TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Long-term results of arteriovenous fistula for hemodialysis in pediatric candidates []
. 2016; 30(3): 144-148 | DOI: 10.5222/JTAPS.2016.144  

Long-term results of arteriovenous fistula for hemodialysis in pediatric candidates

Mahir Kırnap, Aydıncan Akdur, Gokhan Moray
Department Of General Surgery, Baskent University, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: AVFs may be considered the best type of venous access for chronic hemodialysis in pediatric patients. Vascular access for chronic hemodialysis should meet the following needs: long-term patency rate, low complication rate and manageable or minimum impact on desired daily activities.
The aim of the study was to report our experience in the creation of AVFs in pediatric candidates for using microsurgical vascular techniques, with emphasis on the details of the surgical technique.
METHODS: We retrospectively evaluated AVFs created at our centrum between June 2011 and Februrary 2016. 35 patients underwent 40 fistule creations. 6 were snuff-box, 21 radial-cephalic, 11 bracial-cephalic, one brachial-basilica and one femoro-femoral. Mean age of the patients was 12 (range 8 to14). AVFs were created end to side using parachute technique with 7/0 or 8/0 prolene suture
RESULTS: From the created snuff-box AVFs 4 (%75), radial-cephalic AVFs 19 (%90), brachial-cephalic AVFs 9 (%81,1), brachial-basilica and femoro-femoral AVFs %100 were patent after the operation. After 37 months follow-up success rate was %86,4.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Arteriovenous fistulas created in the pediatric patients had a similar success rate compared to the ones created in adult patiens in the literature. Microsurgical vascular techniques used in our patients explaines the success rates of the AVFs.
First choice of treatment for end stage renal disease (ESRD) is peritoneal dialysis. However in patients who are not suitable for peritoneal dialysis AVFs created successfully using microcurgical techniques can be used with success

Keywords: Arteriovenous fistulas, pediatric, hemodialysis


Çocuk hastalarda hemodializ için AVF'nin uzun dönem sonuçları

Mahir Kırnap, Aydıncan Akdur, Gokhan Moray
Başkent Üniversitesi Genel Cerrrahi Abd, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Pediatrik hastalarda AVFler kronik hemodializ için en iyi venöz erişim yolu olarak değerlendirilebilir. Kronik hemodializ için vasküler erişim şu kriterleri karşılamalıdır: uzun dönem açık kalma oranı, düşük komplikasyon oranı ve hedeflenen günlük aktiviteye minimum veya müdahale edilebilir etki.
Bu çalışmanın amacı mikrocerrahi vasküler teknikler kullanımına aday pediatric hastalarda AVF lerin oluşturulmasındaki tecrübemizi cerrahi tekniğe vurgu yaparak bildirmekti.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Haziran 2011 ile şubat 2016 tarihleri arasında merkezimide açılan AVF’ler geriye dönük olarak değerlendirildi. 35 hastaya 40 AVF açıldı. Açılan fistülerin 6’sı snuff box, 21’i radiosefalik, 11’i brakiosefalik, bir brakiobazilik ve biri femoro-femoral AVF. Hastaların yaşları ortalaması 12 (8 ile 14 arasında). AVF’ler paraşüt tekniği kullanılarak 7/0 veya 8/0 prolen suture materyali ile uç yan anastamoz edildi
BULGULAR: Açılan suff box AVF’in 4’ü (%75), radiosefalik AVF’lerin 19’ı (%90), brakiosefalik AVF’lerin 9’u (%81,1), brakiobazilik ve femoro-femoral AVF’lerin %100’ü ameliyat sonrası çalıştı. Bu AVF’lerin ortalama 37 aylık takiplerinde başarı oranı 86,4 bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Pediatrik hastalara açılan arteriovenöz fistüller literatürdeki erişkin karşılaştırıldığında başarı oranı benzer bulundu. Biz hastalarımızda mikrocerrahi vasküler teknikleri kullanmamız AVF’lerin başarılı çalışma oranlarını açıklamaktadır.
Son dönem böbrek yetmezliği olan pediatrik hastalarda ilk tercih periton dializidir Bununla birlikte periton dializi uygulanamayan hastalarda mikrocerrahi tekniği ile açılan AVF ‘ler başarılı bir şekilde uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: arteriovenöz fistül, pediatri, hemodializ


Mahir Kırnap, Aydıncan Akdur, Gokhan Moray. Long-term results of arteriovenous fistula for hemodialysis in pediatric candidates. . 2016; 30(3): 144-148

Corresponding Author: Mahir Kırnap, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (91 accesses)
 (1124 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale