TR | ENG ISSN 1305-5194
 
Cilt : 33   Sayı: 1  Yıl : 2019

Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder 
Metakran kontralateral inguinal herni insidansı ve risk faktörleri []
. 2018; 32(2): 78-84 | DOI: 10.5222/JTAPS.2018.078  

Metakran kontralateral inguinal herni insidansı ve risk faktörleri

Ahsen Karagözlü Akgül1, Ahmet Arıkan2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim ve Araştırma hastanesi, Van, TÜRKİYE
2Özel Tınaztepe Hastanesi, İzmir TURKEY

GİRİŞ ve AMAÇ: Tek taraflı inguinal herni ile başvuran çocuk hastalarda daha sonra gelişen kontralateral inguinal herni, gerek insidans gerekse yaklaşım açısından halen çocuk cerrahisinde tartışma konusudur.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bizim çalışmamızda, kliniğimizde 2001 yılında unilateral herni tanısıyla ameliyat olan hastalar geriye dönük olarak listelendi ve hastalara ulaşılarak geçen 9 yıllık süreç içinde gelişen metakranöz herni insidansı değerlendirildi.
BULGULAR: Kliniğimizde 2001 yılında opere olmuş hastaların 740’ı tek taraflı, 48’i bilateraldi. Tek taraflı hastaların 517’sine ulaşıldı ve alınan veriler sonucunda metakranöz herni insidansı %15,1 saptandı. Metakranöz herni insidansına başlangıçtaki semptomatik tarafın (sağ veya sol) ve cinsiyetin etkisinin olmadığı ancak başlangıçtaki yaşın ise ters olarak etkisinin olduğu gösterildi. Sol inguinal herni ile başvuran erkek hastalarda metakranöz herni riski %16,2 saptandı. Sağ inguinal herni ile başvuran erkeklerde, sol herni ile başvuran kızlarda ve sağ herni ile başvuran kızlarda bu risk daha düşütü ve sırasıyla %15, %11,5, %14,5 saptandı (Tablo 2). Bu dört grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p›0,005). En yüksek riskin 1 yaş altındaki hastada %32,1 olduğu saptandı (Tablo 2).Medyan metakranöz herni ortaya çıkma süresi 9 ay olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda cinsiyetin veya semptomatik tarafın bir risk faktörü olmadığı, hastanın yaşının özellikle bir yaş altında olmasının anlamlı bir risk faktörü olduğu ortaya konmuştur. Sonuç olarak, metakranöz herni insidansı %15,1 saptanmış olup bu değer rutin karşı taraf eksplorasyonu yapmak için düşük, göz ardı etmek için ise yüksek bir değerdir. Bu nedenle risk faktörlerinin hastayı değerlendirirken göz önüne alınması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Metakranöz, kontralateral, inguinal, herni


The incidence and risk factors of metachronous contralateral inguinal hernia

Ahsen Karagözlü Akgül1, Ahmet Arıkan2
1University of Health Sciences, Van Education and Research Hospital, Van, TURKEY
2Tınaztepe Private Hospital, İzmir TURKEY

INTRODUCTION: Contralateral inguinal hernia which detected metachronously after the treatment of unilateral ınguinal hernia is still a debate in case of incidence and management.
METHODS: In our study, the patients who experienced unilateral herniotomy in 2001 in our clinic were listed and reached to detect metachronous contralateral inguinal hernia (MCIH) that come out during postoperative nine years.
RESULTS: Seven hundred and forty patients with unilateral inguinal hernia and 48 patients with bilateral inguinal hernia were treated in our clinic in 2001. Five hundred and seventeen of 740 were reached for evaluation of MCIH. The incidence of MCIH among these 517 patients were 15,1%. There was no statistically significance in case of the first symptomatic side and the sex of the patient. On the other hand, age was inversely correlated with this entity. The MCIH risk in boys with left inguinal hernia was 16,2%. The MCIH risk in boys with right hernia, in girls with left hernia and in girls with right hernia was lower and 15%, 11,5%, 14,5%, respectively. There was no statistically significance between these four groups. The highest MCIH incidence was 32,1% in patients younger than 1 year old. The median time for MCIH after treatment of unilateral hernia was 9 months.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, the sex of the patient and the side of the hernia was not a risk factor, but the age especially younger than 1 year was a risk factor for MCIH. The incidence of MCIH detected 15,1%, is high to disregard but low to explore the contralateral side in all patients. Therefore the risk factor should be considered in each patients.

Keywords: Metachronous, contralateral, inguinal, hernia


Ahsen Karagözlü Akgül, Ahmet Arıkan. The incidence and risk factors of metachronous contralateral inguinal hernia. . 2018; 32(2): 78-84

Sorumlu Yazar: Ahsen Karagözlü Akgül, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
 
Copyright © 2019 Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale