TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
The effect of lidocain infiltration applied pre or postoperatively on postoperative pain after inguinal hernia repair []
. 2003; 17(1): 17-20

The effect of lidocain infiltration applied pre or postoperatively on postoperative pain after inguinal hernia repair

Abdurrahman Önen1, Alper Kararmaz2, Ahmet Nadir Tosyalı1, Selçuk Otçu1, Hayrettin Öztürk1, Ali İhsan Dokucu1, Mete Kaya1
1Dicle University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Diyarbakır
2Dicle University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology, Diyarbakır

INTRODUCTION: To compare the effect of lidocain infiltration applied pre or postoperatively on postoperative pain after inguinal hernia repair.
METHODS: Eighty-one children between 2 to 9 years of age who underwent inguinal hernia repair were reviewed prospectively. The patients were divided into three groups. Control group patients (n=20) underwent herniectomy alone. Five mg/kg lidocain 1 % was infiltrated into the incision area 5 minutes before incision in preincisional group (n=35) and at the end of operation in postincisional (n=26) group. The severity of postoperative pain was evaluated by 4 staged pain scale.
RESULTS: Sixty-nine were boys and 12 were girls. Thirtysix had right-sided, 31 had left-sided, and 14 had bilateral inguinal hernia. The mean age was 3.6±1.9 years in control, 4.3±2.01 years in preincisional, and 3.3±1.6 years in postincisional group. The mean postoperative pain score was 0.65±0.75 in pre-incisional group, 0.80±0.87 in postincisional group, and 1.7±0.78 in control group. While there was no significant difference between study groups, the postoperative pain score was significantly higher in
control group compared to lidocain groups (p<0.001). The first analgesic demand time was 128.4±46.08 minutes in pre-incisional, 83.6±29.88 in post-incisional, and 27.2±14.9 in control group. The first analgesic demand time was significantly higher in pre-incisional group compared to others (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Perioperative local infiltration of lidocain, which does not need additional equipment and experience, seems to be easy to perform, safe, and effective in decreasing postoperative pain after hernioplasty. In addition, the pre-incisional infiltration of lidocain allows more long postoperative painless period.

Keywords: Hernia, repair, children, pain, lidocain


İnguinal herni tamirlerinde ameliyat öncesi ve sonrası uygulanan lidokain infiltrasyonunun ameliyat sonrası ağrı üzerine etkisi

Abdurrahman Önen1, Alper Kararmaz2, Ahmet Nadir Tosyalı1, Selçuk Otçu1, Hayrettin Öztürk1, Ali İhsan Dokucu1, Mete Kaya1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Diyarbakır
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabiim Dalı, Diyarbakır

GİRİŞ ve AMAÇ: İnguinal herni tamirlerinde ameliyat öncesi ve sonrası uygulanan lidokain infiltrasyonunun ameliyat sonrası ağrı üzerine etkisini karşılaştırmak.

YÖNTEM ve GEREÇLER: İnguinal herni tanısıyla ameliyat edilen 2-9 yaşlarında, 81 çocuk prospektif olarak değerlendirildi. Hastalar üç gruba ayrıldı: kontrol grubuna (n=20) sadece herniyektomi yapıldı. Preinsizyonel gruba (n=35) insizyondan 5 dk önce, postinsizyonel gruba (n=26) ise herniyektomi sonrası insizyon bölgesine 5 mg/kg lidokain % 1 infiltre edildi. Olguların ağrı şiddeti 4 kademeli ağrı skoru ile değerlendirildi.

BULGULAR: Olguların 69’u erkek, 12’si kız idi. Olguların 36’sında herni sağ kasıkta, 31’inde sol ve 14’sında bilateraldi. Ortalama yaş, kontrol grubunda 3.6±1.9 yıl, preinsizyonel grupta 4.3±2.01 yıl ve postinsizyonel grupta 3.3±1.6 yıldı. Postoperatif ağrı skoru ortalamaları preinsizyonel grupta 0.65±0.75, postinsizyonel grupta 0.80±0.87 ve kontrol grubunda 1.7±0.78 idi. Preinsizyonel ve postinsizyonel gruplar arasında anlamlı farklılık yokken kontrol grubundaki olguların ağrı skorları anlamlı düzeyde yüksekti (p<0.001). [s1][s2] İlk ağrı kesici kullanma zamanı, preinsizyonel grupta 128.4±46.08 dk, postinsizyonel grupta 83.6±29.88 dk ve kontrol grubunda 27.2±14.9 dk olup, bu süre preinsizyonel grupta diğer iki gruba göre anlamlı ölçüde uzundu (p<0.001).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Ek araç ve deneyim gerektirmeyen peroperatif lokal lidokain infiltrasyonu, herniyektomi sonrası görülen ağrıyı azaltmada etkili, güvenli ve uygulanması kolay bir yöntem gibi görünmektedir. Ayrıca, lidokainin ameliyat öncesi infiltrasyonu ile daha uzun bir postoperatif ağrısız dönem sağlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Herni, tamir, çocuk, ağrı, lidokain


Abdurrahman Önen, Alper Kararmaz, Ahmet Nadir Tosyalı, Selçuk Otçu, Hayrettin Öztürk, Ali İhsan Dokucu, Mete Kaya. The effect of lidocain infiltration applied pre or postoperatively on postoperative pain after inguinal hernia repair. . 2003; 17(1): 17-20

Corresponding Author: Abdurrahman Önen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (710 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale