TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
[]
. 2020; 34(1): 19-23 | DOI: doi: 10.5222/JTAPS.2020.37790  

Cerrahi yenidoğanlarda flebotomi ile iyatrojenik anemi hipovolemi ve kan ve kan ürünleri transfüzyon gereksinimi

Olga Devrim Ayvaz, Ayşenur Celayir
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Yenidoğanda kan hacmi 85cc/kg olup cerrahi yenidoğanlarda gerek operasyonlar esnasında gerekse kan alınması nedeniyle hemoglobin/hematokrit değerlerinde azalma olmaktadır.
Bu çalışma, cerrahi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatış süresince yapılan kan tetkikleri sonucunda Hemoglobin/Hematokrit değerlerindeki düşüşün belirlenmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada son bir yıl içerisinde opere edilen onbeş günden fazla interne edilen cerrahi yenidoğanlarda retrospektif olarak planlandı. Hastaların demografik özellikleri, alınan kan örnekleme sayısı ve miktarı, hemoglobin/hematokrit değerleri, eritrosit transfüzyonu sayısı ve miktarları, diğer kan ürünleri transfüzyonu miktarları değerlendirildi. Veriler SPSS programında analiz edildi.
BULGULAR: Toplam 27 olguda yapılan bu çalışmada %55,6kız, %44,4erkek olup; gestasyon haftaları 37±3w(31w-41w), doğum ağırlığı 2779±670gr(1410 gr-3765gr)dır. Hastaların tanıları özefagus atrezisi+TÖF(11 hasta), intestinal obstruksiyon(7 hasta), genitoüriner patolojiler(3 hasta), omfalosel(2 hasta), intestinal perforasyonu(2 hasta), diyafragma hernisi(1 hasta), pilor stenozu(1 hasta), konjenital kistik adenoid malformasyon(1 hasta) idi. Hastanede yatış süresi 20,7±7,2gün(15gün-38gün); noninvaziv-mekanik ventilasyon süresi 6±4,8gün(1-16gün), invazif-mekanik ventilasyon süresi 8,2±6,15gün(1-25gün)idi. %51,9 hastada(14hasta) invazif mekanik ventilasyon kullanılmadı. Hastaların ilk hematokrit/ hemoglonin değerleri %47,9/16,3 mg/dl(%27,5/9,08-%64,5/22,1mg/dl), son hematokrit/hemoglobin değerleri %38,25/12,98mg/dl(%24,7/8,1-%55,4/19mg/dl)idi. Kan örnekleme sayısı 17,9±6,55 olup, kan örnek miktarı 17,35±6,16ml(9-31ml)idi. Kan örnekleme miktarları total vücut kan volümüne göre %8(%3,9-%15,9)'di. 27 hastadan %25,9’una ES transfüzyonu, %26,7’sine TDP transfüzyonu yapıldı.
Flebotomi sayısı ile hastane yatış süresi, noninvazif-mekanik ventilatör ve invazif-mekanik ventilatör uygulananlar arasında anlamlı bir ilişki saptandı(p=0,016;p=0,046;p=0,026)

TARTIŞMA ve SONUÇ: Yoğun bakım ünitelerinde flebotomi yoluyla olan iyatrojenik kan kayıplarının azaltılmasına yönelik mikro tüp kullanımı/mikro örnekleme metodlarıyla çalışan laboratuvar cihazların geliştirilmesi yanısıra hasta monitorizasyonunun düzenli ve doğru yönetilmesiyle flebotomi sayısı minimalize edilebilir.

Anahtar Kelimeler: flebotomi, transfüzyon, yenidoğan


Olga Devrim Ayvaz, Ayşenur Celayir. Cerrahi yenidoğanlarda flebotomi ile iyatrojenik anemi hipovolemi ve kan ve kan ürünleri transfüzyon gereksinimi. . 2020; 34(1): 19-23

Corresponding Author: Olga Devrim Ayvaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author
 (29 accesses)
 (361 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale