TR | ENG ISSN:1305-5194 | e-ISSN:26677024
 
Cilt : 34   Sayı: 3  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Yazarlara Bilgi - Çocuk Cerrahisi Dergisi

Yazarlara Bilgi

 • Çocuk Cerrahisi Dergisi (Çoc.Cer.Derg.), Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği (TÇCD)’nin ve Pediatrik Üroloji Derneği’nin (PEDURO) ulusal yayın organıdır. Dergi, Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi ile ilgili klinik ve deneysel çalışmalar ile olgu sunumlarının yanı sıra, temel konularda editöryal yazıları, teknik katkıları, kongre-toplantı duyurularını ve okuyucu mektuplarını yayınlar. Çocuk Cerrahisi ile ilişkili pediatri konuları ve diğer cerrahi branşların çocuk yaş grubundaki çalışmalarına da yer verir.
 • Çocuk Cerrahisi Dergisi. Türkiye Atıf Dizini içinde yer almaktadır. Dergi, otuz yılı aşkın bir süreden beri aralıksız olarak yayınlanmaktadır.
 • Yollanan tüm çalışmalar için intihal araştırması sistemli ve düzenli bir biçimde uygulanır.
 • Dergi içeriğinin tamamına www.cocukcerrahisidergisi.org adresinden erişilebilmektedir.
 • Çocuk Cerrahisi Dergisinin yayın politikası nedeniyle,yazıların basım aşamasında yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmesi söz konusu olamaz. Dergi, Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği ve Pediatrik Üroloji Derneği üyelerine ücretsiz olarak sunulmaktadır.
 • Yılda üç kez yayınlanır. Çocuk Cerrahisi Dergisi, uluslararası Tıbbi Editörler Kurulu’nca hazırlanan “Biyomedikal dergilere gönderilecek metinlerde aranan ortak koşullar”ı benimser (Br. Med J 302: 338-341, 1991).
 • Derginin dili Türkçe’dir. Yazım dilinde TDK Türkçe sözlük ve yazım kılavuzuna uyulmalı ve olanaklı olduğunca yabancı terimlerin Türkçe karşılıkları kullanılmalıdır.
 • Editörlüğe ulaşan tüm çalışmaların değerlendirme sürecinde çifte körleme yöntemini kullanmaktadır. Çift körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir. Editörler, yazının anlam ve içeriğine dokunmaksızın, yapısı, dili ve ifadesinde değişiklik yapabilme hakkına sahiptir. Yazarlar yazı içeriğinin, tüm istatistiksel verilerin ve ilaç dozlarının doğruluğundan sorumludur. Metin içerisinde kısaltmalar olabildiğince az tutulmalı, standart olmayanlardan kaçınılmalı ve ilk kullanıldıkları yerde açık halleri ile tanımlanmalıdır. İstatistiksel analizlerde yöntem belirtilmeli, sık kullanılmayan yöntemler için kaynak gösterilmelidir. Yayınlanmak üzere gönderdikleri yazıları gecikme veya başka bir nedenle dergiden çekmek isteyenlerin bir yazı ile başvurmaları gerekir. Makale yayınlanmak üzere dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbiri, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez, ayrıca yeni bir isim yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.
 • Tüm çalışmaların yazı içeriği olabildiğince kısa tutulmalı, kaynaklar dışında klinik ve deneysel çalışmalar 10, olgu sunumları ve teknik katkılar 5, mektuplar 1 A4 sayfasını aşmamalıdır. Editörlüğe hitaben, yazarların tümü tarafından imzalanmış, çalışmanın başka bir dergide yayınlanmadığını onaylayan olur formu orijinal imzalı olarak Çocuk Cerrahisi Dergisi yazışma adresine postalanmalıdır. Yayınlanan makaleler için yazar(lar)a ayrı baskı verilmez, ilk yazara derginin orijinal bir kopyası gönderilir.
 • Dergide çıkan yazıların elektronik yayın dahil tüm hakkı dergiye aittir. Yazılar için yazarlara telif hakkı ödenmez. Yayınlanan görüş ve düşünceler yazarlarına aittir ve dergiyi bağlamaz. Klinik araştırmalar için resmi gazetenin 29.01.1993 tarih ve 21480 sayılı nüshasında yayınlanan yönetmeliğe uygun bir şekilde Etik Kurul Onayı alınmalıdır.Bu onay klinik ve deneysel çalışmalar için ayrı olmalıdır. Yayın Kurulu bilimsel olarak yeterli görülen bir yazının yayınlanmasını etik nedenlerden dolayı reddedebilir. Çocuklarla ilgili çalışmalarda belirlenmiş kesin etik standartlar olmadığından yazarlar Arch Dis Child 1967; 42:109, Arch Dis Child 1973; 48:751-2, Arch Dis Child 1978; 54:441-2’de bildirilen politikayı, çalışmaların hukuki yönü için de Arch Dis Child 1978; 53:443-6 ve Lancet 1977; 2:754-S’de yayınlanan kriterleri benimsemelidir. Yazım koşullan için JAMA 1997; 277:927-34 ve 1988; 279:510’da yayınlanan “Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals” başlığı altında yayınlanan kurallar kabul edilmiştir.
Çocuk Cerrahisi Dergisi, 1975 Helsinki Deklarasyonu’nun 2000 yılında revize edilen İnsan Deneyleri Komitesi’nin etik standartlarına (http://www.iegm.gov.tr/Default.aspx?sayfa=helsinki&lang=tr-TR) uymayı ilke edinmiş bir dergidir. Yayınlanmak üzere gönderilen klinik deneylere katılan sağlıklı bireyler ve hastalarla ilgili olarak, belirtilen komitenin etik standartlarına uyulduğunun mutlaka belirtilmesi ve deneyin türüne göre gerekli olan yerel veya ulusal etik komitelerden alınan onay yazılarının yazı ile birlikte gönderilmesi ve ayrıca deneye katılan kişi ve hastalardan ve hastalar eğer temyiz kudretine sahip değilse hastaların vasilerinden yazılı “bilgilendirilmiş onam” alındığını belirten bir yazı ve tüm yazarlar tarafından imzalanmış bir belgenin editöre gönderilmesi gerekir. Olgu sunumlarında da hastanın kimliğinin onaya çıkıp, çıkmamasına bakılmaksızın hastalardan vasilerinden “bilgilendirilmiş onam” alınmalıdır.
Bu tip çalışmaların varlığında yazarlar, makalenin Yöntem(ler) bölümünde bu ilkelere uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından ve çalışmaya katılmış kişilerden “bilgilendirilmiş onam” aldıklarını belirtmek zorundadırlar.
Çalışmada “deney hayvanı” kullanılmış ise yazarlar, makalenin Yöntem(ler) bölümünde “Guide for the care and use of laboratory animals” (www.nap.edu/cata.logi5.140.html) ilkeleri doğrultusunda, çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmek zorundadırlar. Hayvan deneyleri rapor edilirken yazarlar laboratuar hayvanlarının bakımı ve kullanımı ile ilgili kurumsal ve ulusal rehberlere uyup uymadıklarını yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.
Editör ve yayıncı, reklam amacı ile dergide yayınlanan ticari ürünlerin özellikleri ve açıklamaları konusunda hiçbir garanti vermemekte ve sorumluluk kabul etmemektedir. Eğer makalede doğrudan veya dolaylı ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kaynaklar sayfasından önce, kullanılan ticari ürün, ilaç, ilaç firması v.b. ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını veya varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (danışman, diğer anlaşmalar) bildirmek zorundadır.

Hastalar ve Çalışmaya Katılanların Gizlilik ve Mahremiyeti

Hastalardan izin alınmadan mahremiyeti bozulamaz. Hastaların ismi, isimlerinin baş harfleri ya da hastane numaraları gibi tanımlayıcı bilgiler, fotoğraflar ve soy ağacı bilgileri vb., bilimsel amaçlar açısından çok gerekli olmadıkça ve hasta (ya da anne-baba, ya da vasi) yazılı aydınlatılmış onam vermedikçe basılmazlar. Özellikle olgu bildirimlerinde, çok gerekli olmadıkça hasta ile ilgili tanımlayıcı ayrıntılar çıkarılmalıdır. Örneğin, fotoğraflarda göz bölgesinin maskelenmesi kimliğin gizlenmesi için yeterli değildir. Çehre korunarak çok gerekli ise odaklanmış fotoğraf gönderilmelidir. Eğer veriler kimliğin gizlenmesi için değiştirildiyse yazarlar bu değişikliklerin bilimsel anlamı etkilemediği konusunda güvence vermelidirler. Bilgilendirilmiş onamın alındığı da makalede belirtilmelidir.

YAZI DÜZENİ

Yazılar sadece online olarak kabul edilmektedir. Yazarların makale gönderebilmesi için JournalAgent web sayfasına (www.journalagent.com/cocukcerrahisi) kayıt olup şifre almaları gereklidir. Bu sistem on-line yazı gönderilmesine ve değerlendirilmesine olanak tanımaktadır.
 • Dergiye yollanan çalışmaların yazarlarından ORCID ID numarası da talep edilmektedir. Bu numaranın alınması için yazarlarımız https://orcid.org/register web sayfasına başvurabilir; yardım alabilirler.
 • Yollanan tüm yazılar için “yazarlar bu çalışma için çıkar çatışması olmadığını beyan ederler” ifadesi mutlaka eklenmelidir.
 • Yazılar standart A4 boyutuna, 2 satır aralıklı olarak, kenarlardan 2.5 cm boşluk bırakılarak ve sayfalar Orijinal Türkçe/İngilizce başlıktan sonra Giriş bölümünden başlayarak (Yazar ve Kurum isimleri yazılmadan) word formatında (.doc) sağ alt köşede numaralandırılarak hazırlanmalıdır. Deneysel ve klinik araştırma makaleleri; Türkçe ve İngilizce özetler, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır. Olgu sunumlarında Gereç-Yöntem ve Bulguların yerini olgu sunumu alır. Özetlerde (olgu sunumları hariç) sırası ile Önbilgi/Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuç bölümleri başlık olarak yer almalıdır. Özet uzunlukları, araştırma makalelerinde 250, olgu sunumlarında ise 100 kelimeyi aşmamalıdır.
 • Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 6 adet ve “Index Medicus’a” uygun olmalı, “Medical Subjects Headings” (MeSH terimleri) listesine uygun sözcükler kullanmaya özen gösterilmelidir.
 • Daha önce serbest bildiri veya poster olarak değerlendirilmiş çalışmaların, sunulduğu kongre, yeri ve tarihi de orijinal başlığın altında yer almalıdır.
 • Tablolar açıklamaları ile birlikte ayrı bir sayfada, rakam ile numaralandırılmalı ve yazının en sonuna eklenmelidir. Tabloda kullanılan kısaltmalar, alt kısımlarında açık halleri ile belirtilmelidir. Şekil ve grafikler benzer şekilde ayrı numaralandırılmalıdır.
 • Fotoğraflar baskıya uygun formatta (en az 300 dpi) ana metin olan word dökümanının içine yapıştırılmadan ayrı birer .jpg dosyası olarak sisteme yüklenmelidir. Fotoğraflara ait alt yazılar da ayrı bir sayfada gönderilir. Mikroskop görüntüsü içeren fotoğrafların alt yazılarının son kısmında parantez içerisinde boyama yöntemi ve büyütme oranının kısaca belirtilmesi şarttır.
 • Yazı içerisinde tablo, şekil ve resimler, parantez içerisinde numaraları ile birlikte belirtilmelidir. Örnek: (Tablo 4), (Resim 2), (Şekil 3).
 • Kaynakların belirtilmesinde Vancouver kaynak belirtme ilkelerine uyulması zorunludur. Buna göre üstte de belirtildiği gibi kaynaklar metin içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. 6 yazara kadar olan isimler tek tek belirtilmelidir. 6 yazardan fazla isim olduğunda, sadece ilk üç isim belirtilmeli ve sonuna et al.(ark.) kısaltması eklenmelidir. Kaynak numaraları, metin içerisinde kullanıldıkları yerde parantez içerisinde üst simge konumunda belirtilmelidir. Dergi isimlerinin kısaltmaları en son Index Medicus’a uygun olmalı, bu indekste yer almayan dergilerin isimleri kısaltılmadan yazılmalıdır. Vancouver sistemine göre:
Makale örneği
Yazar AA, Yazar BB, Yazar CC, Yazar DD. Makale başlığı.Derginin kısaltılmış adı. Basım yılı, basım ayı; Volüm no(sayı no); sayfa numaraları
Örnek: Petiti DB, Crooks VC, Buckwalter JG, Chiu V. Blood pressure levels before dementia. Arch Neurol. 2005 Jan;62(1):112-6.

Elektronik ortamdan alınan makale örneği

Yazar AA, Yazar BB, Yazar CC, Yazar DD. Makalenin başlığı.Internet dergisinin kısaltılmış ismi [Internet]. Basım yılı, ayı; Vol no, (sayı no.): sayfalar. Available from URL (web adress) ve DOI (Digital object identifier) bilgileri sona eklenmelidir.
Örnek: Kanneganti P, Harris JD,Brophy RH, Carey IL. The effect of smoking on ligament and cartilage surgery in the knee. Am J Sports Med [Internet]. 2012 Dec;40(12):2872-8. Available from: http://ajs.sagepub.com/content/40/122872 DOI:10.1177/0363546512458223

Kitap için örnek

Yazar AA, Yazar BB. Kitabın adı. Kaçıncı baskı olduğu (ilk basım hariç). Basıldığı yer, Basımevi, Basım yılı, sayfa no.
Örnek: Carlson BM. Human embryology anddevelopmental biology. 4th ed. St Louis:Mosby; 2009.p 541

Kitaptan alınan bölüm için örnek:

Yazar AA, Yazar BB. Bölüm başlığı. In: Editör AA, Editör BB, editors. Kitap ismi. Kaçıncı baskı olduğu. Basım yeri: Basım evi; Basım yılı. p: Bölümün ilk ve son sayfaları.
Örnek: Blaxter PS, Farnsworth TP. Social health and class inequities. In: Carter C, Peel JR, editors. Equalities and inequalities in health. 2nd ed. London: Academic Press; 1976. p.165-78.

Yazışma adresi:
S.N. Cenk Büyükünal
Çocuk Cerrahisi Dergisi Editörlüğü
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Sekreterliği
34301, Cerrahpaşa/Fatih/İstanbul
Tel: 0212-4143000/21203
Fax: 0212-2340319

 
 
Copyright © 2021 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale