TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Evaluation of experimental studies presented in national pediatric surgery congresses []
. 2009; 23(2): 70-73

Evaluation of experimental studies presented in national pediatric surgery congresses

Feyza Türkmen, Tutku Soyer, Murat Çakmak
Kirikkale University Medical Faculty Pediatric Surgery Clinic

OBJECTIVE: A retrospective study was performed to evaluate the experimental studies presented in National Pediatric Surgery Congresses.METHODS: Experimental studies presented in National Pediatric Surgery Congresses for the last 10 years were evaluated for presentation years, presentation types (oral presentation, poster with discussion and poster) and the topics retrospectively. Congress presentations in the website of Turkish Associaition of Pediatric Surgeons were taken into consideration.


RESULTS: Total number of 342 (% 19.8) experimental studies from 1725 presentations were presented in National Congresses (n: 10) between 1999-2008. Among these presentations, 198 (% 57.9) of the them were oral presentations, 108 (% 31.6) of them were poster and 36 (% 10.5) of them were poster with discussions. In these congresses, 81 (% 23.7) gastrointestinal models, 76 (% 22.2) genitourinary models, 70 (% 20.5) ischemia- reperfusion models, 58 (% 16.9) neonatal models, 17 (% 4.9) hepatobiliary models, 16 (% 4.7) trauma and shock models, 13 (% 3.8) tissue culture models, 8 (% 2.4) burn models and 3 (% 0.9) experimental pneumoperitoneum models were presented. The most common performed studies were vesicoureteral reflux, neurogenic bladder (n: .41) and ischemia reperfusion models for testicular torsion (n: 40). Eighty-two of these presentations were published in SCI/SCI-Expanded indexed journals. From published studies, 49 of them were oral presentations and 33 of them were posters.


CONCLUSION: Experimental studies constitutean important part of national pediatric surgery congresses and with these studies, pediatric surgery clinics in our country have an important contribution to the international literature.

Keywords: Pediatric surgery, congress, experimental study


Ulusal çocuk cerrahisi kongrelerinde sunulan deneysel çalışmaların değerlendirilmesi

Feyza Türkmen, Tutku Soyer, Murat Çakmak
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

AMAÇ: Ulusal çocuk cerrahisi kongrelerinde sunulan deneysel çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla retrospektif bir çalışma planlanmıştır.


YÖNTEMLER: Son 10 yıl içinde Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi’nde sunulan deneysel çalışmalar, sunuldukları yıllar, sunum çeşitleri (sözlü sunum, tartışmalı poster ve poster) ve konu başlıklarına göre geriye dönük olarak incelenmiştir. Değerlendirme sırasında Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği web sitesindeki kongre bildirilerinden yararlanılmıştır.


BULGULAR: 1999-2008 yılları arasında düzenlenen ulusal kongrelerde (n: 10) sunulan 1.725 bildirinin 342’i (% 19.8) deneysel çalışmadır. Bu çalışmalar arasından 198’i (% 57.9) sözel bildiri, 108’i (% 31.6) poster, 36’sı (% 10.5) ise tartışmalı poster olarak sunulmuştur. Bu kongrelerde 81 (% 23.7) gastrointestinal sistem (GIS) modeli, 76 (% 22.2) genitoüriner sistem (GÜS) modeli, 70 (% 20.5) iskemi reperfüzyon modeli, 58 (% 16.9) yenidoğan modeli, 17 (% 4.9) karaciğer ve safra yolu modeli, 16 (% 4.7) travma ve şok modeli, 13 (% 3.8) doku kültürü modeli, 8 (% 2.4) yanık modeli ve 3 (% 0.9’i) deneysel pnömoperitonyum ile ilgili model sunulmuştur. En sık yapılan çalışmalar vezikoüreteral reflü, nöropatik mesane (n: 47) ve testis torsiyonu ile ilgili iskemi reperfüzyon (n: 40) modelleridir. Bu bildirilerden 82’si (% 23.9) SCI ve/veya SCI Expanded kapsamındaki dergilerde yayınlanmıştır. Yayınlanan çalışmalardan 49’u sözel bildiri 33’ü ise poster olarak sunulmuştur.

SONUÇ: Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongrelerinin önemli bir kısmını deneysel çalışmalar oluşturmakta olup, bu çalışmalar ile ülkemizdeki çocuk cerrahisi klinikleri uluslararası literatüre önemli katkıda bulunmaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Çocuk cerrahisi, kongre, deneysel çalışma


Feyza Türkmen, Tutku Soyer, Murat Çakmak. Evaluation of experimental studies presented in national pediatric surgery congresses. . 2009; 23(2): 70-73

Corresponding Author: Feyza Türkmen


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (3 accesses)
 (1657 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale