TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
The language we write []
. 2003; 17(1): 6-11

The language we write

Serdar Sander
SSK Bakırköy Maternity Hospital, Women's and Children's Hospital, Children's Surgery Clinic, Istanbul

INTRODUCTION: There is a serious inflow of foreign words to Turkish language in the last years. The aim of this study is to investigate the degree of language soiling in the scientific papers of the Turkish pediatric surgeons and to discuss the probable causes of this problem.
METHODS: The number of total and foreign words in the titles, key words, selected papers and summaries in the 15 volumes (33 journals) of the Turkish Journal of Pediatric Surgery (Pediatrik Cerrahi dergisi) that had been published between 1987 and 2001 were determined by counting word by word. All of the titles and key words are evaluated. 15 summaries (one for each year) that had been exactly translated to English were evaluated. The papers were divided into 5 main subject groups as; gastrointestinal
system, tumors-masses, genitourinary system, experimental studies and respiratory system, and one paper in each group for each year was selected. In addition to word count the papers were evaluated for some linguistic characteristics.
RESULTS: 890 (47 %) of the 1896 words in 302 titles were foreign and 284 (15 %) of these had exact Turkish synonyms. There were only 18 titles (6 %) that had not contained any foreign words. There were 1458 Turkish and 1353 English words in selected summaries, and 415 (28 %) words in the Turkish summaries were of English words. There were 1337 Turkish and 1336 English words
in the key words of 269 papers and 832 (62 %) of these were same in both language. The total ratio of foreign words in the selected papers was above 30 % and the ratios in subject groups were as follows; gastrointestinal system 32.5 %, tumors-masses 29 %, genitourinary system 28 %, experimental studies 32 %, and respiratory system 29 %.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Inflow of foreign words into Turkish may easily be called as invasion of our mother language and it can be observed even by walking in the street. Our simple study has shown that one of every four words in our journal is of a foreign language. The specific scientific terms are best understood by the scientists who study on specific branches. Our mission is to try to find/derive Turkish words for the terms in our field. We always have to remember that we have a great responsibility for not only
scientific but also linguistic contents of our papers, and as a first step we have to try to avoid foreign words those have exact synonyms in Turkish.

Keywords: Turkish, language soiling, language degeneration, mother language, foreign language


Yazdığımız dil

Serdar Sander
SSK Bakırköy Doğumevi, Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Dergimizin yazılarındaki dil kirlenmesi oranının belirlenmesi ve sorunun nedenleri üzerinde tartışılmasıdır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Pediatrik Cerrahi dergisi’nin 1987-2001 arasında yayımlanmış olan 15 cildi (33 dergi) incelenerek başlıklar, özetler, anahtar sözcükler ve yazılarda bulunan toplam ve yabancı sözcükler tek tek sayıldı. Dergilerdeki tüm yazı başlıkları ve anahtar sözcükler değerlendirildi. 15 ciltten İngilizcesi Türkçesinin aynısı olan 15 özet seçildi. Yazılar ise sindirim sistemi, tümör-kitleler, idrar yolları-
cinsel organlar, deneysel çalışmalar ve göğüs hastalıkları şeklinde beş ana konuda toplandı; her ciltte her ana konudan birer yazı bulunmadığından amaçlanan 75 yerine 69 yazı seçilerek incelendi.

BULGULAR: Değerlendirilen 302 yazı başlığındaki 1896 sözcüğün 890’ı (% 47) yabancı sözcüktü ve bunların 284’ü (% 15) Türkçe’de tam karşılıkları bulunduğu halde kullanılmıştı. Yalnız 18 (% 6) başlıkta hiç yabancı sözcük yoktu. Seçilen 15 Türkçe özette 1458, 15 İngilizce özette ise 1353 sözcük vardı ve Türkçe özetlerdeki 415 (% 28) sözcük İngilizceleri ile aynı idi. 15 ciltteki 269 yazıda
1337 Türkçe, 1336 ‹ngilizce anahtar sözcük sayıldı ve bunların 832’sinin (% 62) Türkçesi ile İngilizce’lerinin
aynı olduğu belirlendi. Değerlendirilen 69 yazıdaki yabancı sözcük oranının % 30’u aştığı saptandı.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Anadilimize yabancı sözcük girişi istila boyutuna gelmiş olup bunu görmek için sokakta yürümek yeterlidir. Dergimizdeki yazılarda yapılan bu basit taramada kullandığımız her dört sözcükten birinin yabancı olduğu ortaya çıkmıştır. Bir bilim dalındaki kavramları ancak o dalda uğraş veren kişilerin tam olarak kavrayabileceği açıktır. Bizlere düşen görev, alanımızdaki kavramlara Türkçe
karşılıklar aramak ve ilk adım olarak yazılarımızda bilimsel içerik kadar anadilimize karşı dilsel sorumluluğumuzun da bulunduğunu kabul ederek gereksiz yabancı sözcüklerden kaçınmaktır.

Anahtar Kelimeler: Türkçe, dil kirlenmesi, dil yozlaşması, anadili, yabancı dil


Serdar Sander. The language we write. . 2003; 17(1): 6-11

Corresponding Author: Serdar Sander


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (587 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale