TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Conservative approach to mediastinitis in childhood secondary to esophageal perforation []
. 2006; 20(1): 16-20

Conservative approach to mediastinitis in childhood secondary to esophageal perforation

Suzi Demirbağ, Tuğrul Tiryaki, Cüneyt Atabek, İlhami Sürer, Bahadır Çalışkan, Haluk Öztürk, Salih Çetinkurşun
Gülhane Military Medical Academy, Department of Pediatric Surgery, Outer Maternity Hospital, Department of Pediatric Surgery, Ankara

INTRODUCTION: Esophageal perforation (EP) is one of the most serious injuries of the alimentary tract that requires prompt diagnosis and treatment. The incidence of EP in children is increasing because of widespread use of endoscopy as a diagnostic and therapeutic too1. The aim of this study is to evaluate the safety and efficacy of non-operative treatment of esophageal perforation in children.
METHODS: Between 1999 and 2004, a total of 13 EP of 12 patients were evaluated. This study was performed
in children with EP who were admitted to Departments of Pediatric Surgery GATA and SSI Ankara Childrens Hospital. The treatment program consisted of broadspectrum antibiotics, nasopharyngeal aspiration, parenteral or/and enteral nutrition by gastrostomy, and pleural or mediastinal drainage when required.
RESULTS: A total of 13 episodes of EP in 12 patients were treated during this period. Mean age of the patients was
3.75 years (range 3-7 years). Two patients (16.6 %) were girls and ten patients (84.4 %) were boys. Mean hospitali stay was 20,7 days (range 16-27 days). Chest pain was found in 76.9 % of EP (10 of 13 perforations), followed by dyspnea in 69.2 % (9 of 13), vomiting in 46.1 % (6 of 13), fever in 46.1 % (6 of 13) and, epigastric pain in 7.6 % (1 of 13). Only medical therapy was applied in all patients successfully. No patient was deceased.

DISCUSSION AND CONCLUSION: In our country, caustic ingestion and severe esophageal stenoses is still an important problem.
Although security measures are imposed on dangerous products, the incidence of EP increases, because of the constantly expanding cleaning-material industry with their attractive appearance for children and, parents' carelessness in saving caustic agents. EP occurs in children with severe esophageal stenoses secondary to caustic ingestion during dilatation. In children, contrary to adults,
EP can be treated safely by non-operative methods.

Keywords: Caustic esophagitis, mediastinitis, esophageal perforation, child


Çocukluk çağında özofagus delinmelerine bağlı mediastinitlere konservatif yaklaşım

Suzi Demirbağ, Tuğrul Tiryaki, Cüneyt Atabek, İlhami Sürer, Bahadır Çalışkan, Haluk Öztürk, Salih Çetinkurşun
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, SB Dışkapı Çocuk Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Özofagus delinmesi sindirim kanalının en ciddi yaralanmalarından birisidir. Günümüzde tanı ya da tedavi
amaçlı özofagoskopinin kullanımının artması eskiden daha nadir gözlenen bu patolojinin artık artan oranlarda karşımıza çıkmasına neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı çocukluk çağındaki özofagus delinmelerinin ve buna bağlı gelişen mediastinitin ameliyatsız tedavisinin güvenliğini ve etkinliğini değerlendirmektir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu klinik ve retrospektif araştırmada 1999-2004 yılları arasında, genel anestezi altında, antegrad buji dilatasyonuna bağlı, özofagus delinmesi ve mediastinit gelişen 12 olgu incelenmiştir. Çalışma iki ayrı merkeze bu nedenle başvuran olgulardan seçilmiştir. Hastalara, geniş spektrumlu antibiyotikler, nazogastrik aspirasyon, gerekli hastalara plevral ya da mediastinal drenaj ile parenteral ya da gastrostomiden enteral beslenme programlarını içeren bir tedavi protokolü uygulanmıştır.
BULGULAR: 1999-2004 yılları arasında 12 olguda 13 özofagus delinmesi olmuştur. Olgulara dörder haftalık aralıklarla, yaklaşık iki ile üç yıl arasında düzenli dilatasyon uygulanmıştır. Beş yıllık dönemde özofagus delinmesinin klinikte yapılan tüm dilatasyonlara oranı 13/1320 (% 0.0098)'dir. Olguların ikisi (% 16.6) kız, onu (% 84.4) erkek olup, ortalama yaş 3.78 yıl (3-7 yaş)'dır. Delinmelerin tamamı dilatasyon işlemi sırasında olmuştur. Ortalama hastanede kalış süreleri 20.7 gün (16-27 gün) olarak hesaplanmıştır. Olguların % 76.9'unda göğüs ağrısı, % 69.2'sinde solunum zorluğu ve taşipne, % 46.1'inde ise ateş ve kusma, % 7.6 olguda ise epigastrik ağrı yakınması gözlenmiştir. Olguların tümüne tıbbi tedavi uygulanmış ve hiçbir hasta kaybedilmemiştir.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Ülkemizde, özellikle kostik madde içimi ve buna bağlı ciddi özofagus darlıkları halen önemli bir problemdir. Alınan tüm önlemlere karşın, temizlik maddelerinin çeşitlerinin artması, bu maddelerin çocuklar için çekici renklerde olması ve ailelerin konuya yeterince duyarlı olmamaları kostik özofajitin ve buna bağlı darlıkların sıklığının artmasına yol açmaktadır. Bu olgulara uygulanan dilatasyon işlemleri sırasında özofagus delinmeleri kolayca oluşabilmektedir. Bu nedenle yapılan dilatasyonları takiben dikkatli klinik gözlem ve kuşku varsa çekilecek akciğer filmi ile delinme olup olmadığının değerlendirilmesi önemlidir. Erişkinlerden farklı olarak, özofagus delinmesi ve buna bağlı mediastinitler çocukluk çağında uygun yo-ğun bakım koşullarında ameliyatsız yaklaşımla güvenli bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Ancak dikkatli yapılacak dilatasyonlarla önlenmesi çok daha kolay ve masrafsızdır.

Anahtar Kelimeler: Kostik özafajit, mediastinit, özafagus delinmesi, çocuk


Suzi Demirbağ, Tuğrul Tiryaki, Cüneyt Atabek, İlhami Sürer, Bahadır Çalışkan, Haluk Öztürk, Salih Çetinkurşun. Conservative approach to mediastinitis in childhood secondary to esophageal perforation. . 2006; 20(1): 16-20

Corresponding Author: Suzi Demirbağ, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (568 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale