TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Results of bladder neck repair in patients with bladder exstrophy and incontinent epispadias []
. 2006; 20(1): 43-47

Results of bladder neck repair in patients with bladder exstrophy and incontinent epispadias

Güliz Ergün, Raziye Ergün, Ahmet Çelik, İbrahim Ulman, Ali Avanoğlu, Acun Gökdemir
Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Department of Pediatric Urology, Izmir

INTRODUCTION: In this study, the results of surgical repair of the bladder neck in patients with bladder exstrophy and incontinent epispadiasis were reviewed.
METHODS: Between 1992 and 2004, the records of 21 patients with bladder exstrophy and 2 patients
with incontinent epispadias who underwent bladder neck repair were reviewed retrospectively. Patients who are continent for 2 hours or less were considered incontinent, those with over 3 hours as totally continent, while those between 2-3 hours as partially continent.
RESULTS: In 23 patients, 44 bladder neck repairs were performed. In all, Young-Dees-Leadbetter was the first surgical choice. During the first repair, the average age of the patients was 52.2±35.9 months. In 12 patients, surgical repair was performed once only. Of the 23 patients, 11 had intestinal augmentations and the remaining 13 had Mitrofanoff stomas. The average follow-up period was 63±35 months. Of the 23 patients, 11 (48 %) were totally dry and 3 (13 %) were partially dry, a total of 14 (61 %) patients were totally continent. 11 of the continent patients were dry with intermittent catheterizations, the remaining 3 could micturate. In the series, facial sling was performed in 2 patients, and their bladder neck was closed subsequently. In general, periurethral injections were unsatisfactory.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The main goal of bladder neck surgery in bladder exstrophy is to provide spontaneous micturition.
Thus, bladder neck repair should be started with Young-Dees-Leadbetter procedure. The number of patients achieving this goal is unfortunately low. Our second option is to provide a continent bladder with intermittent catheterization that leaks whenever bladder capacity and pressure increases
above normal levels to preserve safe drainage of the upper tract. For multiple failures, bladder neck closure is the last resort.

Keywords: Urinary incontinence, bladder neck repair, bladder exstrophy


Mesane ekstrofisi ve inkontinan epispadiaslı hastalarda mesane boynu onarımı sonuçları

Güliz Ergün, Raziye Ergün, Ahmet Çelik, İbrahim Ulman, Ali Avanoğlu, Acun Gökdemir
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmada, mesane ekstrofisi ve inkontinan epispadiaslı hastalarda üriner kontinansı sağlamak için uygulanan mesane boynu onarımlarının sonuçları değerlendirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 1992-2004 yılları arasında, üriner inkontinans nedeniyle mesane boynu onarımı uygulanan 21
mesane ekstrofisi, iki inkontinan epispadias olmak üzere toplam 23 hastanın kayıtları geriye dönük incelenmiştir. Hastalar, kontinans süresi iki saatin altında olduğunda inkontinan, 3 saat ve üzerinde tam kuru, 2-3 saat arasında orta derecede kuru olarak sınıflandırılmıştır.

BULGULAR: 23 hastaya, 44 mesane boynu onarımı ve 9'una ek olarak 19 periüretral enjeksiyon uygulanmıştır. Tüm hastalarda ilk mesane boynu onarımı yöntemi Young-Dees-Leadbetter'dır. İlk onarım sırasında hastaların ortalama yaşı 52.2±35.9 aydır. Hastaların 12'sine sadece bir kez mesane boynu onarımı uygulanmıştır. 23 hastanın 11'ine intestinal ogmentasyon, 13'üne Mitrofanoff işlemi yapılmıştır. Hastaların izlem süresi ortalama 63±35 aydır. 23 hastanın 11'i (% 48) tam kuru, 3'ü (% 13) orta derecede kuru olmak üzere toplam 14'ünde kontinans (% 61) sağlanmıştır. Kontinan olan hastaların 11'i temiz aralıklı kateterizasyon uygularken kalan üçü işeyebilmektedir. Seride mesane ekstrofili iki hastada yapılmış olan fasyal sling, kontinansı sağlamada başarısız olmuştur ve bu iki hastanın sonradan mesane boyunları kapatılmıştır. Periüretral enjeksiyonların kontinansı sağlamada genellikle faydası olmamıştır.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Mesane ekstrofisinde, mesane boynu ameliyatının ilk amacı hastanın spontan işeyebilmesidir. Bu nedenle, hastanın işemesine olanak tanıması ve sonuç başarısız olduğunda diğer ameliyatların yapılmasına engel olmaması nedeniyle Young-Dees-Leadbetter mesane boynu onarımı ile başlanmalıdır. Ancak bu amaca ulaşılabilen hasta sayısı azdır. İkincil hedefimiz temiz aralıklı kateterizasyon ile kontinan ancak mesane kapasitesi ve basınç normal değerlerin üzerine çıktığında üst üriner traktusun korunması için sızdırabilen bir mesane boynu oluşturulabilmesidir. Bu da
başarılamıyorsa bu hastalarda mesane boynu kapatılması son seçenek olarak durmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Üriner inkontinans, mesane boynu onarımı, mesane ekstrofisi


Güliz Ergün, Raziye Ergün, Ahmet Çelik, İbrahim Ulman, Ali Avanoğlu, Acun Gökdemir. Results of bladder neck repair in patients with bladder exstrophy and incontinent epispadias. . 2006; 20(1): 43-47

Corresponding Author: Güliz Ergün, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (2 accesses)
 (1267 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale