TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Meckel’s diverticulum: Incidence and complications in childhood []
. 2003; 17(1): 30-34

Meckel’s diverticulum: Incidence and complications in childhood

Cüneyt Günşar1, Haluk Ceylan2, Necdet Munis3, İrfan Karaca4, Erol Mir1
1Celal Bayar University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Manisa
2Gaziantep University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Gaziantep
3Muğla State Hospital, Children's Surgery Clinic, Muğla
4Dr. Behçet Uz Children's Hospital, Children's Surgery Clinic, Izmir

INTRODUCTION: Meckel’s diverticulum is the most commonly seen congenital anomaly of the gastrointestinal system. Many complications related with this diverticulum could be seen in childhood. The aim of this study is to investigate the incidence of Meckel’s diverticulum in our population and to evaluate the features of the complications originating from it.
METHODS: The data about 1685 patients who underwent laparotomy in ‹zmir Behcet Uz Children’s Hospital between 1990-1996 were investigated. The patients with Meckel’s diverticula were classified as symptomatic or asymptomatic. The parameters evaluated were age, sex, clinical presentation, associated anomalies, type of complications related with Meckel’s diverticulum, ectopic
mucosa, surgical treatment and complications.
RESULTS: 25 patients were classified as asymptomatic whereas 35 were classified as symptomatic in a group of 60 patients with Meckel’s diverticulitis. The average age was 4.7 years. The incidence was calculated as 1.51 %. The male female ratio (m/f) was 2.5/1 and 2.6/1 for symptomatic and for asymptomatic patients respectively. Intestinal obstruction (18 cases) was the most common
clinical finding presented with vomiting and abdominal pain which were the primary symptoms. Fifteen diverticulum in the asymptomatic group, and all of them in the symptomatic group were excised. The ratio of ectopic mucosa was found as 16 % for the asymptomatic, and 51 % for the symptomatic cases. Symptomatic group had a 16 % complication rate.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Meckel’s diverticulum is a congenital structure, which is frequently encountered with the clinical presentation of intestinal obstruction in childhood causing life-threatening complications it should be investiga-ted in the laparotomies performed for acute abdomen and where appendices were found innocent.

Keywords: Meckel’s diverticulum, incidence, complications, child


Meckel divertikülü: Sıklık ve çocukluk çağındaki komplikasyonlar

Cüneyt Günşar1, Haluk Ceylan2, Necdet Munis3, İrfan Karaca4, Erol Mir1
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabiim Dalı, Gaziantep
3Muğla Devlet Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Muğla
4Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Meckel divertikülü mide-bağırsak sisteminin en sık doğumsal bozukluğudur. Çocuklukta divertikül ile ilgili pek çok sorun gelişebilir. Çalışmanın amacı toplumumuzda Meckel divertikülü sıklığını ve ona bağlı gelişen komplikasyonların özelliklerini araştırmaktır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: 1990-1996 arasında Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniğinde yapılan bir araştırma ile 1685 karın ameliyatına ait veriler incelenmiştir. Meckel divertikülü saptanan hastalar belirtili ve belirtisiz olmak üzere iki kümede sınıflandırılmıştır. Değerlendirilen parametreler yaş, cinsiyet, klinik bulgular, eşlik eden anomaliler, divertikülün neden olduğu klinik tablolar, ektopik
mukoza oranları, cerrahi tedaviler ve komplikasyonlardır.

BULGULAR: Meckel divertikülü saptanan 60 olgudan 25’i belirtisiz, 35’i ise belirtili olarak sınışandırılmıştır. Olguların yaş ortalaması 4.7’dir. Sıklık % 1.51 hesaplanmıştır. Erkek: kız oranı belirtili ve belirtisiz kümeler için sırasıyla 2.5/1 ve 2.6/1’dir. Kusma ve karın ağrısı gibi birincil belirtilerin eşlik ettiği bağırsak tıkanıklığı (18 olgu) belirtili olgularda en sık rastlanan komplikasyondur. Belirtisiz kümede 15 olguda, belirtili kümede ise tüm olgularda divertiküller çıkarılmıştır. Ektopik mukoza bulunma oranı belirtisiz küme için % 26, belirtili küme için ise % 51’dir. Komplikasyon oranı belirtili kümede % 16’dır.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Meckel divertikülü çocukluk çağında sıklıkla bağırsak tıkanıklığı tablosuyla karşımıza çıkan, yaşamı tehdit edici komplikasyonlara neden olabilen ve bu nedenle akut karın nedeniyle ameliyat edilen ve appendiksi normal bulunan çocuklarda mutlaka araştırılması gereken bir doğumsal bozukluktur.

Anahtar Kelimeler: Meckel divertikülü, sıklık, komplikasyonlar, çocuk


Cüneyt Günşar, Haluk Ceylan, Necdet Munis, İrfan Karaca, Erol Mir. Meckel’s diverticulum: Incidence and complications in childhood. . 2003; 17(1): 30-34

Corresponding Author: Cüneyt Günşar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (761 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale