdaroğlu2, Samim Özen3, Ferda Özgönül4, Ahmet Çelik1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ad
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ad, Çocuk Nörolojisi Bd
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ad, Çocuk Endokrin Bd
4Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nörolojisi Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocuklarda en sık görülen nörolojik defisit nedeni olan Serebral Palsi (SP) hastalarında testis problemleriyle ilgili çok az çalışma mevcuttur. Bu çalışmada SP’li çocuklardaki inmemiş testis (İT) sıklığı ve etiyolojisinin ortaya konulması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Dört aylık bir dönem içerisinde çocuk cerrahisi ve çocuk nörolojisi polikliniklerinde ayaktan tedavi edilen 1-15 yaş arası SP’li erkek çocuklar çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalar standart nörolojik ve ürogenital muayeneye tabi tutuldu; follikül stimüle edici hormon (FSH), lüteinizan hormon (LH), serbest ve total testosteron hormon düzeyleri için kan örnekleri alınarak endokrinolojik olarak değerlendirildi. Olgular İT saptanmayan (Grup 1) ve saptanan (Grup 2) olarak 2 gruba ayrıldı. Bulgular istatiksel olarak karşılaştırıldı.
BULGULAR: Grup 1’ de 36 (%60), Grup 2’de 24 (%40) olmak üzere toplam 60 hastanın ortalama yaşı 6,1 yaş idi. Olguların 37’sinde (%61,7) tetraparezik, 12’sinde (%20) diparezik, 5’inde (%8,3) hemiparezik, 4’ünde (%6,7) triparezik, 2’sinde (%3,3) ise diskinezik tip SP mevcuttu. Grup 1’de skrotal yerleşimli 72 testisin 5’inde (%6,9) atrofi saptanırken Grup 2’deki olguların 11’inde unilateral, 13’ünde ise bilateral inmemiş testis mevcuttu. Bu grupta ki 37 inmemiş testisin 21’i (%56,8) inguinal, 7’si (%18,9) yüksek skrotal yerleşimli idi; 4 hastada bilateral olmak üzere toplam 9 testis (%24,3) ise fizik muayenede palpe edilemedi. Gruplar arasında kan hormon değerlerinin, testis lokalizasyonlarına ve boyutlarına göre karşılaştırılmalarında istatistiksel fark saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kesitsel özellikteki çalışmamızda SP’li çocuklarda inmemiş testis sıklığı, çok yüksek (% 40) saptanmıştır. Bu hastalardaki hormonal anormallikler bu durumu açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Yüksek spastisite oranı nedeniyle etiyolojide hastalığın doğası gereği artmış kas tonusu gibi olası başka nedenler rol oynuyor olabilir. Bu konu ile ilgili daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Serebral palsi, inmemiş testis, çocuk


Fuad Huseynov, Zafer Dökümcü, Emre Divarcı, Gül Serdaroğlu, Samim Özen, Ferda Özgönül, Ahmet Çelik. Incidence and etiology of undescended testis in children with cerebral palsy. . 2014; 28(3): 90-94

Corresponding Author: Ahmet Çelik, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (14 accesses)
 (1017 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale