TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
To compare efficiency of diagnositc modalities in gastroesophageal reflux disease []
. 2015; 29(1): 27-34 | DOI: 10.5222/JTAPS.2015.027  

To compare efficiency of diagnositc modalities in gastroesophageal reflux disease

Emrah Aydın1, Rahşan Özcan1, İbrahim Adaletli2, Ergun Erdoğan1, Gonca Tekant1
1Department Of Pediatric Surgery, Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul University, Istanbul, Turkey
2Department Of Radiology, Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul University, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Gastroesophageal reflux (GER) disease which is a common problem in childhood has significant morbidity if not treated properly. Proper medical or surgical interventions in the early stages ensures a high quality of life to patients. Based on this many diagnostic procedures for early diagnosis has been investigated. Esophagus motility studies, 24 hour pH monitoring and lower esophageal sphincter (LES) vector volume analysis has been started to be used in children as in adult population. We aim to compare the efficiency of these procedures in diagnosing GER disease in childhood.
METHODS: 21 patients whose were suspicous of GER disease andattended to Pediatric Surgery and Pediatric Gastroenterology outpatient clinics between 2011 and 2012 were analysed. They were evaluated according to treatment modalities and grouped into medical group (Group 1), surgery group (Group 2) and control group (Group 3).
RESULTS: There were 21 patients included in the study ofwhich 8 are male and13 are women. They had a mean age of 5,71 (1-16 years) years. Reflux index in 24 hour pH monitoring was 48,7% in Group 1, 42,4% in Group 2 and 28,3% in Group 3. In esophagus motility studies pressure difference at LES was 13,4 cmH2O in Group 1, 31,8 cmH2O in Group 2 and 4,3 cmH2O in Group 3. Vector volume analysis of LES was 96,01 cm3 in Group 1, 2398,9 cm3 in Group 2 and 196,4 cm3 in Group 3.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Twentyfour hours pH monitoring is effective in diagnosing GER disease in childhood while esophagus motility studies and LES vector volume analysis’ efficacy could not be demonstrated in our study.

Keywords: Gastroesophageal reflux, 24 hour pH monitoring, esophageal manometry, lower esophageal sphincter vector volume analysis


Gastroözofageal Reflü Hastalığında Tanı Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Emrah Aydın1, Rahşan Özcan1, İbrahim Adaletli2, Ergun Erdoğan1, Gonca Tekant1
1Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocukluk çağında sık karşılaşılan problemlerden biri olan gastroözofageal reflü(GÖR) hastalığı tedavi edilmediği takdirde yüksek morbiditeye sahip bir durumdur. Erken dönemde yapılan doğru medikal veya cerrahi müdahaleler hastaların daha yüksek bir hayat kalitesine sahip olmasını sağlamaktadır. Buradan yola çıkarak hastalara erken dönemde tanı koymayı sağlayacak yöntemler araştırılmıştır. Özofagus manometre çalışmaları, vektör volüm analizi ve 24 saat pH metre çalışmaları günümüzde erişkin popülasyonunda olduğu kadar çocuklarda da kullanımı yaygınlaşmaktadır. Çalışmamızda bu yöntemlerin GÖR hastalığını göstermede birbirlerine olan üstünlüklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2011-2012 yılları arasında hastanemiz Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ve Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı polikliniklerine GÖR şüphesi ile başvuran ve tetkik edilen hastaların dosyalarından 21’i incelenmiştir. Olgular tedavi yöntemine göre değerlendirilmiş ve medikal olarak takip edilen (Grup 1), cerrahi yapılan (Grup 2) ve patoloji saptanmayan (Grup 3) olarak 3 grupta incelenmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 21 hastanın 13’ü kız 8’i erkekti. Hastaların yaş ortalamaları 5.71 (1-16yıl) yıl idi. 24 saatpH monitörizasyonu çalışmasında Grup1’de reflü semptom endeksi ortalama %48,7, Grup 2’de %42,4 ve Grup 3’de %28,3 bulundu. Özofagus manometre çalışmalarında alt özofagus sfinkteri basınç farkı Grup 1’de 13,4 cmH2O, Grup 2’de 31,8 cmH2O ve Grup 3’de 4,3 cmH2Oolarak bulundu. Olguların vektör volüm analizinde Grup 1’de vektör volümleri ortalama 96,01 cm3, Grup 2’de 2398,9 cm3 ve Grup 3’de 196,4 cm3 olarak hesaplandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocukluk çağında gastroözofageal reflü hastalarının tanısında 24 saat pH monitörizasyonunun etkin sonuç verdiği görülürken, özofagus manometre ve vektör volüm analizi çalışmalarının tanı koymada etkinliği gösterilememiştir.

Anahtar Kelimeler: Gastroözofageal reflü, 24 saat pH metre, özofagus manometresi, alt özofagus vektör volüm analizi


Emrah Aydın, Rahşan Özcan, İbrahim Adaletli, Ergun Erdoğan, Gonca Tekant. To compare efficiency of diagnositc modalities in gastroesophageal reflux disease. . 2015; 29(1): 27-34

Corresponding Author: Emrah Aydın, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (34 accesses)
 (1850 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale