TR | ENG ISSN 2667-7024
 
Cilt : 34   Sayı: 1  Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
 
Çocuklarda nadir bir akut batın nedeni: Primer omentum torsiyonu []
. 2018; 32(1): 33-38 | DOI: 10.5222/JTAPS.2018.033  

Çocuklarda nadir bir akut batın nedeni: Primer omentum torsiyonu

Tugay Tartar, Ünal Bakal, Mehmet Saraç, Ercan Genç, Ahmet Kazez
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Elazığ

GİRİŞ ve AMAÇ: Omentum torsiyonu primer ve sekonder nedenlere bağlı olarak gelişebilen akut batının nadir bir nedenidir. Akut apandisitin ayırıcı tanıları arasında yer almaktadır. Spesifik semptomlarının olmaması nedeniyle ameliyat öncesi tanısı zordur. Laparoskopi veya laparotomide diğer akut batın nedenleri yoksa akla gelmelidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmamızda 2001-2016 yılları arasında akut batın nedeniyle ameliyat edilen ve primer omentum torsiyonu tanısı konulan olguların retrospektif olarak cinsiyet, yaş, şikayet, şikayet süresi, fizik muayene, laboratuvar ve radyolojik bulgular, vücut kitle indeksi, gelişen komplikasyonlar, ek anomaliler, yapılan cerrahi işlem ve hastanede kalış süreleri değerlendirilerek klinik deneyimlerimizin sunulması amaçlandı.
BULGULAR: Kliniğimizde 16 yıllık sürede akut batın nedeniyle ameliyat edilen 6 olguya primer omentum torsiyonu tanısı konuldu. Hastaların 4’ü erkek, 2’si kızdı. Hastalarda görülen en sık semptom; sağ kadran ağrısı ve en sık fizik muayene bulgusu ise sağ alt kadranda hassasiyet, defans ve rebaund hassasiyet idi. Batın ultrasonografileri normal olarak değerlendirilen 3 hastaya bilgisayarlı tomografi çekilerek omentum torsiyonu tanısı konuldu. Üç hastanın vücut kitle indeksi (kg/m2) fazla kilolu ve obez sınırlarında idi. Beş hastada omentumun sağ segmenti torsiyone idi. Tüm hastalara laparotomi ile omentektomi ve apendektomi işlemi yapıldı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Akut batın nedeniyle ameliyat edilen hastalarda özellikle apendiks, safra kesesi ve pelvik organlar normal görünümde ise omentum torsiyonu açısından eksplorasyon yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Akut batın, omentum, torsiyon, çocuk


A rare cause of acute abdomen in children: Primary omental torsion

Tugay Tartar, Ünal Bakal, Mehmet Saraç, Ercan Genç, Ahmet Kazez
Fırat University Faculty Of Medicine, Department Of Pediatric Surgery, Elazig, Turkey

INTRODUCTION: Torsion of the omentum is a rare cause of acute abdomen that may develop due to primary and secondary reasons. It is among the differential diagnoses of acute appendicitis. Pre-operative diagnosis is difficult because of the no specific symtopms. It should be considered if there are no other acute abdomen causes in laparoscopy or laparotomy.
METHODS: In this study, we aim to present our clinical experiences by evaluating the retrospective data of cases which was operated for acute abdomen and diagnosed as primary omental torsion between 2001-2016 with regards to gender, age, complaint, duration of complaint, physical examination, laboratory and radiological findings, body mass index, complications, additional anomalies, surgical operations and duration of hospitalization.
RESULTS: Six patients who had been operated due to acute abdomen were diagnosed as primary omental torsion in our clinic within 16 years. Four of them were male and 2 of were female. The most common symptom was right quadrant pain and the most common physical examination findings were tenderness at right lower quadrant, defence and rebaund tenderness. Three patients who were evaluated as normal in abdomen ultrasonography were diagnosed as omentum torsion in computarized tomography. Body mass index (kg/m2) of 3 patients was overweight and obese. Right segment of the omentum was torsion in five patients. All patients underwent omentectomy and appendectomy with laparotomy.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Patients who underwent surgery for acute abdomen should undergo exploration for omental torsion especially if the appendix, biliary tree and pelvic organsa re in normal view.

Keywords: Acute abdomen, omentum, torsion, children


Tugay Tartar, Ünal Bakal, Mehmet Saraç, Ercan Genç, Ahmet Kazez. A rare cause of acute abdomen in children: Primary omental torsion. . 2018; 32(1): 33-38

Sorumlu Yazar: Tugay Tartar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (11 kere görüntülendi)
 (415 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale