TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Volume : 34   Issue : 1  Year : 2020

Current Issue Published Numbers Articles In Print The Most Downloaded Articles Send Online Article
 
Vesicoureteral Reflux Treatment: Ureteroneocystostomy []
. 2006; 20(1): 48-51

Vesicoureteral Reflux Treatment: Ureteroneocystostomy

Oğuz Ateş, Gülce Hakgüder, Meltem Çağlar, Osman Zeki Karakuş, Mustafa Olguner, Feza Miraç Akgür
Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, İzmir

INTRODUCTION: Medical treatment for vesicoureteral reflux (VUR) has been proposed in patients with low or moderate grade VUR. Surgical treatment is required in patients with failed medical management. We present our experience with ureteral reimplantation for VUR.
METHODS: The files of the 46 VUR patients [23 girl, 23 boys, mean age 6,4 years (two months-17 years)] who were treated with ureteral reimplantation were retrospectively evaluated.
RESULTS: Fortyfour patients were treated with Cohen procedure and 2 patients were treated with Leadbetter-Politano procedure. Medical treatment was the first line treatment in all patients except with anatomical disorders such as paraureteral diverticulum and uretorecele. We encountered two relapses. Ureteral obstruction occurred in one patient. We encountered urinary tract infections (UTI) in 11 patients (23.9 %) postoperatively, 9 of them were lower UTI. Ureteral reimplantation was performed in 6 patients with failed subureteric injection. The overall success rate of ureteral reimplantation was 97,5% in this series.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Uretereal reimplantation is a reliable method with high success rate in the treatment of patients with VUR

Keywords: Vesicoureteral reflux, ureteroneocystostomy, Cohen procedure


Vezikoüreteral reflü tedavisinde üreteroneosistostomi

Oğuz Ateş, Gülce Hakgüder, Meltem Çağlar, Osman Zeki Karakuş, Mustafa Olguner, Feza Miraç Akgür
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Özellikle düşük ve orta dereceli vezikoüreteral reflüsü (VÜR) olan hastalarda profilaktik antibiyotik tedavisinin denenmesi önerilmektedir. Profilaktik antibiyotik tedavisi başarısız ve anatomik üriner sistem sorunu olan hastaların VÜR'lerinin ameliyat ile düzeltilmesi gerekmektedir. Amacımız VÜR tedavisinde açık ameliyat deneyimlerimizi ve sonuçların paylaşmaktır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: 1988-2003 yılları arasında açık ameliyatla tedavi edilmiş 2 ay ile 17 yaş arasındaki (ortalama
6,4 yıl) 46 hasta (23 erkek, 23 kız), 77 VÜR'lü üreter retrospektif olarak incelendi.

BULGULAR: Anatomik bozukluğu olan hastalar dışındaki hastalara öncelikle profilaktik antibiyotik tedavisi uygulandı. Çalışmaya alınan 44 hasta Cohen, 2 hasta Politano-Leadbetter yöntemiyle ameliyat edildi. İki hastada nüks VÜR saptandı. Bir hastada obstruksiyon oluştu. On bir hastada ameliyat sonrası İYE saptandı. Dokuz hastada alt üriner sistem enfeksiyonu şeklindeydi. İlk tedavileri subüreterik enjeksiyon ile yapılmış fakat VÜR'ü engellenememiş 6 hasta açık cerrahi yöntemle tedavi edildi. Açık cerrahi tedavi yöntemiyle % 97.5 başarı sağlandı.

TARTIŞMA ve SONUÇ: VÜR tedavisinde açık ameliyat yöntemi yüksek başarı oranlarıyla güvenilir bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Vezikoüreteral reflü, üreteroneosistostomi, Cohen yöntemi


Oğuz Ateş, Gülce Hakgüder, Meltem Çağlar, Osman Zeki Karakuş, Mustafa Olguner, Feza Miraç Akgür. Vesicoureteral Reflux Treatment: Ureteroneocystostomy. . 2006; 20(1): 48-51

Corresponding Author: Oğuz Ateş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (1356 downloaded)


 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale