TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Recent causes of corrosive strictures and preventive measure suggestions for Turkey []
. 2004; 18(3): 118-123

Recent causes of corrosive strictures and preventive measure suggestions for Turkey

Saniye Ekinci, Feridun Cahit Tanyel, Mehmet Emin Şenocak, Nebil Büyükpamukçu
Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Ankara

INTRODUCTION: Accidental ingestion of corrosive material may lead to strictures in the esophagus and antrum. A retrospective clinical study was performed to define the commonly ingested corrosives that result in strictures during recent years among children to comment on the necessary prophylactic measusres.
METHODS: Between 1999-2003 patients who were hospitalised because of suspected or definite ingestion of a corrosive other than household bleech, or complicating stricture were evaluated for age, the type and the container of the ingested corrosive, endoscopic findings and stricture development in antrum or esophagus.
RESULTS: 76.3 % of 97 patients were 4 year-old or younger. 83 patients were admitted following ingestion and 14 were admitted after stricture formation. 70% of patients were ingested oven cleaner, household hydrochloric acid or drain opener. 23 patients had esophageal stricture and 3 of those had additional antral stricture. Two patients had only antral stricture. 54.5% of patients who were 4 year-old or younger had ingested corrosive material in the original package and 45.5 % had ingested the corrosives from other containers. Most of the children who were 5 year-old or older had ingested corrosive material from containers other than original package.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Accidental ingestion of corrosive material is most commonly encountered in 4 year-old or younger children. Education of parents to prevent these children to reach corrosive material appears to be extremely important. Original packages should be designed not to be opened easily by children under 5 years of age. The most common reason of esophageal injury or stricture formation is
ingestion of oven cleaner. It will be useful to limit their sodium hydroxyde content for decreasing the harmful effects on esophagus and antrum.

Keywords: Corrosive, esophagus, antrum, stricture


Ülkemizde çocukluk çağı korozif striktürlerinin güncel nedenleri ve önlem önerileri

Saniye Ekinci, Feridun Cahit Tanyel, Mehmet Emin Şenocak, Nebil Büyükpamukçu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocukluk çağında korozif maddelerin yanlışlıkla içilmesi sonucu özefagus ve antrumda darlık gelişebilmektedir. Korozif striktür sorununu önlemede katkısı olması amacıyla, ülkemizde son yıllarda striktüre neden olan korozif maddeleri ve alınmalarında etkili olan faktörleri tanımlamak üzere retrospektif bir çalışma yapılmıştır.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 1999-2003 yıllarını arasında çamaşır suyu dışında bir korozif madde içme şüphesi, içme veya içme sonrası gelişen striktür sonucu hastaneye başvurdurularak yatırılan hastalar dahil edildi. Hastaların yaşları, içtikleri korozif maddeler, içilen korozif maddelerin bulunduğu ambalaj veya kaplar, endoskopi bulguları, özefagus ve antrumda striktür gelişimleri açılarından değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Çalışma döneminde incelenen 97 hastanın % 76.3’ü dört yaşında veya daha küçktür. Bu hastalardan 83’ü korozif madde içimi sonrası erken dönemde, 14’ü ise striktür geliştikten sonra başvurdurulmuştur. Hastaların % 70’i yağ çözücü, tuz ruhu ve lavabo aç içmiştir. Toplam 23 hastada özefagus striktürü saptanmıştır. İki hastada sadece antrumda striktür, 3 hastada ise özofagus striktürü ile birlikte antrumda striktür görülmüştür. Dört yaşında veya daha küçük hastalardan % 54.5’i korozif maddeyi özel kabından içerken, % 45.5’i diğer bir kapta bulunan korozif maddeyi içmiştir. Beş ve daha ileri yaştaki hastaların çoğunun diğer bir kapta bulundurulan korozif maddeyi içtikleri saptanmıştır.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Yeni temizlik ürünlerinin yaygınlaşmasıyla ülkemizde korozif striktürün nedenleri de farklılaşmaktadır. Yanlışlıkla korozif madde içimi sıklıkla dört yaşında veya daha küçük çocuklarda görülmektedir. Bu yaş grubundaki çocukların korozif maddeleri içmelerinin önlenmesi için aileler bilinçlendirilmeli ve çocukların korozif maddelere ulaşamamaları için gerekli önlemlerin alınması sağlanmalı
dır. Korozif madde içeren ambalajlar, özellikle dört yaş ve altı çocuklar tarafından kolaylıkla açılamayacak şekilde üretilmelidir. Son yıllardaki ciddi özefagus zedelenmesi ve striktür gelişiminin en sık nedenini yağ çözücüdür. Yağ çözücülerin baz içeriklerinin mümkün olan en düşük düzey ile sınırlandırılması, özefagusa ve antruma olan zedeleyici etkilerini azaltma açısından yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Korozif, özefagus, antrum, striktür


Saniye Ekinci, Feridun Cahit Tanyel, Mehmet Emin Şenocak, Nebil Büyükpamukçu. Recent causes of corrosive strictures and preventive measure suggestions for Turkey. . 2004; 18(3): 118-123

Corresponding Author: Saniye Ekinci, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (578 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale