TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Upper urinary tract duplications: Evaluation of 24 cases []
. 2010; 24(3): 107-112 | DOI: 10.5222/JTAPS.2010.107  

Upper urinary tract duplications: Evaluation of 24 cases

Müjdem Nur Azılı, Günay Ekberli Ağırbaş, Halil Atayurt, Hüseyin Tuğrul Tiryaki
Ankara Child Diseases Hematology Oncology Training And Research Hospital, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: Complete duplication of upper urinary tract is a very rare complex anomaly. There is no standard option about the treatment of the patients especially in cases accompanied by ureterocele. In our study, we aimed to discuss the indications for surgery with upper urinary tract duplications, the results and the treatment options of 24 cases in the light of literature.
METHODS: Between 2005–2011, 24 cases which were operated for the upper urinary tract duplications were analyzed retrospectively. Clinical findings and test results were examined and the surgical interventions were decided.
RESULTS: The ages were ranged from 5 days to 14 years with the mean age of 4,88+3,83 years and twenty-four patients of five males and nineteen females were evaluated from hospital records retrospectively. In twelwe cases the duplicated urinary tract was on the left; in ten cases on the right and in two cases it was bilateral. Endoscopic ureterocele incision was performed in three of the five cases which were associated with the ureterocele. In six cases, ureteroneocystostomy was performed due to high grade vesicoureteral reflux. Initially endoscopic subureteric injection was applied to ten patients. Eleven of the fourteen cases were treated by common sheath ureteroneocystostomy while in three cases, ureteroneocystostomy with excision of the dilated ureter was performed after ureteroureterostomy.
CONCLUSION: Upper urinary tract duplications are very rare complex anomalies. It is important to determine the specific treatment options because many different surgical procedures from heminephrectomy to endoscopic ureterocele incision may be needed. Heminephrectomy is a treatment option for the cases without reflux to normal renal unit. Patients with lower pole reflux should be evaluated as the patients with single system of reflux. We think that there is any contribution of early endoscopic incision of ureterocele on the conservation of the upper pole functions and in the prevention of recurrent urinary tract infections.

Keywords: Upper urinary tract duplications


Üst idrar yolu duplikasyonları: Yirmi dört olgunun değerlendirilmesi

Müjdem Nur Azılı, Günay Ekberli Ağırbaş, Halil Atayurt, Hüseyin Tuğrul Tiryaki
Ankara Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, Ankara

AMAÇ: Üst idrar yolu komplet duplikasyonları oldukça nadir görülen karmaşık anomalilerdir. Özellikle üreteroselin eşlik ettiği duplike sistemli olgularda değişik tedavi seçeneklerinin uygulama endikasyonları ve sonuçları üzerinde görüş birliği yoktur. Çalışmamızda üst idrar yolu duplikasyonlarında tedavi seçeneklerini, opere ettiğimiz 24 olgunun sonuçlarını sunarak literatür bilgileri ışığında tartışmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: 2005–2011 yılları arasında opere edilen üst idrar yolu sistem duplikasyonu olan 24 olgu geriye dönük olarak değerlendirildi. Klinik bulgular ve tetkik sonuçları irdelenerek yapılacak cerrahi girişime karar verildi.
BULGULAR: Yaşları 5 gün ile 14 yaş (ortalama 4,88+3,83 yaş) arasında değişen 19’ u kız, 5’ i erkek, 24 olgu hastane kayıtlarından geriye doğru irdelendi. On iki olguda duplike sistem sol, on olguda sağ, iki olguda ise bilateral yerleşimli idi. Üreterosel eşlik eden beş olgunun üçünde iki aylık iken endoskopik insizyon uygulandı. Vezikoüreteral reflü saptanan olguların altısında yüksek dereceli reflü nedeni ile üreteroneosistostomi yapıldı. On olguda ise öncelikle endoskopik subüreterik enjeksiyon yapıldı. Üreteroneosistostomi gerçekleştirilen on dört olgudan onbirinde ortak kılıf ile işlem gerçekleştirilirken, üç olguda üreteroüreterostomi yapılarak tek üreterle operasyon tamamlandı.
SONUÇ: Üst idrar yolu sistem duplikasyonları ender görülen karmaşık anomalilerdir. Üst idrar yolu duplikasyonları tedavisinde, heminefrektomiden üreteroselin endoskopik insizyonuna kadar pek çok değişik cerrahi girişim gerekebileceğinden hastaya özel tedavi seçeneğinin belirlenmesi önemlidir. Heminefrektomi sağlam renal üniteye reflüsü olmayan olgularda seçilebilecek bir tedavi seçeneğidir. Alt pole reflüsü olan olgular tek sistem reflülü olgular gibi değerlendirilmelidir. Erken dönemde üreteroselin endoskopik insizyonunun üst pol fonksiyonlarının korunması üzerinde ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesinde herhangi bir katkısı olmadığı düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Üst idrar yolu duplikasyonları


Müjdem Nur Azılı, Günay Ekberli Ağırbaş, Halil Atayurt, Hüseyin Tuğrul Tiryaki. Upper urinary tract duplications: Evaluation of 24 cases. . 2010; 24(3): 107-112

Corresponding Author: Müjdem Nur Azılı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (24 accesses)
 (1270 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale